Městský úřad Bor

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

-----------------------------------------------------------------

Telefon   : 374756130                         v Boru dne 1.4.2009

Vyřizuje  : Petrášek

č.jednací : 582/2009/OVÚP/3

 

Doporučeně na doručenku

-----------------------

Mgr. Eva Knobová, Husova 285, Koloveč           - stavebník

Luděk Červený, Prokopa Velikého 652, Tachov     - zást.stavebníka

Městys Stráž, Stráž čp. 1                       - vl.pozemku

 

              Oznámení  o  zahájení

  spojeného  územního  a  stavebního

         řízení veřejnou vyhláškou

       a pozvání k ústnímu jednání

 

    Mgr. Eva  Knobová, nar. 8.9.1973, bytem  Husova 285, Koloveč,

zastoupená na základě plné moci Ludkem Červeným, nar. 28.10.1967,

bytem  Prokopa  Velikého  652,  Tachov,  podala  dne  30.3.2009 u

zdejšího  odboru výstavby  a územního  plánování žádost  o vydání

rozhodnutí  o povolení  stavby "  rekreační chaty  o zast.  ploše

48,4 m2 ", na p.p.č. 186/1,(díl B), v k.ú. Borek u Tachova.

     Uvedeným  dnem  bylo  zahájeno  spojené  územní  a  stavební

řízení.

     Městský úřad  v Boru, odbor  výstavby a územního  plánování,

jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/20066 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a

jako  místně  příslušný  podle  ustanovení § 11 odst. 1, písm. b)

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "správní  řád"), oznamuje v souladu s  ustanovením § 87

odst.  1 a  § 112  odst. 1  stavebního zákona zahájení společného

územního  a stavebního  řízení a  současně nařizuje  k projednání

předložené žádosti  veřejné ústní jednání spojené  s ohledáním na

místě na den

 

             7.5.2009  v 9.00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

 

     Vlastníci  (nájemci)  pozemků  a  staveb,  kteří  mohou  být

předmětem územního  řízení dotčeni, jsou  povinni strpět ohledání

na místě  podle § 54  odst. 1  správního  řádu a k  tomu účelu je

zpřístupnit.  Do podkladů  rozhodnutí lze  nahlédnout přede  dnem

veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném

ústním jednání.

     Námitky  účastníků řízení  a připomínky  veřejnosti musí být

uplatněny nejpozději při veřejném ústním  jednání, jinak se k nim

nepřihlíží. Ve stejné lhůtě  sdělí svá závazná stanoviska dotčené

orgány.  Nechá-li  se  některý  z  účastníků  řízení  zastupovat,

předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

     Navrhovatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že

podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté,

co  bylo  nařízeno  veřejné  ústní  jednání,  vyvěšena na vhodném

veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má

záměr  uskutečnit,  a  to  do  doby  veřejného  ústního  jednání.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

     Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení,

pokud  oznámí  svou  účast  do  osmi  dnů  ode  dne,  kdy mu bylo

příslušným  správním orgánem  zahájení řízení  oznámeno, v  tomto

případě má  postavení účastníka řízení. Dnem  sdělení informace o

zahájení   řízení  se   rozumí  den   doručení  jejího  písemného

vyhotovení  nebo  první  den  jejího  zveřejnění  na úřední desce

správního orgánu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

     Městský úřad  v Boru, odbor  výstavby a územního  plánování,

současně  oznamuje  účastníkům  řízení,  že  třetí  pracovní den,

následující  po  dni  konání  ústního  jednání, budou shromážděny

veškšré  podklady  pro  rozhodnutí,  a  že  účastníci řízení mají

možnost ve  smyslu ustanovení §  36 odst. 3  správního řádu se  k

těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.

     Ve  stejné  lhůtě  předloží  stavebník  doklad  o  zaplacení

správního poplatku ve výši 600,- Kč.

 

                                       Ing. Václav   Ř í h a

                                   vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                               Bor

 

Obdrží a k účasti se zvou účastníci řízení :

--------------------------------------------

- Luděk Červený, Prokopa Velikého 652, Tachov

- Městys Stráž, Stráž čp. 1

- ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, Plzeň

 

Dotčené orgány :

----------------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

- Městský úřad Tachov, OZP, Rokycanova 1, Tachov

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :                                 Sejmuto dne :

3.4. 2009                                          20.4.2009