č.j. 729/09 

Usnesení 38. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne 29.7.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:


1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.6. 2009.

2. Žádosti o přidělení bytu.

3. Poskytnutí dotace na zakoupení zařízení pro provozování systému
    Czech POINT.
4. Závěrečný účet za rok 2009 VSO Halže, VSOZČ  K. Vary, SOČ.

5. Příští zasedání zastupitelstva dne 24. 8. 2009 od 17.00 hod.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.3/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.
3. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na
    pořádání fotbalového turnaje minižáků v rámci Strážských letních
    slavností, který se bude konat dne 1.8.2009 ve Stráži.  Finanční
    příspěvek bude použit na nákup cen pro soutěžící.
4. Finanční příspěvek ve výši 599,- Kč na činnost Vlastenecko-
    dobročinné obce Baráčníků.
5. Finanční příspěvek ve výši 34.320,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. ke
    splnění povinnosti vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech
    majetkových ve vztahu ke st.p.č. 409/1 v k.ú. Stráž  u Tachova.

6. Pronájem pozemku p.č. 893 o výměře 1237 m2, ostatní plocha v
    k.ú. Borek u Tachova a p.č. 528/6 o výměře 4104 m2, trvalý travní
    porost v k.ú. Strachovice u Bernartic za roční nájemné 500,- Kč od
    1.8.2009.

7. Prodej pozemků v k.ú. Strachovice u Bernartic p.č. 333/2 o výměře
    283 m2, ostatní plocha, p.č. 343 o výměře 255 m2, trvalý travní
    porost, p.č. 344/2 o výměře 2473 m2, ostatní  plocha, p.č. 345
    o výměře 1255 m2, trvalý travní porost, p.č. 361/5 o výměře

    1826 m2, trvalý travní porost, p.č. 361/6 o výměře 481 m2, trvalý
    travní porost, p.č. 361/8 o výměře 20 m2, trvalý travní porost, p.č.
    361/9 o výměře 61 m2, trvalý travní porost, p.č. 368/2 o výměře
    126 m2, trvalý travní porost, p.č. 412  o výměře 345 m2, trvalý
    travní porost, p.č. 414/8 o výměře 1971 m2, trvalý travní porost, 
    p.č. 455 o výměře  486 m2, trvalý travní porost, p.č. 456/1
    o výměře 1754 m2, ostatní plocha, p.č. 456/3 o výměře 414 m2,
    ostatní plocha a p.č. 528/2 o výměře 102 m2, trvalý travní porost za
    celkovou cenu 24.867,- Kč s tím, že kupující uhradí i veškeré
    náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na
    zasedání ZM dne 26.11.2008.

8. Prodej pozemku p.č. 54/7 o výměře 353 m2, ostatní plocha v k.ú.
    Souměř za cenu 20,- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí i veškeré  
    náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad schválených na
    zasedání ZM dne 26.11.2008.
9. Prodej pozemků v k.ú. Souměř p.č. 54/8 o výměře 229 m2, ostatní
    plocha a p.č. 56/1 o výměře  323 m2, ostatní plocha za cenu
    20,- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené
    s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne
    26.11.2008.

10. Prodej pozemku p.č. 477/3 o výměře 2415 m2, zahrada v k.ú.
      Bonětičky za cenu 20,- Kč/1 m2 společnosti EKOS III, s.r.o., Bor,
      s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem
      pozemku dle zásad schválených na zasedání ZM dne 26.11.2008.

11. Odkoupení pozemku p.č. 477/4 o výměře 100 m2, trvalý travní
      porost v k.ú. Bonětičky za cenu  531,- Kč od společnosti  BK II.,
      s.r.o., Bor do vlastnictví Městyse Stráž. 

12. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 1488/3 o výměře  5742 m2,
      ostatní plocha, p.č. 1488/4 o výměře  76 m2,  ostatní plocha a p.č.
      1535/2 o výměře 2161 m2, orná půda za celkovou cenu 
      46.340,- Kč společnosti LUKON Investment, a.s., Jindřicha
      Plachty 28, Praha 5, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady
      spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání
      ZM dne 26.11.2008.

13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 758/2 o
      výměře 930 m2, zahrada v  k.ú. Olešná.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 1234/1
      o výměře 10 m2, ostatní  plocha v k.ú. Bonětice.

15. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem ke hř™bitovu v k.ú.
      Stráž u Tachova p.č. 3348/17 o výměře 411 m2, ostatní plocha -
      ostatní komunikace a p.č. 3348/18 o výměře 360 m2, ostatní
      plocha - ostatní komunikace z  vlastnictví Plzeňského kraje do
      vlastnictví Městyse Stráž.

16. Nájemné od 1.1.2010  pro byty ve vlastnictví Městyse Stráž
      postavené s použitím státní dotace:

      -  č.p. 279 - 280 (nástavba) ve Stráži ve výši 25,- Kč/m2, 

      -  č.p. 310 ve Stráži  ve výši 25,- Kč/m2, 

      -  č.p. 311 ve Stráži  ve výši 30,- Kč/m2.   
17. Nabídku Komerční banky a.s. Tachov na investiční úvěr na
      výstavbu 8 BJ Stráž ve výši 5 000 000,- Kč.
18. Smlouvu o dílo č. 79/2009 s firmou Bártek rozhlasy s.r.o. na
      dodání l ks měřiče rychlosti.

19. Komisi pro výběr dodávky zařízení systému Czech POINT a pro
      výběr zhotovitele rekonstrukce a odvodnění MK v Bernarticích ve
      složení: předseda - Jitka Ježková, členové - Věra Koktová,
      Mikuláš Timura, Ladislav Květ, Šárka Dostálová.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Komisi pro výběr dodávky zařízení systému Czech POINT a pro
    výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace v Bernarticích
    provést výběr dne 24.8.2009 v 15.30 hod.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu městyse podpisem smlouvy o dílo č. 79/2009 s firmou
    Bártek rozhlasy s.r.o.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej pozemku p.č. 114/6 a části pozemku p.č. 85/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/29 z 35. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne 27.5.
    2009.

2. Usnesení č. 5/1 z 37. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne
    24.6.2009.

 

          Karel Fišpera v.r.                           Věra Koktová v.r.     
                starosta                                        místostarosta

 

Vyvěšeno:  30.7. 2009

Bude sňato: 17.8. 2009