č.j. 553/09 

Usnesení 35. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
 konaného dne  27.5.2009

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.4.2009.2. Žádosti
    o přidělení bytu:
3. Hospodaření Strážské obchodní společnosti s.r.o. a rozhodnutí
    Valné hromady Strážské  obchodní společnosti s.r.o. o  
    hospodářském výsledku za rok 2008.4. Přidělení dotace na stavbu 8 BJ v
    e Stráži ve výši 4,4 mil. Kč.
5. Informaci o pokračování jednání k převodu veřejného osvětlení od
    ČEZ energetické služby.
6. Informaci k probíhajícím vícepracím na areálu ZŠ Stráž.
7. Ukončení školního roku 2008/2009 v pátek 26.6.2009.
8. Provedení státní kontroly Městyse Stráž na základě zákona
    č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a podle zákona
    č. 552/1991, o státní kontrole.
9. Příští jednání zastupitelstva dne 24.6.2009 od 17.00 hod.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.
2. Hospodaření Městyse Stráž a závěrečný účet Městyse Stráž za rok
    2008 bez výhrad.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Stráž za rok
    2008 bez výhrad.
4. Hospodaření Mateřské školy Stráž, příspěvkové organizace za rok
    2008 bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek - zisk ve výši
    10 217,36 Kč se rozdělí do těchto fondů Mateřské školy Stráž,
    příspěvkové organizace: 5000,- Kč do fondu odměn a 5217,36 Kč
    do rezervního fondu.
5. Hospodaření Základní školy Stráž, příspěvkové organizace za rok
    2008 bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek - zisk ve výši
    148 938,31 Kč se rozdělí do těchto fondů ZŠ Stráž,                                            
    příspěvkové organizace: 10 000,- Kč do fondu odměn a   
    138 938,31 Kč do rezervního fondu.
6. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Stráž,
    příspěvkové organizace na opravu  umýváren a WC v MŠ Stráž do
    výše 40 000,- Kč.
7. Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na činnost LMK Drápalík
    Stráž.
8. Finanční příspěvek ve výši 4900,- Kč Kulturnímu spolku
    Bernarticka. Příspěvek bude použit na úhradu ročního pojistného
    rozhledny v Bernarticích.
9. Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč Kulturnímu spolku
    Bernarticka na dětský den. Finanční příspěvek bude použit na
    nákup  cen do soutěží a občerstvení pro děti.
10. Finanční příspěvek ve výši 25000,- Kč Kulturnímu spolku
      Bernarticka na Bernartickou pouť,  která se bude konat 27. a 28.6.
      2009.
11. Finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč TJ Sokol Stráž - ASPV ženy
      na pořádání Dne dětí,  který  se bude konat dne 30.5.2009 ve
      Stráži. Finanční příspěvek bude použit na nákup  cen a občerstvení
      pro děti.
12. Pronájem pozemku p.č. 717/4 o výměře 250 m2, ostatní plocha v
      k.ú. Borek u Tachova za  roční nájemné 250,- Kč od 1.6.2009 .
13. Pronájem p.č. 2415 o výměře 6000 m2, trvalý travní porost v k.ú.
      Stráž  u Tachova za roční  nájemné 500,- Kč od 1.6.2009 .
14. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Bernartice u Stráže p.č. 335/4 o výměře 317 m2, orná půda,
      p.č. 335/5 o výměře 97 m2, orná půda, p.č. 428 o výměře 90 m2,
      ostatní plocha, p.č. 430 o výměře  881 m2, trvalý travní porost, 
      p.č. 431 o výměře 72 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/2 o výměře
      700 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/3 o  výměře 96 m2, trvalý
      travní porost, p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, trvalý travní porost,
      p.č. 490/1 o výměře 1066 m2, trvalý travní porost, p.č. 532/4 o
