Č.j. 527/09/Ti

 

Zveme Vás na 35. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve středu dne 27.5. 2009 od 17.00 hod.

 

 

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytu ve Stráži.

3. Závěrečný účet Městyse Stráž za r. 2008.

4. Finanční náležitosti.

5. Prodej a pronájem majetku městyse.

6. Projednání mandátní smlouvy s firmou Ingem, 
    
 inženýrská a.s. Plzeň na stavební dozor 8 BJ ve Stráži.

7. Projednání mandátní smlouvy s firmou Ingem, 
     inženýrská a.s. Plzeň na  stavební řízení bytové zóny ve 
    Stráži.

8. Schválení návrhu zápisu do kroniky za rok 2008.

9. Různé, diskuse.