Městský úřad v Boru

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

----------------------------------------------------------------

č.jednací : 1821/2008/OVÚP/9/ÚR-128      v Boru dne : 18.11.2008

vyřizuje  : Petrášek

telefon   : 374756130

 

Doporučeně na doručenku

-----------------------

Lenka Koktová, Stráž čp. 228                       - navrhovatel

 

 

                  R O Z H O D N U T Í

               územní rozhodnutí o umístění stavby

               veřejnou vyhláškou

 

 

     Dne 6.10.2008  podala Lenka Koktová,  nar. 27.11.1971, bytem

Stráž čp.  228 u odboru  výstavby a územního  plánování Městského

úřadu  v Boru  žádost o   vydání rozhodnutí  o umístění  stavby "

přístřešku ve Stráži ", na st.p.č. 383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

    Městský  úřad  v  Boru, odbor výstavby a územního plánování,

jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a

místně příslušný podle  ustanovení § 11 odst. 1,  písm. b) zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále

jen "správní řád"),

 

                          v y d á v á

 

účastníkovi  řízení  podle  § 27  odst. 1  správního  řádu  Lence

Koktové, bytem Stráž čp. 228 podle § 79 a 92 stavebního zákona

 

              územní rozhodnutí o umístění stavby

 

přístřešku ve Stráži, na st.p.č. 383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

 

    Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba  bude  umístěna na výše  uvedených  pozemcích  tak, jak

   je  zakresleno  na  přiloženém  situačním  výkresu  předložené

   dokumentace k územnímu řízení.

2. Projektová  dokumentace  stavby  bude  vypracována  oprávněnou

   osobou.

 

   Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní

moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána

žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

 

                     O d ů v o d n ě n í

 

     Navrhovatel Lenka  Koktová, bytem Stráž  čp. 228 podala  dne

6.10.2008 u  zdejšího stavebního úřadu žádost  na vydání územního

rozhodnutí k umístění stavby " přístřešku ve Stráži ", na st.p.č.

383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

     Stavební  úřad  posoudil  návrh  žadatele  z hlediska péče o

životní  prostředí, potřeb požadovaného opatření  v  území a jeho

důsledky. Návrh byl doložen stanovisky  dotčených  orgánů  státní

správy.

 

     Stavební  úřad v  souladu s  § 87  odst. 1 stavebního zákona

oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy

zahájení  územního  řízení  dne  7.10.2008  a k projednání návrhu

současně nařídil  ústní jednání spojené  s ohledáním na  místě na

den 14.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

     Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

     Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o

nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

     Návrh byl doložen dokumentací, doklady o vlastnictví, snímkem

z mapy KN a autorizací projektanta.

     Při  ústním  jednání  spojeném  s  ohledáním  na  místě bylo

dojednáno, že název stavby bude " přístřešek ve Stráži ".

     Stanoviska  a  připomínky  vyjádření  účastníků  řízení jsou

zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

     Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení  stanovených

podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a  neohrozí  zájmy

společnosti v předmětném řízení.

 

                         P o u č e n í

 

     Proti tomuto rozhodnutí se lze  podle § 81 odst. 1 správního

řádu odvolat do 15-ti dnů  ode dne doručení k odboru regionálního

rozvoje  Krajského  úřadu  v  Plzni,  písemným  podáním  u odboru

výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se

podává  ve  dvou  stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů,  vyhotoví je  na jeho  náklady Městský  úřad v  Boru.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

 

 

 

                                       Ing. Václav Ř í h a

                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                               B O R

 

 

 

 

 

Správní  poplatek  byl  vyměřen  ve výši 1.000,- Kč podle položky

18 zákona č. 634/2004 Sb. a byl zaplacen dne 5.11.2008.

 

 

Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

---------------------------------------------------------------

- Obec Stráž

 

Na vědomí :

-----------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

 

 

Ostatním účastníkům  řízení uvedených v  § 85 odst.  2 stavebního

zákona  se  doručuje  dle  §  92  odst.  3  téhož zákona veřejnou

vyhláškou.

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne : 18.11.2008            Sejmuto dne : 4.12.2008