Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                            číslo jednací : 00566/09

                                       

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse Stráž

 

 

I.  Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

 

1)  byt číslo  280/9  ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 279 a

      č.p. 280 a na stavebních parcelách  číslo 421 o výměře 246 m2 a  422 o  výměře 246 m2

      v  k.ú. Stráž u Tachova.  Jedná se o 1 byt o velikosti  2 + 1.

      Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví číslo 1,  pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.

     Popis  bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je proveden v " Prohlášení vlastníka ze dne 

dne  28.1.2008 ".  Tato  prohlášení  je  zájemcům  k  dispozici  v  sídle Městyse Stráž.

 

II.  Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo Zastupitelstvo Městyse Stráž dne 27.5.2009.

Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.

 

III. Podle  § 39 odstavce 1) zákona o obcích, záměr prodat, směnit nebo darovat  nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,  aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

 

IV.  Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto :

 

Termín : do 24.6.2009 do 12.00 hodin

Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži  X. etapa "

Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :

- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )

- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit

- nabízená cena v Kč

 

V.  Nabídky budou vyhodnoceny Zastupitelstvem Městyse Stráž  dne   24.6.2009.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 27.5.2009.

 

                                                                                           Karel Fišpera

                                                                                    starosta Městyse Stráž

 

Vyvěšeno dne :  29.5.2009  

Bude sňato dne :  24.6.2009