Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                         číslo jednací :  00169/09

Z á s a d y 

prodeje bytů a nebytových prostor z majetku  Městyse Stráž

v domě č.p. 271  ve Stráži 

                     

I. Předmět prodeje :

1)  byt číslo  271/2 ve Stráži

Specifikace nemovitostí je provedena v záměru Městyse Stráž ze dne 18.2.2009.

II. Kritéria hodnocení nabídek  :

- v souladu se schváleným záměrem Městyse Stráž vyvěšeným dne 19.2.2009

- nabídky vyhodnotí Zastupitelstvo Městyse Stráž  na jednání zastupitelstva  

- nejvyšší nabídnutá cena zájemcem, zájemce může podat nejnižší nabídku ve výši

   stanovených minimálních cen  dle bodu III. těchto zásad

- žadatelem může být jen osoba mající trvalý pobyt na území Městyse Stráž, která  zároveň 

   má  podanou žádost o byt a nevlastní nemovitost určenou k bydlení

- žadatel nesmí mít vůči Městysi Stráž žádné závazky

- Městys Stráž je oprávněn soutěž zrušit

- žadatelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži

- v případě odstoupení žadatele, který se umístil na 1. místě postupuje žadatel, který se umístil

   na 2. místě   

   Městys Stráž  si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku na odkoupení

nemovitostí zveřejněných v záměru Městyse Stráž dne 18.2.2009 !!!

III. Nejnižší nabídnuté ceny musí činit :

1)   byt číslo 271/2  ve Stráži

      nejnižší nabídka :  260.000,- Kč

IV.  Veškeré náklady spojené s prodejem bytů  hradí Městys Stráž a  jsou zahrnuty do celkové kupní ceny. Městys Stráž hradí daň z převodu nemovitostí.

V.  Termín pro úhradu kupní ceny :  do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy  smluvními stranami. 

V případě, že kupní cena bude hrazena z úvěru, obdrží zájemce návrh smlouvy o převodu vlastnictví  bytové jednotky pro účely vyřízení úvěru. Sepis kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden na základě předložené podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu úvěru.

-2-

VI. Způsob úhrady  kupní ceny :

-  bezhotovostní na účet dle dispozic prodávajícího - Městyse Stráž.

VII.  Všechny ostatní záležitosti spojené s prodejem bytů se řídí zákonem o vlastnictví

bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění.

VIII.  Tyto zásady prodeje bytů a nebytových prostor byly schváleny Zastupitelstvem 

Městyse Stráž dne 18.2.2009.

                                           

                                                                           Karel Fišpera

                                                                      starosta Městyse Stráž

Vyvěšeno dne :  19.2.2009

Bude sňato dne :  11.3.2009