AGH Blatná s.r.o.
dražební a realitní kancelář

IČ 25 18 70 40                tel. fax 383 - 420222
www.agh-reality.cz           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

strana 1.

D R A Ž E B N Í    V Y H L Á Š K A

vyhlášení opakované  dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých

vydaná dle § 20 zákona 26/2000 Sb.

číslo: 10 86 OD


Touto vyhláškou oznamujeme konání opakované dobrovolné veřejné dražby souboru nemovitých věcí úpadce dlužníka LUNAR spol. s r.o., IČ 47715995, Stráž 309, 348 02 Bor u Tachova, zapsaných v konkurzní podstatě úpadce a zpeněžované v rámci konkurzního řízení u Krajského soudu v Plzni na základě usnesení pod spis. značkou 54 K 33/2007-28, ze dne 19.9. 2007.

 

1. Dražebník           

 

AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40, J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, okr. Strakonice

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8517, zastoupený   Bc. Milanem Holubem - jednatelem společnosti                          

Vydána koncesní listina ev.č. 330701-16086 Městským úřadem Blatná

 

2. Navrhovatel   

 

Ing. Václav Kubeš nar. 19.3.1952 ,bytem V konci 167, 340 37 Měčín, jako správce konkursní podstaty dlužníka LUNAR spol. s r.o., IČ 47715995, se sídlem Stráž 309, 348 02 Bor u Tachova. Konkurs je veden u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn.      54 K 33/2007-28

                                            

 

 

 3.Místo, datum a čas zahájení dražby

 

V dražební místnosti společnosti AGH Blatná s.r.o. na adrese J.P. Koubka 81,     388 01 Blatná, okres Strakonice  dne  6. dubna  2009 v  11:00 hodin.

strana 2.

 

4. Předmět dražby

 

Předmětem dražby je soubor níže uvedených nemovitostí, které se  nacházející  v k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov a jsou vedeny na LV 395 vedeného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov.

 

 • a) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 337, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1797 m2
 • b) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 373, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 585 m2
 • c) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 374, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2
 • d) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 436, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2
 • e) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 438, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2
 • f) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 439, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2
 • g) nemovitost -pozemek stavební parcela p.č. 440, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2
 • h) nemovitost -pozemek parcela p.č. 2442/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 429 m2
 • i) nemovitost - budova Stráž, č.p. 309, občanská vybavenost na stavební parcele p.č. 440
 • j) nemovitost - budova bez čp/če, jiná stavba, na stavební parcele p.č. 337
 • k) nemovitost - budova bez čp/če, jiná stavba, na stavební parcele p.č. 373
 • l) nemovitost - budova bez čp/če, jiná stavba, na stavební parcele p.č. 374
 • m) nemovitost - budova bez čp/če, jiná stavba, na stavební parcele p.č. 436
 • n) nemovitost - budova bez čp/če, zemědělská stavba, na stavební parcele p.č. 438
 • o) nemovitost - budova bez čp/če, garáž, na stavební parcele p.č. 439

 

Součástí předmětu dražby jsou i vodovodní, plynové, kanalizační a elektrické přípojky a přilehlé zpevněné plochy,  které jsou v majetku úpadce.

Soubor nemovitostí se bude dražit společně jako jeden celek.

 

5. Tržní ocenění předmětu dražby

 

Předmět dražby soubor věcí nemovitých byl oceněn znaleckým posudkem č.2337-9/09 znalce Františka Poláka ze dne 27.1. 2009 na částku  4.220.000,- Kč.   Posudek je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři dražebníka a v den prohlídek nemovitostí.

strana 3.

 

6. Stav předmětu dražby

 

soubor věcí nemovitých: 

 

Oceňovaná nemovitost je jednou částí ze dvou na sebe navazujících areálů, dříve užívaných  jako jeden celek a další dva objekty leží mimo areál na protější straně komunikace, vše situované na jižním okraji zastavěného území obce, při komunikaci procházející obcí, p.č.II-195-1. Okolní zástavbu tvoří průmyslové objekty a volně stojící rodinné domy. Na západní hranici nemovitosti navazuje další areál, volně navazující bez  vnitřního rozdělení oplocením, hranice mezi areály v terénu není vytyčena avšak znatelná hranice sousedících pozemků, které  dříve tvořily rovněž jeden celek..

Přípojka kanalizace je svedena do jímky situované na pozemku p.č. 2442/4 ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu PF.

Přípojka elektro je vedena z rozvaděče umístěného v sousedním areálu v budově na st. 384 - bez  právního zajištění.

Zpevněná asfaltová plocha dvora se nachází pozemku p.č. 2442/8 ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu PF. Tato zpevněná plocha je součástí předmětu dražby.

K užívání pozemků ve vlastnictví ČR není uzavřena nájemní smlouva. S ohledem na vlastníka (ČR) se nepředpokládá omezení dosavadního užívání.

Objekt podzemní kruhové nádrže na st. 436 je situován v sousedním areálu. Původně sloužil jako požární nádrž. Nádrž je v současné době bez využití, pro užívání oceňovaného areálu nepotřebná.

Administrativní budova č.p.309 na st.440 - Jedná se o objekt samostatně stojící,  půdorysu do L, nepodsklepený, s dvěma  nadzemními podlažími, s přistavěnou kotelnou, bez podkroví, se střechou sedlovou a krytinou z pozinkovaného plechu.

Sklad, soc. zařízení, garáž  na  st. 439 a části 440 - Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu, navazující na administrativní budovu ve tvaru L, řadový, zděný, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez podkroví, se střechou pultovou a s krytinou z vlnitých eternitových desek.

Výrobní hala, bez č.p., na st. 438 - Jedná se o montovaný objekt samostatně stojící, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím , bez podkroví, se střechou plochou a s krytinou z živičných pasů.

Dílna, bez č.p., na části st. 373  - Objekt je přistavěný k objektu skladu je obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez podkroví, se střechou pultovou a krytinou z vlnitých eternitových desek.

 

 

 

 

 

strana 4.

Sklad bez č.p. na st.374 - Jedná se o dřevěný objekt, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez podkroví, se střechou sedlovou  a s krytinou z pozinkovaného plechu. Technický stav a údržba špatná.

Sklad  bez č.p., na části st.373 - Jedná se o dřevěný objekt, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez podkroví, se střechou sedlovou  a s krytinou z pozinkovaného plechu. Technický stav a údržba špatná.

Sklad 3 na st.p. 337 (mimo areál) - Objekt bývalé sýpky, umístěný mimo areál na protější straně veřejné komunikace, užívaný jako bazar, jednopodlažní zděný objekt, střecha sedlová, tašková krytina, údržba zhoršená.

Sklad  bez č.p., na části st. 373 - Jedná se o objekt pomocného skladu ocelové konstrukce s opláštěním pozink. vlnitým plechem, se střechou pultovou a krytinou z vlnitého pozink.plechu.

Pozemky

Jedná se o pozemky zastavěné oceňovanými objekty, a pozemek ostatní plochy 2442/5 navazující na dřevěný sklad. Předmětem ocenění není hlavní pozemek nádvoří, tvořící přístup a příjezd k objektům.

St.374 - rovinný obdélníkového tvaru, zcela zastavěn skladem

St.373 - rovinný, obdélníkového tvaru, zcela zastavěn sklady a dílnou

St.440 - rovinný, tvaru do L, zcela zastavěn administrativní budovou

St.439 - obdélníkového tvaru, zcela zastavěn sklady(garáže 1a2), navazuje na St.440, rovinný

St.438 - obdélníkového tvaru, zcela zastavěn výrobní halou, rovinný

p.č.2442/5 - nepravidelného tvaru, nádvoří před skladem na st.374, rovinný

St. 436 - rovinný kruhového tvaru,  zastavěn podzemní nádrží

 

 Venkovní úpravy

Jedná se o tyto venkovní úpravy, které tvoří příslušenství oceňovaného areálu:

- zpevněná plocha na p.č.2442/8 - asfaltová, nádvoří - tato zpevněná plocha se nachází na pozemku ve vlastnictví ČR (PF)

- oplocení - pletivo+bet. sloupky, vjezdová vrata

- přípojky - voda, kanalizace, plyn, elektro - včetně šachet a pilířů

- požární nádrž - st.436 - podzemní, kruhová, betonová

- rampy - st.374, st.373 - 2x dřevěná rampa na zděných pilířích včet. schodiště a

  zábradlí

 

7. Závazky

 

Dle příslušného listu vlastnictví jsou zapsány na nemovitostech tyto závazky:

List vlastnictví č. 395,  vedený u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov :

 

 • - Předkupní právo, pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 23 stavba: bez čp/če na parcele st. 436

      parcela: stavební 436

strana 5.

 

 

 • - Zástavní právo smluvní pohledávka a) 2 500 000,- Kč b) pro budoucí pohledávky dle smlouvy, Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 - Staré Město. Stavba: bez čp/če na parc. st. 438

                                       Stavba : Stráž, č.p. 309

                                       Stavba: bez čp/če na parc. st. 439

                                       Stavba: bez čp/če na parc. st. 337

                                       Stavba: bez čp/če na parc. st. 373

                                       Stavba: bez čp/če na parc. st. 374

                                       Stavba: bez čp/če na parc. st. 436

                                       Parcela : st. 337

                                       Parcela : st. 373

                                       Parcela : st. 374

                                       Parcela : st. 436

                                       Parcela : st. 438

                                       Parcela : st. 439

                                       Parcela : st. 440

                                       Parcela : 2442/5

 

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. zákoníku ze dne 28.7. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.7. 2005

 

 • - Nařízení exekuce - Usnesení soudu o nařízení exekuce (okresní soud vTachově) 11 Nc - 5580/2008-4 ze dne 16.10. 2008

 

 • - Exekuční příkaz kprodeji nemovitosti - Exekuční příkaz (soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan) 99 Ex - 10065/2008-11 ze dne 5.12. 2008

 

Zpeněžením nemovitostí tyto závazky zanikají.

