Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1213/2009/OVÚP/2                                               V Boru dne 2.července 2009 

Vyřizuje          : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

Jiří Jakeš, Haltravská 261, Domažlice 344 01                                                             - žadatel

Jiří Jakeš, Příkopy 38, Hostouň 345 25                       - zástupce žadatele                  

 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

            Dne 29.června 2009, podal Jiří Jakeš, Haltravská 261, Domažlice 344 01, který je zastoupen na základě plné moci Jiřím Jakešem, Příkopy 38, Hostouň 345 25, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu v Bernarticích", umístěné na p.p.č. 1064 a p.p.č. 61 v k.ú. Bernartice.

Jedná se o menší rodinný dům který bude z větší části vybudován na stávajících základech původního objektu. Objekt má obyvatelné 1 NP, a prostor sklepa určený pro užitkové činnosti a jako skladové prostory. Podkrovní prostor je určen pro budoucí přestavbu na obytné prostory. Stavba je navržena ze zděné konstrukce s dřevěnými stropy v obytné části.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den.

 

4. srpna 2009 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

 

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má

- 2 -

 

 záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, současně oznamuje účastníkům řízení, že třetí pracovní den, následující po konání ústního jednání, budou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, a že účastníci řízení mají možnost ve smyslu ustanovení §36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.

 

Doručí se :

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-     Jiří Jakeš, Haltravská 261, Domažlice 344 01

-     Jiří Jakeš, Příkopy 38, Hostouň 345 25

-     Městys Stráž, Stráž 1, Bor 348 02

Dotčené orgány  :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
  • - Hasičský záchranný sbor PK, Hornická 1533, Tachov 347 01
  • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, Tachov 347 01

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

  • - Jiří Jakeš, Haltravská 261, Domažlice 344 01

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Pozemkový fond ČR, Luční 1791, Tachov 347 01

-    Jana a Miroslav Maškovi, Bělojarská 1472, Tachov 347 01

-    Městys Stráž, Stráž 1, Bor 348 02

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

  • - Sdružení za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89, 333 01 Stod,adresa pro doručování : P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
  • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení,pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.                                                                         

 

 

                                                                                                            Ing.Václav Říha

                                                                                                vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                 MěÚ Bor

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :      3.7.2009                                                                          Sejmuto dne : 20.7.2009