Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

-----------------------------------------------------------------

Telefon   : 374756130                        v Boru dne 15.4.2009

Vyřizuje  : Petrášek

č.jednací : 390/2009/OVÚP/7/P-51

 

Doporučeně na doručenku

-----------------------

Městys Stráž, Stráž čp. 1                             - stavebník

 

 

                    R O Z H O D N U T Í

            (územní rozhodnutí a stavební povolení)

                    veřejnou vyhláškou

 

     Městský úřad  v Boru, odbor  výstavby a územního  plánování,

obdržel  dne 11.3.2009  žádost  Městyse  Stráž, IČO  00260169, se

sídlem  Stráž čp. 1  o   vydání  stavebního  povolení  na  stavbu

" Modernizace  sportovišť  ve  Stráži ",  na st.p.č. 441 a p.p.č.

2446/1, v k.ú. Stráž u Tachova.

 

     Na  základě   projednání  žádosti  ve   spojeném  územním  a

stavebním řízení Městský úřad v Boru, odbor výstavby  a  územního

plánování, jako stavební úřad  věcně příslušný podle ustanovení §

13 odst. 1, písm f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen "stavební

zákon"), a jako  místně příslušný podle ustanovení §  11 odst. 1,

písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "správní  řád"), rozhodl takto :

 

1) Na  základě posouzení žádosti  o  vydání územního rozhodnutí z

   hledisek uvedených v §  90 stavebního zákona vydává  účastníku

   řízení  podle §  27 odst.  1 správního  řádu Městisi Stráž, se

   sídlem Stráž  čp. 1 podle  § 72 a  92 stavebního zákona  a § 9

   vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě  územního

   řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

                rozhodnutí o umístění stavby

 

" Modernizace  sportovišť ve  Stráži ",  na st.p.č.  441 a p.p.č.

2446/1, v k.ú. Stráž u Tachova.

 

2) Po přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení z hledisek

   uvedených v  § 111 stavebního zákona  vydává účastníkům řízení

   podle  § 27  odst. 1  správního řádu  Městisi Stráž, se sídlem

   Stráž čp.  1 podle § 115  stavebního zákona a §  5 vyhlášky č.

   526/2006 Sb.,  kterou provádějí některá  ustanovení stavebního

   zákona ve věcech stavebního řádu,

 

                       stavební povolení

 

pro stavbu -  Modernizace sportovišť ve Stráži, na  st.p.č. 441 a

p.p.č.  2446/1,  v  k.ú.  Stráž  u  Tachova.  Stavba  obsahuje  -

víceúčelové hřiště o rozměru 45,00m x 30,00 m a běžeckkou dráhu o

rozměru 133,00 x 3,76, včetně doskočiště.

 

   Pro provedení a umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba  bude  umístěna dle předložené  a  schválené situace na

   st.p.č. 441 a p.p.č. 2446/1, v k.ú. Stráž u Tachova.

2. Stavba  bude provedena podle dokumentace  ověřené ve stavebním

   řízení. Případné změny  nesmí být  provedeny  bez  předchozího

   souhlasu stavebního úřadu v Boru.

3. Stavebník  zajistí vytýčení prostorové  polohy  stavby  osobou

   k  tomu oprávněnou  a doklad  o vytýčení  předloží se  záměrem

   započít s užíváním stavby.

4. Pro provedení stavby budou  použity k  trvalému zabudování jen

   takové  stavební výrobky,  které splňují  technické  požadavky

   nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

5. Při provádění stavby je nutno  dodržovat předpisy týkající  se

   bezpečnosti práce a  technických  zařízení  a dbát  o  ochranu

   zdraví osob  na staveništi.

6. Při  stavbě budou dodržena  ustanovení vyhl. č.  137/1998 Sb.,

   upravující   požadavky  na   provádění  staveb   a   příslušné

   technické normy.

7. Stavba   bude    prováděna  dodavatelsky   organizací  k  tomu

   oprávněnou,  která vzejde  z  výběrového  řízení. Stavebník po

   vyhodnocení  výběrového řízení  název  organizace,  která bude

   stavbu provádět,  oznámí zdejšímu  stavebnímu  úřadu. Současně

   předloží  oprávnění  této  organizace  k  provádění povolených

   prací  a dále  jméno pracovníka  a jeho  odbornou způsobilost,

   který bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.

8. Při   realizaci  stavby  musí  být  na  stavbě,  popřípadě  na

   staveništi  veden stavební  deník. Stavební  deník je  povinen

   vést  zhotovitel   stavby.  Stavebník  je   povinen  uchovávat

   stavební deník  po dobu 10-ti let  od právní moci kolaudačního

   rozhodnutí.