      výměře 164 m2, ostatní plocha, p.č. 532/5 o výměře 378 m2,
      ostatní plocha, p.č. 555/5 o výměře 1717 m2, trvalý   travní porost,
      p.č. 555/6 o výměře 1466 m2, trvalý travní porost, p.č.  555/7 o
      výměře  40 m2, trvalý travní  porost, p.č. 555/8 o výměře 164 m2,
      trvalý travní porost, p.č.  555/9  o výměře 85 m2, trvalý travní    
      porost, p.č. 555/10 o výměře 3289 m2, trvalý travní porost,
      p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda, p.č. 684 o výměře
      13668 m2, orná půda, p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda, p.č.
      706 o výměře 3111 m2, orná půda, p.č. 707 o výměře 4460 m2,
      orná půda, p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda, p.č. 728/4
      o výměře 198 m2, orná půda  a p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná
      půda, včetně stanovených podmínek.
15. Pronájem pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/11 o
      výměře 13898 m2, orná půda a  p.č. 335/12 o výměře 12756 m2,
      orná půda za roční nájemné 2.000,- Kč od 1.6.2009.
16. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Souměř 
      p.č. 56/1 o výměře  323 m2, ostatní plocha a p.č. 54/1, ostatní
      plocha ( po rozdělení pozemku geometrickým plánem).
17. Smlouvu č. IV-12-0004160/1 mezi Městysem Stráž a ČEZ
      Distribuce, a.s., se sídlem Děčín  4, Teplická 874/8 o zřízení
      věcného břemene k pozemkům p.č. 2446/4,  p.č. 2446/23
      a  k budově č.p. 310 na pozemku st.p.č. 507 a budově č.p. 311 na
      pozemku st.p.č. 199/1 v k.ú. Stráž u Tachova. Předmětem této
      smlouvy je zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy k
      dotčeným nemovitostech, a to k jejich částí vymezeným
      v Geometrickém plánu  pro vyznačení věcného břemene č. 437-
      813/2008 ze dne 30.1.2009,  č. 076/2009 -  zařízení distribuční
      soustavy, kabely NN, pojistková rozpojovací skříň SR   622,
      pojistkové skříně SP 3x160A na budovách.
18. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Souměř  
      p.č. 382/10 o výměře  2597 m2, orná půda,  p.č. 552/2 o výměře
      4694 m2, orná půda, p.č. 552/8 o výměře 1232 m2, orná půda, p.č.
      570 o výměře 665 m2,  orná půda, p.č. 571 o výměře 4970 m2, 
      orná půda,  p.č. 594/4 o výměře 2668 m2,  TTP,  p.č. 824 o
      výměře 1618 m2,  TTP a  p.č.  826 o výměře   5387 m2,  TTP.
19. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. N 1/2008  ke dni 31.5.09.
20. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 17/2008  ke dni 31.5.09.
21. Odkoupení vrtané studny na pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Bonětičky
      včetně vodovodní  přípojky, elektrického zemního kabelu
      a ovládacího kabelu pro čerpadlo za smluvní cenu   150.000,- Kč
      z vlastnictví společnosti EKOS III, s.r.o., Bor do vlastnictví
      Městyse Stráž.
22. Odkoupení části pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Bonětičky (dle
      geometrického plánu) z  vlastnictví společnosti BK II., s.r.o., Bor
      do vlastnictví Městyse Stráž.
23. Mandátní smlouvu č. 057AS-TDI-09 s fi. Ingem inženýrská a.s.
      k zajištění stavebního  dozoru a  koordinátora stavby na stavbu
      8 BJ ve Stráži.
24. Mandátní smlouvu č. 003AS-VOS-09 s fi. Ingem inženýrská a.s.
      k zajištění výběrového řízení  na stavbu 8 BJ ve Stráži.
25. Smlouvu o dílo č. 14/2009 s RRA Šumava na vypracování žádosti
      o dotaci na stavbu MK do  bytové zástavby ve Stráži.
26. Nabídku firmy Ingem inženýrská a.s. k zajištění projektové
