Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                         číslo jednací :  00263/09

                                       

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse Stráž

 

 

I.  Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

 

1)  byt číslo  271/2  ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
    č.p. 271 a  na stavební parcele číslo 414 o výměře 240 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

      Jedná se o 1 byt o velikosti  1+1.

  

    Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví číslo 1,  pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.

     Popis  bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je proveden v " Prohlášení vlastníka ze dne  23.7.2007 ".  Tato  prohlášení  je  zájemcům  k  dispozici  v  sídle Městyse Stráž.

 

II.  Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo Zastupitelstvo Městyse Stráž dne 11.3.2009.

Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.

III. Podle  § 39 odstavce 1) zákona o obcích, záměr prodat, směnit nebo darovat  nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,  aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

IV.  Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto :

Termín : do  22.4.2009   do 12.00 hodin

Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži  VIII. etapa "

Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :

- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )

- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit

- nabízená cena v Kč

 

V.  Nabídky budou vyhodnoceny Zastupitelstvem Městyse Stráž  dne  22.4.2009.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 11.3.2009.

                                                                                           Karel Fišpera

                                                                                    starosta Městyse Stráž

Vyvěšeno dne :  12.3.2009  

Bude sňato dne :  22.4.2009