č.j. 613/09

Usnesení

37. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 24. 6. 2009

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.5.2009.
2. Získání dotace na stavbu klubovny ve Stráži v roce 2010.
3. Uzavření školní družiny ve dnech ředitelského volna 29. 6.
    a 30.6.2009.
4. Příští zasedání zastupitelstva dne 29. 7. 2009 od 17.00 hod.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:
2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 280/9 ve Stráži za částku
    375.000,- Kč.
3. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.2/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.
4. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč Diecézní charitě Plzeň na
    provoz Domova pro seniory Bor.
5. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Auto moto veteran clubu
    Český Les na uspořádání srazu historických vozidel - Jízda Saši
    Kolowrata.
6. Poplatek za školní družinu v ZŠ Stráž ve výši 50,- Kč měsíčně za
    žáka od 1.9.2009.
7. Prodej pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže  p.č. 441/3 o výměře 96
    m2, travní porost,  p.č. 490/1 o výměře 1066 m2, travní porost,  p.č.
    532/4 o výměře 164 m2, ostatní plocha, p.č. 532/5 o výměře
    378  m2, ostatní plocha, p.č. 555/5 o výměře 1717 m2, travní
    porost, p.č. 555/6 o výměře 1466 m2, travní porost, p.č. 555/7
    o výměře 40 m2, travní porost, p.č. 555/8 o výměře 164 m2, travní
    porost,  p.č. 555/9 o výměře 85 m2, travní porost, p.č. 555/10
    o výměře 3289 m2, travní porost, za celkovou cenu 15.882,- Kč s
    tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem
    pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne 26.11.2008.
8. Prodej pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže  p.č. 335/4 o výměře
    317 m2, orná půda, p.č. 335/5 o výměře 97 m2, orná půda,  p.č. 428
    o výměře 90 m2, ostatní plocha,  p.č. 430 o výměře  881 m2, travní
    porost,  p.č. 431 o výměře 72 m2, travní porost, p.č. 441/2 o výměře
    700 m2, travní porost,  p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, travní porost, 
    za celkovou cenu 15.867,- Kč s tím, že  kupující  uhradí i veškeré
    náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad  schválených na
    zasedání ZM dne 26.11.2008.
9. Prodej pozemků v k.ú. Souměř  p.č. 382/10 o výměře  2597 m2,
    orná půda,  p.č. 552/2 o  výměře 4694 m2, orná půda, p.č. 552/8
    o výměře 1232 m2, orná půda, p.č. 570 o výměře 665 m2,  orná
    půda, p.č. 571 o výměře 4970 m2,  orná půda,  p.č. 594/4 o výměře
    2668 m2, trvalý travní porost, p.č. 824 o výměře 1618 m2, trvalý
    travní porost a p.č. 826 o výměře 5387 m2,  trvalý travní porost za
    celkovou cenu  56.235,- Kč s tím, že kupující uhradí i veškeré
    náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na
    zasedání ZM dne 26.11.2008.
10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 893 o 
     výměře 1237 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova.
11. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Strachovice u Bernartic p.č. 333/2 o výměře 283 m2, ostatní
      plocha, p.č. 343o výměře 255 m2, trvalý travní porost, p.č. 344/2
      o výměře 2473 m2, ostatní plocha, p.č. 345 o výměře 1255 m2,
      trvalý travní  porost,  p.č. 361/5 o výměře 1826 m2, trvalý travní
      porost, p.č. 361/6 o výměře 481 m2, trvalý travní porost, p.č.
     361/8 o výměře 20 m2, trvalý travní porost, p.č. 361/9 o výměře
      61 m2,  trvalý travní porost, p.č. 368/2 o výměře 126 m2, trvalý
      travní porost, p.č. 412  o výměře 345 m2, trvalý travní porost, p.č.
      414/8 o výměře 1971 m2, trvalý travní porost, p.č. 455 o výměře
      486 m2, trvalý travní porost, p.č. 456/1 o výměře 1754 m2, ostatní
      plocha, p.č. 456/3 o výměře 414 m2, ostatní plocha, p.č. 528/2
      o výměře 102 m2,  trvalý travní porost.
12. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 528/6
      o výměře 4.104 m2 v k.ú. Strachovice u Bernartic.
13. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.91/1
      o výměře 1500 m2 v k.ú. Souměř za účelem přístupu na Židovský
      hřbitov.
14. Smlouvu o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti části parcely
      číslo 91/1 v k.ú. Souměř za účelem přístupu na Židovský hřbitov.
15. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.397/6
      o výměře 500 m2, části p.č. 417/1 o výměře 10 m2 a p.č. 401/1
      o výměře 860 m2  v k.ú. Stráž u Tachova za účelem přístupu
      na  Židovský hřbitov.
16. Smlouvu o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti části parcely
      číslo 397/6, části 417/1 a p.č. 401/1  v k.ú. Stráž u Tachova za
      účelem přístupu na Židovský hřbitov.
17. Dohodu o ukončení nájem. smlouvy č. 43/N/97  ke dni 30.6.2009.
18. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků p.č. 1488/3
      o výměře 5742 m2, p.č. 1488/4 o výměře 76 m2 a p.č. 1535/2
      o výměře 2161 m2 v k.ú. Bonětice. 
19. Úhradu vyúčtování spotřeb jednotlivých služeb za rok 2008 -
      volné byty v majetku Městyse Stráž v celkové výši 18.355,76 Kč.  
20. Opravu úpravy vody - dodávkou a montáží dávkovacího zařízení
      pro úpravu pitné vody do částky 36.000,- Kč.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:
1. Příspěvek Poliklinice Tachov na LSPP v roce 2009.
2. Prodej pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 663, p.č. 684, p.č.
    700, p.č. 706, p.č. 707, p.č. 728/3, p.č. 728/4, p.č. 728/5.
3. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Bonětice.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Finančnímu výboru prostudovat a připravit nabídky peněžních
    ústavů k čerpání investičního úvěru na výstavbu 8 BJ ve Stráži
    ve výši 5 mil. Kč na příští zasedání zastupitelstva konaného dne
    29.7.2009.

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. Usnesení č. 2/89 z 35. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne
    27.5.2009.


6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:
1. Žádost o pronájem nebytového prostoru Sauna ve Stráži na příští
    jednání zastupitelstva.
2. Projednání převodu pozemku st.p.č. 409/1 v k.ú. Stráž u Tachova
    zpět na TJ Sokol Stráž, o.s.

                Karel Fišpera v.r.                        Jitka Ježková v.r.
                      starosta                      předseda návrhové komise            
                         

Vyvěšeno: 25.6. 2009
Bude sňato:   13.7. 2009