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2009.

10.Před zahájením  stavby bude na  viditelném místě u  vstupu  na

   staveniště umístěn  štítek " STAVBA POVOLENA  ", který  obdrží

   stavebníci  po právní  moci stavebního  povolení. Štítek  musí

   být chráněn před povětrnostními vlivy  a ponechán na místě  do

   kolaudace stavby.

11.Před  zahájením výkopových  prací si  necháte zaměřit  veškeré

   podzemní  stavby technické  infrastruktury a  zajistíte jejich

   ochranu.

12.Kontrolní  prohlídky   stavby   budou  provedeny  v souladu  s

   předloženým   plánem   kontrolních    prohlídek   a   to   při

   předání  dokončené stavby  zhotovitelem. Ukončení  každé etapy

   oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

13.Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu  záměr započít s

   užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.

 

                       O d ů v o d n ě n í

 

     Dne 11.3.2009  podal Městys Stráž,  IČO 00260169, se  sídlem

Stráž  čp.  1  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o povolení stavby "

Modernizace  sportovišť  ve  Stráži  ",  na  st.p.č. 441 a p.p.č.

2446/1, v k.ú.  Stráž u Tachova, ve spojeném  územním a stavebním

řízení. Vzhledem k tomu, že  žádost splňuje požadavky uvedené v §

78 odst. 1 stavebního zákona,  bylo na žádost stavebníka územní a

stavební řízení spojeno.

     Opatřením  ze  dne 13.3.2009  stavební úřad oznámil zahájení

spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112

odst. 1 stavebního zákona,  dotčeným orgánům státní správy a všem

známým účastníkům a nařídil ústní  jednání spojené s ohledáním na

místě na den 14.4.2009, o kterém byl sepsán protokol.

     Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

     V   průběhu  spojeného   řízení  stavební   úřad  přezkoumal

předloženou žádost  o stavební povolení z  hledisek uvedených v §

92 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná  stanoviska a

připomínky,  schválil  plán  kontrolních  prohlídek.  Zjistil, že

projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické  požadavky

na  výstavbu, a že uskutečněním  stavby nejsou  ohrožena práva  a

veřejné zájmy účastníků řízení.

     Ze strany účastníků řízení  nebyly uplatněny takové mánitky,

o nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

     K žádosti o stavební povolení investor předložil projektovou

dokumentaci,   doklad   o   vlastnictví,   snímek   z  mapy  kat.

nemovitostí,  plán  kontrolních  prohlídek  stavby,  osvědčení  o

autorizaci projektanta stavby, vyjádření a stanoviska :

- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 11.2.2009

- vyjádření  Vodáren  a  kanalizací  Karlovy  Vary  a.s.  ze  dne

  25.2.2009

- vyjádření o  existenci elektronických komunikací  Telefonicy 02

  Czech Republiky a.s. ze dne 31.1.2009

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.2.2009

 

     Protože stavební úřad v  průběhu stavebního řízení neshledal

důvody  bránící  povolení  stavby,  rozhodl  způsobem uvedeným ve

výroku.

 

Dotčené orgány :

----------------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

 

                          P o u č e n í

 

     Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode  dne

doručení k odboru regionálního  rozvoje Krajského  úřadu v Plzni,

písemným  podáním ve  smyslu §  81 odstavce  1 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, u odboru výstavby

a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v

počtu  jednoho  stejnopisu.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet

stejnopisů,  vyhotoví je  na jeho  náklady Městský  úřad v  Boru.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

 

     Stavba nesmí být zahájena,  dokud rozhodnutí nenabude právní

moci.

     Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže  do dvou let ode dne,

kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

 

 

                                     Ing. Václav   Ř í h a

                                  vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                            B O R

 

 

 

 

Příloha pro stavebníka :

-----------------------

- ověřená  dokumentace  stavby  -  bude  předána  po  právní moci

  stavebního povolení

- štítek  "  Stavba  povolena  "   bude  předán  po  právní  moci

  rozhodnutí

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č.634/2004 Sb.,ve znění

pozdějších předpisů,  pol. 17 odst. 1, písm i)  3.000,- Kč a  byl

zaplacen dne 23.3.2009.

 

 

 

 

Obdrží účastníci řízení :

-------------------------

- Městys Stráž, Stráž čp. 1

 

Na vědomí :

-----------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne : 20.4.2009                                                                     Sejmuto dne : 6.5.2009