Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        :  1225/2009/OVÚP/10/ÚR-107                                   v Boru dne 19. srpna 2009

Vyřizuje           :  Krasanovská

Telefon :  374 756 131                                                      

E-mail              :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Účastníci řízení :

 

Jiří Černý, nar. 10.4.1954, Kostelní 104, 349 01 Stříbro                           - žadatel

Ladislav Stach, IČ 72211768,  Alešova 1275, 349 01 Stříbro                   - zástupce žadatele

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

                              

R O Z H O D N U T Í

(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

            Dne 29. června 2009 podal Jiří Černý, nar. 10.4.1954, bytem Kostelní 104, 349 01 Stříbro, zastoupen  na základě plné moci Ladislavem Stachem, IČ 72211768,  bytem Alešova 1275, 349 01 Stříbro, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „rodinného domu," na p.p.č. 77 v k.ú. Bonětičky. Součástí stavby rodinného domu je vrtaná studna, jímka splaškových vod, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a přípojka NN.

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

v y d á v á

 

účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  Jiřímu Černému, nar. 10.4.1954, bytem Kostelní 104, 349 01 Stříbro, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

rodinného domu, vrtané studny, jímky splaškových vod, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN na p.p.č. 77 v k.ú. Bonětičky.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

 • 1. Stavba rodinného domu, vrtané studny, jímky splaškových vod, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN bude umístěna na p.p.č. 77 vk.ú. Bonětičky tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení.
 • 2. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 23.2.2009 pod č.j. 22131/09/CPN/M00 :
 • a. sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana; tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení,
 • b. trasu vedení sítě elektronických komunikací ( dále VSEK ) zakreslit do koordinační situace stavby. Vpřípadě kolize stavby se zařízením VSEK nebo porušení některé znásledujících podmínek ochrany kontaktovat pracoviště ochrany sítě ( dále POS ) kprojednání technického řešení.
 • c. při činnostech vblízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo kpoškození nebo zamezení přístupu kvedení; při křížení nebo souběhu zemních prací sPVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" vplatném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče",
 • d. před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace; svyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II čl. 1., 4. a 5.); elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací,
 • e. vpřípadě rekonstrukčních prací vobjektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 5, příloha č. 3, kap. XII čl. 1.),
 • f. pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby vpřípadě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami; upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci; dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací vtěchto místech dbali nejvyšší opatrnosti,
 • g. při zjištění zásadního rozporu mezi údaji vprojektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochrannou sítě (dále POS); vpracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
 • h. při provádění zemních prací vblízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě; odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení,
 • i. vmístech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK; výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět vtakové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. IV čl. 3. a 4.),
 • j. dojde-li při provádění zemních prací kodkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához,
 • k. pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat kjiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna,
 • l. mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat spracovníkem POS; při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí; případné změny projednat předem spracovníkem POS,
 • m. na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.); nutnou změnu předem projednat spracovníkem POS,
 • n. manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací vtěchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100),
 • o. na pracoviště POS se obraťte i vprůběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby seSEK :
 • p. každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., na telefonní číslo 800184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500),
 • 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení či ohlášení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 stavebního zákona a Vyhl.č. 499/2006 Sb.

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 29. června 2009 podal Jiří Černý, nar. 10.4.1954, bytem Kostelní 104, 349 01 Stříbro, zastoupen  na základě plné moci Ladislavem Stachem, IČ 72211768,  bytem Alešova 1275, 349 01 Stříbro, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „rodinného domu," na p.p.č. 77 v k.ú. Bonětičky. Součástí stavby rodinného domu je vrtaná studna, jímka splaškových vod, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a přípojka NN.

Stavební úřad svým opatřením ze dne 30. června 2009 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18. srpna 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení.

Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, plnou moc k zastupování, vyjádření Městys Stráž, rozhodnutí - povolení připojení sousední nemovitosti na sil.č. III/2005, vydané Městským úřadem v Tachově, odborem DSH dne 24.7.2009 pod č.j. 4887/2009-ODSH-5, vyjádření Policie ČR Tachov ze dne 16.6.2009, vyjádření ČEZ Distribuce , a.s. ze dne 30.4.2009, vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.4.2009, vyjádření RWE distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 29.4.2009, Stanovení radonového indexu pozemku, energetický štítek a průkaz energetické náročnosti budovy, doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Další účastníci řízení:

 • - Bc. Michaela Velíšková, nar. 25.6.1975, Nebílovy 32, 332 04 Plzeň
 • - BK II., s.r.o., IČ 48360333, Strážská 483, Bor
 • - Správa a údržba silnic Stříbro, IČ 70890366, Soběslavova 1264, Stříbro
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podáno ohlášení stavby.

 

 

 

 

 

       Ing. Václav Říha

     vedoucí odboru výstavby a ÚP

    MěÚ Bor

 

 

 

 

 

Územní rozhodnutí obdrží:

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Jiří Černý, nar. 10.4.1954, Kostelní 104, 349 01 Stříbro
 • - Ladislav Stach, IČ 72211768, Alešova 1275, 349 01 Stříbro
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

2.  Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Jiří Černý, nar. 10.4.1954, Kostelní 104, 349 01 Tachov
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Bc. Michaela Velíšková, nar. 25.6.1975, Nebílovy 32, 332 04 Plzeň
 • - BK II., s.r.o., IČ 48360333, Strážská 483, Bor
 • - Správa a údržba silnic Stříbro, IČ 70890366, Soběslavova 1264, Stříbro
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   21.8.2009                                                     Sejmuto dne : 7.9.2009