      dokumentace a stavebního  řízení k výstavbě bytové zástavby ve
      Stráži.
27. Firmu Silnice Klatovy a.s., středisko Nýřany, Hřbitovní 1212,
      330 23 Nýřany  pro provedení opravy povrchu MK v Bonětičkách
      a smlouvu o dílo s touto firmou.
28. Zakoupení ukazatele rychlosti - Radar Display RD-230 na silnici
      č. 195 ve Stráži od firmy Bártek Rozhlasy s.r.o, Podlesí 418,
      757 01 Valašské Meziříčí za částku 54.585,- Kč.
29. Realizaci projektu zástavby území 21 RD - komunikace do obytné
      zóny ve Stráži v celkové  částce 13.105.000,- Kč a zajištění
      financování projektu úvěrem.
30. Koncept zápisu do Kroniky Městyse Stráž za rok 2008.
31. Výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ na školní rok 2009/10 dle
      Vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2, odst.2.
32. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku
      ve vlastnictví Městyse Stráž.
33. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 280 ve Stráži.
34. Dodatek, firmy EKODEPON s.r.o. Černošín, Lažany 36, č. 4 ke
      smlouvě č. 3001 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
35. Investiční úvěr na výstavbu 8 BJ ve Stráži ve výši 5.000.000,- Kč.
      Doba čerpání úvěru 1 rok, splácení úvěru 10 let, měsíční splátky.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse podpisem smlouvy o dílo č. 14/2009 s RRA
    Šumava.
2. Starostu městyse podpisem smlouvy č. 003AS-VOS-09 a podpisem
    smlouvy č. 057AS TDI-09 s firmou Ingem inženýrská a.s.
3. Starostu městyse podpisem smlouvy o přidělení dotace MMR ČR
    na stavbu 8 BJ ve Stráži.
4. Starostu městyse podpisem smlouvy s firmou Ingem inženýrská a.s.
    k zajištění projektové dokumentace a stavebního řízení na výstavbu
    bytové zóny ve Stráži.
5. Starostu městyse podpisem smlouvy na opravu komunikace
    v Bonětičkách s firmou Silnice  Klatovy a.s., středisko Nýřany,
    Hřbitovní 1212, 330 23 Nýřany
6. Starostu městyse a účetní oslovením třech peněžních ústavů na
    zpracování nabídky  investičního úvěru na výstavbu 8 BJ ve Stráži
    ve výši 5.000.000,- Kč. Doba čerpání úvěru 1 rok, splácení úvěru
    10 let, měsíční splátky.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:
1. Prodej části pozemku  p.č. 781/1,  ostatní plocha  v k.ú. Borek u
    Tachova.
2. Příspěvek na publikaci „Naše obce a města očima dětí"
3. Nabídku na koupi bytu č.p. 280/9 ve Stráži, pro nesplnění
    podmínky stanovené v zásadách prodeje bytů.
4. Žádost firmy Ekofarma Staré Sedlo o pronájem pozemku 2415
    v k.ú. Stráž u Tachova
5. Žádost o pronájem pozemku p.č. 335/11 a  335/12 v k.ú. Bernartice 
    u Stráže.
6. Žádost firmy Ekofarma Staré Sedlo o pronájem pozemku p.č.
    335/11 a 335/12 v k.ú. Bernartice u Stráže.

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. Usnesení č. 2/11 z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
    Stráž dne 22.4.2009 - Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje
    pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže.  
2. Usnesení č. 2/14 z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
    Stráž dne 22.4.2009 - Odkoupení vrtané studny včetně vodovodní
    přípojky v k.ú. Bonětičky.

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:
1. Žádost o finanční příspěvek na provoz Domova pro seniory Bor do
    příštího jednání  zastupitlstva.
2. Projednání žádosti firmy BK II Bor o pronájem pozemku v k.ú.
    Dehetná.

           Karel Fišpera                             Věra Koktová
            starosta                                  místostarosta

Vyvěšeno: 27.5.2009

Sejmuto    15.6.2009