Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

  

Záměr pronájmu nemovitosti

 

Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 24.6.2009 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:

 

        Pronájem  pozemku

 

k.ú. Strachovice  u Bernartic                                                                      Pronajato

pozemek p.č. 528/6   o výměře  4104 m2, trvalý travní porost                            ne

 

 

k.ú. Borek  u Tachova                                                                                   Pronajato

pozemek p.č. 893       o výměře 1237 m2, ostatní plocha                                     ne

 

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                                         starosta

                                                                  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.07.2009                            Sejmuto dne: