Usnesení
32. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 11.3.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 2. 2009.
2. Příští zasedání Zastupitelstva městyse Stráž dne 22. 4. 2009 od
    17.00 hod.

 

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:
    1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
    2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytu ve Stráži.
    3. Schválení finančního rozpočtu na rok 2009.
    4. Finanční náležitosti.
    5. Prodej a pronájem majetku městyse.
    6. Projednání smlouvy na odkoupení veřejného osvětlení.
    7. Výběr provozovatele veřejného osvětlení městyse.
    8. Výběr firmy na zhotovení dětských hřišť ve Stráži.
    9. Různé, diskuse
2. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009.
3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2009.
4. Plán činnosti kulturní komise na rok 2009.
5. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2009 jako schodkový. Celkové
    příjmy rozpočtu ve výši 15.899.823,- Kč, celkové výdaje rozpočtu
    ve výši 30.403.250,- Kč (kapitálové výdaje 18.762.570,- Kč a běžné
    výdaje 11.640.680,- Kč), celkové financování ve výši 14.503.427,-
    Kč. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
6. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 dle tabulky č.1 v tabulkové
    části materiálu „ Rozpočet na rok 2009 - návrh ".
7. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, přísp. organizace, dle
    schváleného rozpočtu na rok 2009 zasílat měsíčně na účet MŠ Stráž
    ve výši 40.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního
    příspěvku v rozpočtu na rok 2009.
8. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Stráž, přísp. organizace, dle
    schváleného rozpočtu na rok 2009 zasílat měsíčně na účet ZŠ Stráž 
    ve výši 200.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního
    příspěvku v rozpočtu na rok 2009.
9. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově ve
    Stráži na rok 2009 na částku 15.000,- Kč mezi Městysem Stráž a
    hokejovým oddílem TJ Sokol Stráž o.s..
10. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově v 
     Bernarticích na rok 2009 na částku 15.000,- Kč mezi Městysem 
     Stráž a Kulturním spolkem Bernarticka.
11. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně 
     postižené na činnost.
12.Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku 
     ve vlastnictví Městyse Stráž.
13.Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
     Stráž v domě č.p. 271 ve Stráži.
14. Pronájem pozemku p.č. 945 o výměře 5865 m2, orná půda v k.ú. 
     Borek u Tachova za roční nájemné 1.000,- Kč od 1.4.2009 
     společnosti FARMER GROUP s.r.o., Čižická 243, Štěnovice.
15. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2433/1 o výměře 
     2455 m2,  vodní plocha a p.č. 2433/2 o výměře 9228 m2,  vodní 
     plocha za roční nájemné 250,- Kč od  1.4.2009. 
16. Prodej pozemků v k.ú. Olešná p.č. 41/4 o výměře   115 m2, 
     zahrada, p.č. 49/4 o výměre 1406 m2, ostatní plocha a p.č. 759/8
     o výměře 23 m2, ostatní plocha  v ceně 10,- Kč/1 m2 s tím, že 
     kupující uhradí i veškeré náklady spojené s  prodejem pozemků
     dle zásad schválených na zasedání ZM dne 26.11.2008.
17. Dodatek č. 1  k Dohodě o způsobu a výši úhrady za přenechání
      práva výkonu myslivosti na  pozemcích přičleněných k vlastním
      honitbám LČR  uzavřený mezi Lesy České republiky s.p., LS
      Přimda a Městysem Stráž ze dne  21.2.2006.
18. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemku  p.č. 186/1
      díl F) o výměře 50 m2, lesní pozemek v k.ú. Borek u Tachova za
      účelem výstavby  rekreační chaty v RS Sycherák.
19. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok
      2008 na údržbu veřejné zeleně v obci.
20. Kupní smlouvu na odkoupení veřejného osvětlení od firmy ČEZ
      energetické služby s.r.o.
21. Výběr firmy Elektrofirma Ryba a Viterna, Pernolec 39, 348 01
      Staré Sedliště na provozování veřejného osvětlení ve Stráži a
      přilehlých obcí.
22. Výběr firmy Tomovy parky s.r.o. Karlovice, Radvaňovice 11,
      511 00 Turnov na realizaci dětského hřiště ve Strážském parku.
23. Výběr firmy KASFORM s.r.o., Kralovická 1, 323 00 Plzeň na
      realizaci dětského hřiště Mateřské školy Stráž.
24. Podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na rozšíření pracoviště
      CZECH POINT.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse podpisem smlouvy o koupi veřejného osvětlení.

2. Starostu městyse podpisem smlouvy s provozovatelem veřejného
    osvětlení.

3. Starostu městyse podpisem smlouvy se zhotovitelem dětského
    hřiště ve Strážském parku a Mateřské škole Stráž.

                  Karel Fišpera                                    Věra Koktová
                   starosta                                            místostarosta

Vyvěšeno: 12.3.2009
Sejmuto: 30.3. 2009