Volby

do Evropského parlamentu

 konané dne

5. a 6. června 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Tachov
Obec: Stráž

Počet osob zapsanaých do výpisu ze seznamu voličů:                  863
Počet voličů, kterým byly vbydány úřední obálky:                         173
Počet odevzdaných úředních obálek:                                                       173
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                         173

Číslo             název                                           platné hlasy

1.      Libertas.cz                                                   4
2.      Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.           16
3.      Věci veřejné                                                4
4.      Občanská demokratická strana                        42
5.      Suverenita                                                   8
6.      Volte Pr.Blok-www.cibulka.net                         2 
7.      Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.                         3
8.      SDŽ Strana důstoj. Života                             1
9.      Humanistická strana                                      1
10.    Komunistická strana Čech a Moravy                 39
11.    Starostové a nezávislí - Vaše alternatiava        8
12.    Strana svobodných občanů                            1
13.    SNK Evropští demokraté                                5
14.    Strana zelených                                          1
15.    Koruna Česká (monarch.strana)                      1
16.    Zelení                                                        1
17.    Česká strana socíálně demokratická                36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta Městyse Stráž podle § 32 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

 

o z n a m u j e:

 

  • 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne      5.června 2009 od  14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne  6.června 2009 od  08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

  • 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1
    volební místnost obřadní síň Úřadu městyse ve Stráži čp. 1.

 

  • 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis vevidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  • 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

Ve Stráži dne 20.05.2009                                                     

 

                                                                                       Karel Fišpera

                                                                                      starosta městyse

 

__________________________________________________________________

 

Městys  Stráž   
Stráž  1
348 02  Bor

 

VAŠE ČJ.                                                                    
ZE DNE                                                                                                                        
NAŠE ČJ.         347/09              
VYŘIZUJE        Timurová
TEL.               374 780 991                                                           
FAX                374 780 991                                                                       
E-MAIL          podatelna @obecstraz.cz
DATUM         2.4. 2009

                                                          

Podle § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji  počet členů okrskové volební komise  pro volby do  Evropského parlamentu, konané dne 5. a 6. června 2009 pro volební okrsek Stráž:

                                         

                              5 členů

 

v.z.   Karel Fišpera
starosta

Vyvěšeno: 2.4.2009

Sejmuto:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městys  Stráž   
Stráž  1
348 02  Bor

 

VAŠE ČJ.                                                                    
ZE DNE                                                                                                                        
NAŠE ČJ.        348/09              
VYŘIZUJE       Timurová
TEL.               374 780 991                                                           
FAX                374 780 991                                                                       
E-MAIL          podatelna @obecstraz.cz
DATUM          2.4. 2009

 

 

V obvodu Městyse Stráž je jeden volební okrsek a jeho sídlo je v budově Úřadu městyse Stráž, Stráž 1, PSČ 348 02 Bor.

 

v.z.   Karel Fišpera
starosta

Vyvěšeno: 2.4.2009

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------