Usnesení

34. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne  22.4.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2009.

2. Žádosti o přidělení bytu.   

3. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Stráž, příspěvkové org., který
    činí v § 3113 schváleného rozpočtu na rok 2009 částku 2.138.000,-
    Kč  

4. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, příspěvkové org., který
    činí v § 3111 schváleného rozpočtu na rok 2009 částku 465.000,-
    Kč,.

5. Navýšení neinvestičního příspěvku o 95.494,- Kč na mzdové
    náklady ZŠ Stráž, příspěvkové org. Neinvestiční příspěvek na
    mzdové náklady ZŠ Stráž, příspěvkové org. bude zasílán  měsíšně
    na účet ZŠ Stráž ve výši 15000,- Kč až do vyčerpání neinvestičního
    příspěvku. Neinvestiční příspěvek na provoz a mzdové náklady činí
    v § 3113 celkem  2.233.494,- Kč.

6. Seznam a vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů a
    krajského úřadu a  připomínek veřejnosti k návrhu zadání
    Územního plánu Stráž.

7. Plán pozemkových úprav v k.ú. Stráž u Tachova a v k.ú. Bernartice
    u Stráže.

8. Informaci o stavu převodu veřejného osvětlení od firmy ČEZ
    energetické služby.

9. Oznámení o konání Zápisu dětí do MŠ Stráž na školní rok
    2009/2010 dne 12.5.2009.

10. Uzavření školní družny v době velikonočních prázdnin tj. 9. a
      10.4.2009.

11. Informaci o vytváření publikace - Naše obce a města  očima dětí.

12. Příští zasedání zastupitelstva dne 27.5.2009 od 17.00 hod.

13. Žádost o zrušení nabídky na převod bytu  - Prodej bytu č.p. 280/9
      ve Stráži (schváleno  28.5.2008).

 

                                                    - 2 -

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 271/2 ve Stráži  za částku
    200.000,- Kč.

3. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.1/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.

4. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč TJ Sokol Stráž - ASPV ženy
    na Velikonoční zábavu, která se uskutečnila 11.4.2009 v Hotelu U
    Nádraží ve Stráži. Příspěvek bude použit na  úhradu  nájmu za sál.

5. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku na pořádání koncertů v
    rámci 3. hudebního léta Borska mezi Městysem Stráž a Borskou
   Loretou, občanským sdružením  Bor.

6. Pronájem pozemku p.č. 186/1 díl F) o výměře 50 m2, lesní
    pozemek v k.ú. Borek u  Tachova za roční nájemné 600,- Kč od
    1.5.2009 za účelem výstavby individuální rekreační chaty v RS
    Sycherák.

7. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 2743/2 o výměře 94 m2, 
    trvalý travní porost, p.č. 2743/3 o výměře  55 m2, trvalý travní
    porost, p.č. 2750/1  o výměře  461 m2, ostatní plocha a p.č. 2750/3
    o výměře  2011 m2 za cenu 130.000,- Kč společnosti LUKON
    Investment, a.s., Jindřicha Plachty 28, Praha 5 s tím, že kupující
    uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad
    schválených na zasedání ZM dne 26.11.2008.

8. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice -  p.č. 2604 o výměře 1475 m2,
    orná půda, p.č. 2642/3 o výměře  952 m2, orná půda, p.č.  2642/5 o
    výměře 127 m2, orná půda, k.ú. Olešná -  p.č.  503/1  o výměře
    537 m2, ostatní plocha, p.č. 100/2 o výměře 137 m2,  travní porost,
    p.č.  128/4 o výměře 183 m2, travní porost,  p.č. 128/5 o výměře
    3309 m2,   travní porost, p.č. 137/2 o výměře    109 m2, orná půda, 
    p.č. 244 o výměře 714 m2,  ostatní  plocha,  p.č. 683 o výměře  468
    m2, travní porost a  p.č. 715 o výměře 450 m2, travní   porost,  k.ú.
    Bernartice u Stráže 
- p.č. 213/15  o výměře 306 m2, orná půda,
    p.č. 213/16 o  výměře 50 m2, ostatní plocha a  p.č. 225  o výměře
    2016 m2, orná půda,   k.ú. Strachovice  u Bernartic  -  p.č.  73  o
    výměře 741  m2, orná půda,  p.č. 104  o výměře   2341 m2, orná  

    půda, p.č.  129  o výměře   1255 m2, orná půda,  p.č.  132   o
    výměře 1471  m2, orná půda,  p.č. 143  o výměře 691 m2, orná

                                                        - 3 -
    půda,  p.č.  145  o výměře  896 m2, orná   půda, p.č. 176/2
    o výměře 1075 m2, travní porost,  p.č.  178  o výměře 1795 m2,
    orná půda,   p.č.  289/2 o výměře 984 m2, orná půda, p.č. 289/3 o
    výměře 555 m2, orná půda,  p.č.   289/6 o výměře
    1076 m2,  orná půda, p.č. 289/9 o výměře 777 m2, orná půda, p.č.
    300 o  výměře 180 m2, travní porost a p.č. 592/4 o výměře 24 m2,
    orná půda za cenu 85.000,- Kč společnosti  EKOS III, s.r.o.,
    Strážská čp. 483, Bor s tím, že kupující uhradí i veškeré  náklady
    spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání
    ZM dne  26.11.2008.  

9. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p.č.
    717/4 o výměře 250 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova.

10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p.č.
      2415 o výměře 6000 m2, trvalý travní porost v k.ú. Stráž u
      Tachova.

11. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Bernartice u Stráže p.č. 335/4 o  výměře 317 m2, orná půda, p.č.
      335/5 o výměře 97 m2, orná půda, p.č. 428 o výměře 90  m2,
      ostatní plocha, p.č. 430 o výměře  881 m2, trvalý travní porost,
      p.č. 431 o výměře 72  m2, trvalý travní porost, p.č. 441/2 o
      výměře 700 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/3 o  výměře 96 m2,
      trvalý travní porost, p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, trvalý travní
      porost, p.č. 490/1 o výměře 1066 m2, trvalý travní porost, p.č.
      532/4 o výměře 164 m2, ostatní plocha, p.č. 532/5 o výměře 378
      m2, ostatní plocha, p.č. 555/5 o výměře 1717 m2, trvalý travní
      porost, p.č. 555/6 o výměře 1466 m2, trvalý travní porost, p.č. 
      555/7 o výměře 40 m2,  trvalý travní porost, p.č. 555/8 o výměře
      164 m2, trvalý travní porost, p.č.  555/9 o výměře 85 m2, trvalý
      travní porost, p.č. 555/10 o výměře 3289 m2, trvalý travní porost,
      p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda, p.č. 684 o výměře 13668
      m2, orná půda, p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda, p.č. 706 o
      výměře 3111 m2, orná půda, p.č. 707 o výměře 4460 m2,   orná
      půda, p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda, p.č. 728/4 o výměře

      198 m2, orná půda  a p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná půda.

12. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
      Bernartice u Stráže p.č. 335/11 o výměře 13898 m2, orná půda a
      p.č. 335/12 o výměře 12756 m2, orná půda.

                                                      - 4 -

13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemku p.č.
      477/2, zahrada v k.ú.  Bonětičky ( po rozdělení pozemku
      geometrickým plánem). 

14. Odkoupení vrtané studny na pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Bonětičky
      včetně vodovodní přípojky, elektrického zemního kabelu a
      ovládacího kabelu pro čerpadlo dle znaleckého posudku ve výši
      230.530,- Kč z vlastnictví společnosti EKOS III, s.r.o., Bor do
      vlastnictví Městyse Stráž.

15. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku
      ve vlastnictví Městyse  Stráž.

16. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 280 ve Stráži.

17. Smlouvu o dílo č. 05/2009 s RRA Šumava na vypracování žádosti
      o dotaci na stavbu  klubovny ve Stráži.

18. Zadání Územního plánu Stráž, datum úpravy duben 2009,
      projednané podle § 47 a § 20 stavebního zákona  s tím, že bude
      zpracován  návrh  územního plánu, bez konceptu řešení a
      hodnocení vlivů na životní prostředí,  protože řešení jednoznačné a
      nebyly dotčenými  orgány požadovány varianty.

19. Dodatek č. 1 SOD č. 2008/0015 s firmou D-PRODUKT s.r.o.
      včetně přílohy.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Seznámit se s projektem a podmínkami na vytvoření  publikace -
    „Naše obce a  města očima dětí" a případně připravit návrh
    zastupitelstvu do 20.5.2009.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse podpisem smlouvy o finančním příspěvku mezi
    Městysem Stráž a Borskou Loretou, občanským sdružením Bor.

2. Starostu městyse podpisem smlouvy s RRA Šumava

3. Starostu městyse podpisem dodatku smlouvy č. 1 SOD č.
    2008/0015 s D-PRODUKT s.r.o..

                                                   - 5 -

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Žádost společnosti EKOS III, s.r.o., Bor o odkoupení zemědělských
    pozemků k.ú. Bernartice u Stráže, k.ú. Strachovice u Bernartic a

    k.ú. Olešná  dle žádosti č.j. 00291/09.

2. Příspěvek ve výši 3.000,- Kč ZŠ Stráž, příspěvková organizace na
    nákup drobných věcí za celoroční soutěž „O STRÁŽSKÝ PENÍZ"

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž konstatuje:

1. Sousední obce neuplatnily žádné podněty k řešení ÚP Stráž.

 

7/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/17a)  z 23. veřejného zasedání ZM Stráž dne
    28.5.2008 - Prodej bytu č.p. 280/9 ve Stráži

 

              Karel Fišpera v.r.                                 Věra Koktová v.r.
                starosta                                                   místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 23.4.2009

Bude sňato: 11.5.2008