Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městský úřad v Boru

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

----------------------------------------------------------------

č.jednací : 1821/2008/OVÚP/9/ÚR-128      v Boru dne : 18.11.2008

vyřizuje  : Petrášek

telefon   : 374756130

 

Doporučeně na doručenku

-----------------------

Lenka Koktová, Stráž čp. 228                       - navrhovatel

 

 

                  R O Z H O D N U T Í

               územní rozhodnutí o umístění stavby

               veřejnou vyhláškou

 

 

     Dne 6.10.2008  podala Lenka Koktová,  nar. 27.11.1971, bytem

Stráž čp.  228 u odboru  výstavby a územního  plánování Městského

úřadu  v Boru  žádost o   vydání rozhodnutí  o umístění  stavby "

přístřešku ve Stráži ", na st.p.č. 383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

    Městský  úřad  v  Boru, odbor výstavby a územního plánování,

jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a

místně příslušný podle  ustanovení § 11 odst. 1,  písm. b) zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále

jen "správní řád"),

 

                          v y d á v á

 

účastníkovi  řízení  podle  § 27  odst. 1  správního  řádu  Lence

Koktové, bytem Stráž čp. 228 podle § 79 a 92 stavebního zákona

 

              územní rozhodnutí o umístění stavby

 

přístřešku ve Stráži, na st.p.č. 383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

 

    Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba  bude  umístěna na výše  uvedených  pozemcích  tak, jak

   je  zakresleno  na  přiloženém  situačním  výkresu  předložené

   dokumentace k územnímu řízení.

2. Projektová  dokumentace  stavby  bude  vypracována  oprávněnou

   osobou.

 

   Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní

moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána

žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

 

                     O d ů v o d n ě n í

 

     Navrhovatel Lenka  Koktová, bytem Stráž  čp. 228 podala  dne

6.10.2008 u  zdejšího stavebního úřadu žádost  na vydání územního

rozhodnutí k umístění stavby " přístřešku ve Stráži ", na st.p.č.

383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

     Stavební  úřad  posoudil  návrh  žadatele  z hlediska péče o

životní  prostředí, potřeb požadovaného opatření  v  území a jeho

důsledky. Návrh byl doložen stanovisky  dotčených  orgánů  státní

správy.

 

     Stavební  úřad v  souladu s  § 87  odst. 1 stavebního zákona

oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy

zahájení  územního  řízení  dne  7.10.2008  a k projednání návrhu

současně nařídil  ústní jednání spojené  s ohledáním na  místě na

den 14.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

     Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

     Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o

nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

     Návrh byl doložen dokumentací, doklady o vlastnictví, snímkem

z mapy KN a autorizací projektanta.

     Při  ústním  jednání  spojeném  s  ohledáním  na  místě bylo

dojednáno, že název stavby bude " přístřešek ve Stráži ".

     Stanoviska  a  připomínky  vyjádření  účastníků  řízení jsou

zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

     Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení  stanovených

podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a  neohrozí  zájmy

společnosti v předmětném řízení.

 

                         P o u č e n í

 

     Proti tomuto rozhodnutí se lze  podle § 81 odst. 1 správního

řádu odvolat do 15-ti dnů  ode dne doručení k odboru regionálního

rozvoje  Krajského  úřadu  v  Plzni,  písemným  podáním  u odboru

výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se

podává  ve  dvou  stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů,  vyhotoví je  na jeho  náklady Městský  úřad v  Boru.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

 

 

 

                                       Ing. Václav Ř í h a

                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                               B O R

 

 

 

 

 

Správní  poplatek  byl  vyměřen  ve výši 1.000,- Kč podle položky

18 zákona č. 634/2004 Sb. a byl zaplacen dne 5.11.2008.

 

 

Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

---------------------------------------------------------------

- Obec Stráž

 

Na vědomí :

-----------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

 

 

Ostatním účastníkům  řízení uvedených v  § 85 odst.  2 stavebního

zákona  se  doručuje  dle  §  92  odst.  3  téhož zákona veřejnou

vyhláškou.

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne : 18.11.2008            Sejmuto dne : 4.12.2008