 

8. Nejnižší podání

 

Nejnižší podání na soubor nemovitostí dle oddílu 4. Předmět dražby, odstavec         a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o) činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimilióny  korunčeských)

 

Minimální příhoz: 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých)

 

9. Dražební jistota

 

Výše dražební jistoty se stanovuje na částku 300.000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých). Dražební jistotu je možno složit v termínu od zveřejnění této dražební vyhlášky na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz).

Dražební jistota musí být složena nejpozději do zahájení dražby a to :

a) v hotovosti v kanceláři AGH Blatná s.r.o., J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná v pracovní dny od 7oo hod. do 14 oo hod. nebo v dražební místnosti v den konání dražby. Lhůta končí zahájením dražby.

strana 6.

 

b) převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet                                   KB Blatná   č.ú. 4195720267 / 0100

jako variabilní symbol uvádějte v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba uvádějte identifikační číslo organizace. Celá dražební jistota musí být připsána na účet dražebníka nejpozději poslední den před konáním veřejné dobrovolné dražby.

c) ve formě bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty za těchto podmínek:

účastník dražby, který použije bankovní záruku je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 300.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník(vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem.

Nesmí také obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být splatná minimálně 30 dnů po skončení nejpozdější lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením. 

Dražebník bude v záruční listině označen následně:

AGH Blatná s.r.o. J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, IČ 25 18 70 40

Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce.

Dokladem o složení dražební jistoty je potvrzení vystavené dražebníkem.

Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří se nestali vydražitelem, neprodleně vrácena po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena. 

Je - li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby a zbývající část bude vrácena vydražiteli.

 

10. Identifikace účastníka dražby

 

a) Je-li účastníkem dražby právnická osoba, musí předložit výpis z OR (v případě právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku aktuální výpis z jiné zákonem stanovené evidence). Osoby vykonávající působnost statutárního orgánu       právnické osoby, popř. jiného zákonem upraveného orgánu, jsou povinny předložit  platný OP.

Jedná-li za právnickou osobu zástupce, je povinen předložit kromě OP plnou moc   k zastupování. Povinnost předložení plné moci k zastupování má rovněž zástupce účastníka dražby, pokud je tímto účastníkem více právnických osob s cílem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví.

b)Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je povinna předložit platný OP, fyzická osoba podnikatel je povinna kromě OP předložit své oprávnění k podnikání. Pokud je účastníkem dražby jeden z manželů, je vyžadován souhlas druhého manžela se souhlasem stanovením maximální nabídky podání v dražbě a sohlas se získáním předmětu dražby a v případě zúženého společného jmění manželů doklad o této skutečnosti.

 

strana 7.

 

c)Jedná-li za fyzickou osobu zástupce (jak na základě zákona, tak na základě plné moci), je povinen své oprávnění k zastupování doložit. Povinnost předložení plné moci k zastupování má dále zástupce účastníka dražby, pokud je tímto účastníkem více fyzických osob s cílem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví.

Plná moc musí být speciální, tzn. musí být jednoznačně, určitě a srozumitelně uvedeno o  jakou konkrétní dražbu se jedná a kterého předmětu dražby se týká a do jaké výše může být činěna nabídka. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

 

 

11. Lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením

 

Je-li vydražená cena vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen do 60 dnů ode dne skončení dražby, uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty převodem na účet KB Blatná č.ú. 4195720267/0100.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozích podmínkách a dražebník pak bez zbytečného odkladu je povinen mu vrátit záruční listy.

Cenu, dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem. Platba směnkou je nepřípustná.

Jestliže vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, dražba se stává zmařenou. Vydražitel nenabývá vlastnictví předmětu dražby a dražební jistota jím složená se použije na náklady zmařené dražby, popř. koná-li se opakovaná dražba na náklady opakované dražby a zbývající část bude vrácena vydražiteli

 

12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby

 

 • 1. prohlídka dne 1. dubna 2009 od 13:00 hod. do 14:00 hod. Sraz účastníků prohlídky před objektem, který je předmětem dražby, Areál LUNARU spol. sr.o., Stráž u Tachova č.p. 309, okres Tachov.

 

 • 2. prohlídka dne 2. dubna 2009 od 13:00 hod. do 14:00 hod. Sraz účastníků prohlídky před objektem, který je předmětem dražby, Areál LUNARU spol. sr.o., Stráž u Tachova č.p. 309, okres Tachov.

 

Kontaktní telefon při prohlídkách +420 724 077880 Bc. Milan Holub

 

Případné prohlídky mimo stanovený termín je nutné dohodnout na                        mob.tel. +420 724  077880.

 

strana 8.

13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

 

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 29 zákona č.26/2000 Sb., je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol o předání předmětu dražby", který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodu na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího majitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. Týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitosti, základem pro výpočet daně je cena dosažená vydražením.

Dražba je prováděna pro vydražitele bezúplatně.

 

14. Závěrečné  ustanovení

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.

 

V Měčíně  dne  20. března 2009

-------------------------------------------                                   -----------------------------------------

            za navrhovatele                                                           za dražebníka

          Ing. Václav Kubeš                                                      Bc. Holub Milan

    správce konkurzní podstaty                                    jednatel AGH Blatná s.r.o.