č.j. 387/09, 385/09, 298/09

                               Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

  

   Záměr pronájmu nemovitostí

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.4.2009 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitostí:

 

 Pronájem  pozemků

k.ú. Stráž u Tachova

pozemek  p.č. 2415         o výměře  6000  m2     trvalý travní porost

 

 

k.ú. Borek u Tachova

pozemek p.č. 717/4         o výměře  250  m2      ostatní plocha

 

k.ú. Bernartice u Stráže

pozemek p.č. 335/11       o výměře 13898 m2     orná půda

pozemek p.č. 335/12       o výměře 12756 m2     orná půda

 

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným  nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                          Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera v.r.                                    

                                                                                                           starosta                                                                    

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.4.2009                   

Sejmuto dne: 27.5.2009