Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování                                
nám. Republiky čp. 1
348 02, Bor

Č. jednací        : 1246/2009/OVÚP/2                                              v Boru dne 13.července 2009 
vyřizuje          : Pavel Vokroj
Telefon : 374 756 129                                                       
E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Účastníci řízení :

Paul Weinzierl, nar. 1.6.1964, Čižická 243, Štěnovice 332 09

Markéta Weinzierlová, nar. 6.4.1977, Čižická 243, Štěnovice 332 09

 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 10. června 2009, podal Paul Weinzierl, nar. 1.6.1964, Čižická 243, Štěnovice 332 09 a Markéta Weinzierlová, nar. 6.4.1977, Čižická 243, Štěnovice 332 09, Stříbro 349 01, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí a o umístění stavby „Posklizňová farma", umístěné na p.p.č 951, 40/7, 40/5, 965 to vše  v k.ú. Borek u Tachova.

            Jedná se o zemědělskou stavbu (halu), která se skládá ze tří skladovacích částí : sklad zemědělských strojů, přístřešek pro stroje a sklad obilí na cca 200t. . Objekt má nosnou ocelovou konstrukci. Sokl skladu obilí tvoří železobetonové desky. Opláštění a střešní krytina je provedena z ocelového pozink. plechu KOOB. Požární stěna bude z cihelného zdiva. Objekt je jednopodlažní nepodsklepený.

 

Stavba je členěna na tyto objekty (SO):

 

SO  01 Sklad zemědělských strojů

SO  02 Přístřešek pro stroje

SO  03 Sklad obilí

SO  04 Komunikace a zpevněné plochy       

SO  05 Dešťová kanalizace

SO  06 Jímka dešťové vody - požární nádrž

SO  07 Elektropřípojka

SO  08 Oplocení

SO  09 Sadové úpravy  

 

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

- 2 -

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den.

 

14. srpna 2009 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných v budově Městyse Stráž .

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, současně oznamuje účastníkům řízení, že třetí pracovní den, následující po konání ústního jednání, budou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, a že účastníci řízení mají možnost ve smyslu ustanovení §36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.

 

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-     Paul Weinzierl, nar. 1.6.1964, Čižická 243, Štěnovice 332 09

-     Markéta Weinzierlová, nar. 6.4.1977, Čižická 243, Štěnovice 332 09

 • - Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

Dotčené orgány  :

-     Městský úřad Tachov, ODSH,  Rokycanova 1, 347 01, Tachov       

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Škroupova 18, Plzeň 306 13
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Pobřežní 140, 347 01, Tachov
 • - Krajské ředitelství policie České republiky Tachov, Plánská 2032, Tachov 347 01
 • - Správa a údržba silnic, Soběslavova 1264, 349 01
 • - Krajské ředitelství policie západočeského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, Tachov 347 01

 

- 3 -

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

-    Paul Weinzierl, nar. 1.6.1964, Čižická 243, Štěnovice 332 09

-    Markéta Weinzierlová, nar. 6.4.1977, Čižická 243, Štěnovice 332 09

-    Jaroslav Najnar, Borek 34, Stráž 348 02

-    Květa Najnarová, Borek 34, Stráž 348 02

-    ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

-    Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264, Stříbro 349 01

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Jaroslav Najnar, Borek 34, Stráž 348 02

-    Květa Najnarová, Borek 34, Stráž 348 02

-    Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264, Stříbro 349 01

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

 • - Sdružení za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod,adresa pro doručování :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení,pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.                                                                         

 

 

                                                                                                            Ing.Václav Říha

                                                                                                vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                 MěÚ Bor

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 14.7.2009                                                                   Sejmuto dne : 30.7.2009