Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor               číslo jednací : 00170/09

                                       

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse Stráž

 

I.  Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

1)  byt číslo  271/2  ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 271

      a  na stavební parcele číslo 414 o výměře 240 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

      Jedná se o 1 byt o velikosti  1+1.

  

    Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov,

na listu vlastnictví číslo 1,  pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.

     Popis  bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je proveden v " Prohlášení vlastníka ze dne 

dne  23.7.2007 ".  Tato  prohlášení  je  zájemcům  k  dispozici  v  sídle Městyse Stráž.

II.  Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo Zastupitelstvo Městyse Stráž dne 18.2.2009.

Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.

III. Podle  § 39 odstavce 1) zákona o obcích, záměr prodat, směnit nebo darovat  nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,  aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

IV.  Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto :

Termín : do  11.3.2009  do 12.00 hodin

Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži  VII. etapa "

Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :

- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )

- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit

- nabízená cena v Kč

V.  Nabídky budou vyhodnoceny Zastupitelstvem Městyse Stráž  dne  11.3.2009.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 18.2.2009.

                                                                                           Karel Fišpera

                                                                                    starosta Městyse Stráž

Vyvěšeno dne :  19.2.2009  

Bude sňato dne : 11.3.2009