Městský úřad Bor
Odbor výstavby a územního plánování 
nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 395/2009/OVÚP/5                                             v Boru dne 16. března 2009
Vyřizuje           : Krasanovská
Telefon           : 374 756 131                                                       
E-mail             : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Účastníci řízení :

Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, Bernartice čp. 19, 348 02 Bor                  - žadatel

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

                       

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 12. března 2009  podala Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, bytem Bernartice čp. 19, 348 02 Bor, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „přístavba kotelny a krytého vchodu k RD čp. 19 v Bernarticích", umisťované na st.p.č. 26 a p.p.č. 455 v k.ú. Bernartice u Stráže. 

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení s územního řízení a současně k projednání předloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

28. dubna 2009 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

 

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.    

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

 

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování současně oznamuje účastníkům řízení, že třetí pracovní den, následující po dni konání ústního jednání, budou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, a že účastníci řízení mají možnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.            

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                                                                               

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                     MěÚ Bor

 

Obdrží a k účasti se zvou :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

  • - Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, Bernartice čp. 19, 348 02 Bor
  • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

           

 

2.  Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

  • - Josef Samec, nar. 23.3.1968, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
  • - Vladislava Samcová, nar. 15.11.1973, Bernartice čp. 16, 348 02 Bor
  • - Marie Pintová, ner. 11.4.1945, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
  • - Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha

 

Občanská sdružení

  • - Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
  • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-Kč, uhradí navrhovatel  do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 28.4.2009.                           

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   18.3.2009                                                     Sejmuto dne : 2.4.2009