Městský úřad v Boru

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

----------------------------------------------------------------

č.jednací : 1906/2008/OVÚP/12/ÚR-133     v Boru dne : 28.11.2008

vyřizuje  : Petrášek

telefon   : 374756130

 

Doporučeně na doručenku:

------------------------

 

Martina Zelenková, Stráž čp. 254                   - navrhovatel

Martin Lux, Budovatelů 357, Letohrad               - navrhovatel

 

 

                  R O Z H O D N U T Í

              územní rozhodnutí o umístění stavby

              veřejnou vyhláškou

 

     Dne  20.10.2008  podali  Martina  Zelenková, nar. 26.1.1982,

bytem Stráž čp. 254 a Martin Lux, nar. 5.4.1980, bytem Budovatelů

357, Letohrad  u odboru výstavby  a územního plánování  Městského

úřadu  v  Boru  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o umístění a změně

rozestavěné  stavby  " přestavba  hospodářské  budovy  na  RD  ve

Stráži, včetně přípojek ", na  st.p.č. 508 a p.p.č. 2528/4, 3570,

238/5, 3450/1, v k.ú. Stráž u Tachova.

 

    Městský  úřad  v  Boru, odbor výstavby a územního  plánování,

jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a

místně příslušný podle  ustanovení § 11 odst. 1,  písm. b) zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále

jen "správní řád"),

 

                          v y d á v á

 

účastníku  řízení  podle  §  27  odst.  1  správního řádu Martině

Zelenkové,  bytem  Stráž  čp.   254  a  Martinovi  Luxovi,  bytem

Budovatelů 357, Letohrad  se souhlasem majetkového správce p.p.č.

3450/1  Pozemkové fondu ČR, územního pracoviště Tachov, se sídlem

Luční 1791, Tachov podle § 79 a 92 stavebního zákona

 

       rozhodnutí o umístění a změně rozestavěné stavby

 

"přestavba hospodářské budovy na  RD ve Stráži, včetně přípojek",

na st.p.č. 508 a p.p.č. 2528/4, 3570, 238/5, 3450/1, v k.ú. Stráž

u Tachova.

 

Stavba obsahuje : rodinný dům 1 + 4 s příslušenstvím, kanalizační

přípojku do stávající žumpy, vodovodní přípojku a přípojku NN

 

    Pro umístění stavby a projektovou dokumentaci se stanoví tyto

podmínky:

 

1. Stavba  bude  umístěna na výše  uvedených  pozemcích  tak, jak

   je  zakresleno  na  přiloženém  situačním  výkresu  předložené

   dokumentace k územnímu řízení nst.p.č. 508 a p.p.č. 2528/4,

   3570, 238/5, 3450/1, v k.ú. Stráž u Tachova.

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy

   Vary, a.s., ze dne 1.10.2008 :

 

   -  vodovodní  přípojka  PE  32  mm  bude napojena na stávající

   vodovodní  řad  LT 100  mm.  Těsně  za  napojení  na stávající

   vodovodní řad bude osazena zemní souprava s uzávěrem. Napojení

   bude provedeno navrtávkou.

   - vodoměrná  sestava bude umístěna ve  vodoměrné šachtě, která

   bude umístěna na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným

   prostorem. Osazení vodoměrné sestavy  ve vodoměrné šachtě musí

   respektovat ČSN 75 5411.

   -  na   vodovodní  přípojce  budou   použity  materiály  běžně

   používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

   -   upozorňujeme  na   zákaz  propojení   vodovodních  potrubí

   přivádějících vodu  z různých zdrojů. Po  připojení na veřejný

   vodovod nutno  odstavit z provozu  vlastní studnu nebo  zřídit

   samostatné  vodovodní  okruhy  zvlášť  ze  studny  a  zvlášť z

   veřejného vodovodu.

   - splaškové odpadní  vody budou svedeny kanalizační  přípojkou

   do stávající  nepropustné žumpy,  kterou  Vodárny a kanalizace

   Karlovy Vary, a.s. nebudou provozovat.

   - dešťové vody budou svedeny  na pozemek stavebníka a odvedeny

   do dvou trativodů.

   - práce  na vodovodní přípojce budou  v předstihu nahlášeny na

   náš  provoz  vodovodů a bude  postupováno  dle jejich  pokynů.

   Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci provozu.

   - do zahájení kolaudačního  řízení je investor povinen uzavřít

   s Vodárnami a kanalizacemi  Karlovy Vary, a.s. novou, případně

   upravit stávající, smlouvu na odběr pitné vody.

