Rozpočet na rok 2009 -  (v Kč)

P ř í j m y


(daňové + dotace)


R 2009


2100000
1111Daň z příjmů z.č.
180000
1112Daň z příjmů f.o.
170000
1113Daň z příjmů f.o.
3000000
1121Daň z příjmů p.o.
0
1122Daň z příjmů p.o. za obec
4200000
1211Daň z přidané hodnoty
1455
1332Popl. za vyp. škodl. látek
0
1334Odvody za odnětí zem. půdy
650000
1337Popl. za kom. odpad
50000
1341Popl. ze psů
50000
1342Popl. za rekreační pobyt
1000
1343Popl. za užívání veř. prostor
15000
1345Popl. z ubytovací kapacity
50000
1347Popl. za VHP
0
1351Odvod z výtěžku VHP
80000
1361Správní poplatky
1100000
1511Daň z přidané hodnoty
332168
4112Neinv. přijatá dotace ze SR
0
4121Neinv. přijatá dotace od obcí
0
4122Neinv. přijatá dotace od krajů
0
4134Převody z rozpočt. účtů
0
4213Inv. přijatá dotace od SF
0
4222Inv. přijatá dotace od kraje
11979623

Celkem
 P ř í j m y


V ý d a j e
(nedaňové + kapitálové)


(běžné + kapitálové)


R 2009


R 2009


116000
1031Pěstební činnost0
174000
2142Ubytování a stravování50000
0
2212Silnice1683480
0
2219Pozemní komunikace55000
0
2229Dopravní značení10000
1800
2310Pitná voda0
0
2321Odpadní vody, kanalizace1012000
0
3111Předškolní zařízení (MŠ)465000
0
3113Základní škola15698000
1000
3314Knihovnická činnost24000
0
3322Zachování a obnova kulturních památek150000
0
3326Zachování a obnova kultur. povědomí 0
0
3399Ostatní záležitosti kultury50000
2000
3412Sportovní zařízení v majetku obce100000
0
3419Tělovýchovná činnost75000
500000
3421Využití volného času dětí a mládeže500000
0
3429Ostatní zájmová činnost140000
2197400
3612Bytové hospodářství298000
225000
3613Nebytové hospodářství35000
0
3631Veřejné osvětlení1399000
0
3632Pohřebnictví48000
0
3635Územní plánování848000
0
3636Územní rozvoj215000
80000
3722Komunální odpad1225000
0
3745Vzhled obcí, veř. zeleň1246000
0
4351Pečovatelská služba55000
0
5512Požární ochrana257000
0
6112Zastupitelstvo obce870000
473000
6171Místní správa3674200
150000
6310Úroky0
0
6330Převody z rozpočt. účtů0
0
6399Ostatní finanční operace0
0
6402Finanční vypořádání minulých let7700
3920200

Celkem30190380


15899823

Celkem30190380
8124Splátky úvěrů-306000


8115Změna stavu peněních prostř.13984557Celkem financování14290557


Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
V návrhu rozpočtu není v příjmech uvedena dotace na zateplení ZŠ ve Stráži. Celková předpokládaná výše
dotace 10 448 525,- Kč. Dotace bude zahrnuta do rozpočtu po obržení smlouvy o dotaci.


Vyvěšeno: 23.2.2009 Sejmuto: 23.3.09