Městský úřad Bor
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací: 86/2009/OVÚP/16/ÚR-21                                              v Boru dne 3. března  2009
Vyřizuje:    Krasanovská
Telefon:    374 756 131                                                       
E-mail:      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Účastníci řízení :
BORRA s.r.o., , IČ 25915436, Vídeňská 335/146, Kunratice, 148 00 Praha 414       
- žadatel
Pavel Roháč, nar. 11.11.1951, Stráž čp. 249, 348 02 Bor                                   
- zástupce žadatele
Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor                                 

                                                     R O Z H O D N U T Í

                                 (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

            Dne 19. ledna 2009 podal Pavel Roháč, nar. 11.11.1951, bytem Stráž čp. 249, 348 02 Bor, zastupující na základě plné moci společnost BORRA s.r.o., IČ 25915436, se sídlem Vídeňská 335/146, Kunratice, 148 00 Praha 414, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „kancelářského objektu ", umisťovaném na st.p.č. 68/1 v k.ú. Bernartice u Stráže a „ vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN", umisťované na st.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Bernartice u Stráže.   

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

v y d á v á

 

účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  společnosti BORRA s.r.o., IČ 25915436, se sídlem Vídeňská 335/146, Kunratice, 148 00 Praha 414, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

kancelářského objektu, na st.p.č. 68/1, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN na st.p.č. 68/1 a 68/5, to vše  v k.ú. Bernartice u Stráže.

Objekt o zastavěné ploše 94 m2 a plochou střechou má jedno nadzemní podlaží.  Objekt je řešen jako modulová stavba, sestavená ze dvou modulů o rozměrech 3x7,5 m a 3x10m. Moduly budou osazeny na základy a připojení k technickým sítím. Vstup do objektu je ze severní strany. V přízemí budou hlavní obytné místnosti s funkcí pracoven a sociální zařízení. Za vstupními dveřmi je zádveří, ze kterého je přístup do soc. zařízení a pracovny s kuch. Koutem. Ze soc. zařízení se dá projít do druhé pracovny, která je přístupná i od kuch. koutu. Z pracovny je přístup na terasu. Nebudou se provádět žádné vegetační úpravy, plocha pozemků zůstane nezměněna, to znamená porostlá travou a ohraničená cestou. Pitná voda bude napojena z areálového vedení. Splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou do stávající jímky na vyvážení. Dešťová voda bude svedena do stávající dešťové kanalizace v areálu stavitele. Objekt bude napojen na elektrickou energii za stávajícího rozvaděče ve fasádě jižního objektu areálu, který je napojen na venkovní vedení VN ČEZ Distribuce.

            Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.    Stavba  kancelářského objektu  bude umístěna na st.p.č. 68/1, stavba vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN  bude umístěna na st.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Bernartice u Stráže tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 • 2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 stavebního zákona a Vyhl.č. 499/2006 Sb.

3.  Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 30.6.2008 č.j.  77910/08/CPN/000 :

 • a) Chovat se kSEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tak, jako ksoučástí veřejné komunikační sítě, která je již zajišťována ve veřejném zájmu, a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 • b) Při činnostech vblízkosti vedení NVSEK respektovat ochranná pásma NVSEK tak, by nedošlo kzamezení přístupu kvedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykovávání prací vtěchto prostorách se kvedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) smí skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK.

c)    Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům; tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

d)    V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,§ 3, bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).

e)    Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě,

f)     Obrátit se na zaměstnance  společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě, v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení  SEK, případně kolize stavby  s NVSEK

g)         Každé      způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 184,

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 19. ledna 2009  podal Pavel Roháč, nar. 11.11.1951, bytem Stráž čp. 249, 348 02 Bor, zastupující na základě plné moci společnost BORRA s.r.o., , IČ 25915436, se sídlem Vídeňská 335/146, Kunratice, 148 00 Praha 414, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „kancelářského objektu ", umisťovaném na st.p.č. 68/1 v k.ú. Bernartice u Stráže a „ vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN", umisťované na st.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Bernartice u Stráže.

            Stavební úřad svým opatřením ze dne 21. ledna 2009 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26. února 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení.

           

Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, vyjádření Městys Stráž, vyjádření ČEZ distribuce a.s.,  vyjádření RWE, vyjádření VaK Karlovy Vary a.s., vyjádření Telefónica O2.

 

Další účastníci řízení:

 • - Ing. Vlastislav Ajgl, nar. 12.12.1957, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Jan Ajgl, nar. 2.8.1976, Kaštanová 2414, 323 00 Plzeň
 • - Miloslav Ajgl, nar. 2.10.1954, Hodonínská 981, 323 00 Plzeň
 • - Ing. Vladimír Ajgl, nar. 10.10.1952, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Vlasta Ajglová, nar. 24.3.1027, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Milan Bolek, nar. 23.7.1948,Písková 221, Drmoul, 353 01
 • - Jaroslava Šejbová, nar. 2.10.1954, Wolkerova 437, 348 15 Planá
 • - Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55, 130 34 Praha 3
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy vary, a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podáno ohlášení stavby.

 

       Ing. Václav Říha

     vedoucí odboru výstavby a ÚP

    MěÚ Bor

 

 

 

 

 

 

 

Územní rozhodnutí obdrží:

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - BORRA s.r.o., , IČ 25915436, Vídeňská 335/146, Kunratice, 148 00 Praha 414
 • - Pavel Roháč, nar. 11.11.1951, Stráž čp. 249, 348 02 Bor
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stríž čp. 1, 348 02 Bor

 

2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IČ 70883378, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, Tachov

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 • - Ing. Vlastislav Ajgl, nar. 12.12.1957, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Jan Ajgl, nar. 2.8.1976, Kaštanová 2414, 323 00 Plzeň
 • - Miloslav Ajgl, nar. 2.10.1954, Hodonínská 981, 323 00 Plzeň
 • - Ing. Vladimír Ajgl, nar. 10.10.1952, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Vlasta Ajglová, nar. 24.3.1027, Malostranská 139, 326 00 Plzeň
 • - Milan Bolek, nar. 23.7.1948,Písková 221, Drmoul, 353 01
 • - Jaroslava Šejbová, nar. 2.10.1954, Wolkerova 437, 348 15 Planá
 • - Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55, 130 34 Praha 3
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy vary, a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   6.3.2009                                                         Sejmuto dne : 23.3.2009