   - investor je povinen zajistit geodetické  zaměření skutečného

   provedení  stavby  (přípojky)  a  toto  předat  na  Vodárny  a

   kanalizace Karlovy Vary, a.s.

   - požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace,

   které je u vodovodu i kanalizace  1,5 m od líce potrubí na obě

   strany.

3. Budou  dodrženy  podmínky   vyjádření  Pozemkového  fondu  ČR,

   územního pracoviště Tachov ze dne 21.10.2008 :

   - po skončení zemních prací bude pozemek p.p.č. 3450/1, v k.ú.

   Stráž u Tachova uveden zpět do původního stavu.

4. Bude provedena protiradonová ochrana stavby.

5. Projektová  dokumentace  stavby  bude  vypracována  oprávněnou

   osobou.

 

   Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní

moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána

žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

 

                     O d ů v o d n ě n í

 

     Stavebník Martina Zelenková, nar. 26.1.1982, bytem Stráž čp.

254  a  Martin Lux, nar. 5.4.1980, bytem Budovatelů 357, Letohrad

podali  dne  20.10.2008  u  zdejšího  stavebního  úřadu žádost na

vydání   rozhodnutí  o   umístění  a   změně  rozestavěné  stavby

" přestavba hospodářské budovy na RD ve Stráži, včetně přípojek",

na st.p.č. 508 a p.p.č. 2528/4, 3570, 238/5, 3450/1, v k.ú. Stráž

u Tachova.

     Stavební úřad  oznámil v souladu  s § 87  odst. 1 stavebního

zákona  účastníkům řízení  veřejnou vyhláškou  a dotčeným orgánům

státní  správy  zahájení  územního   řízení  dne  21.10.2008  a k

projednání  žádosti  současně  nařídil  ústní  jednání  spojené s

ohledáním na místě na den 27.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán

protokol.

     Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

 

     Stavební  úřad  posoudil  návrh  žadatele  z hlediska péče o

životní  prostředí, potřeb požadovaného opatření  v  území a jeho

důsledky.

    Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o

nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

    Návrh byl doložen dokumentací, doklady o vlastnictví, snímkem

z mapy  KN,  autorizací  projektanta,  měřením  radonu,  souhlasy

sousedů, souhlasnými stanovisky  a vyjádřeními:

- vyjádřením  Vodáren  a  kanalizací  Karlovy  Vary,  a.s. ze dne

  1.10.2008

- vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 28.7.2008

- vyjádřením  Telefonicy 02  Czech  Republic,  a.s. Plzeň  ze dne

  25.9.2008

- vyjádřením PF ČR, územního pracoviště Tachov ze dne 21.10.2008

 

     Stanoviska  a  připomínky  vyjádření  účastníků  řízení jsou

zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

     Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení  stanovených

podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a  neohrozí  zájmy

společnosti v předmětném řízení.

 

Ostatní účastníci :

-------------------

Vlastníci dotčených pozemků a staveb :

--------------------------------------

- Pozemkový fond ČR, Luční 1791, Tachov

- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64

 

Vlastníci sousedních pozemků :

------------------------------

- Jan a Drahomíra Zelenkovi, Stráž čp. 254

- Ing. Ludmila Nekolová, Pražského 630/31, Praha-Hlubočepy

 

                         P o u č e n í

 

     Proti tomuto rozhodnutí se lze  podle § 81 odst. 1 správního

řádu odvolat do 15-ti dnů  ode dne doručení k odboru regionálního

rozvoje  Krajského  úřadu  v  Plzni,  písemným  podáním  u odboru

výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se

podává   ve třech stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů,  vyhotoví je  na jeho  náklady Městský  úřad v  Boru.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

 

                                       Ing. Václav Ř í h a

                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                               B O R

 

Správní poplatek byl vyměřen ve  výši 1.000,- Kč podle položky 18

zákona č. 634/2004 Sb. a byl zaplacen dne 25.10.2008.

Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

---------------------------------------------------------------

- Městys Stráž

 

Na vědomí :

-----------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR

 

 

Ostatním účastníkům  řízení uvedených v  § 85 odst.  2 stavebního

zákona  se  doručuje  dle  §  92  odst.  3  téhož zákona veřejnou

vyhláškou.

 

Ostatní účastníci :

-------------------

- Pozemkový fond ČR, Luční 1791, Tachov

- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64

- Jan a Drahomíra Zelenkovi, Stráž čp. 254

- Ing. Ludmila Nekolová, Stráž čp. 239

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne : 28.11.2008             Sejmuto dne : 15.12.2008