Územní pracoviště PF ČR Tachov, se sídlem: Luční 1791, 347 01 Tachov, tel.: 374751219


Určení nemovitostí:

1.      budova čp. 50, s pozemkem  st. 2/2
         obec: Stráž, k.ú: Olešná
Nabídková cena pro 1 kolo:        31 710 Kč
Poplatek za charakteristiku:        500 Kč
Kauce:                                            1 000 Kč             je nutné složit do 2.12.2008

Bankovní spojení:

Částku za charakteristiku nemovitostí je možno poukázat na účet Pozemkového fondu ČR č. 22206-704/0600, vedený u GEMB, a.s., Nám. Republiky 60, Tachov, variabilní symbol 184444, nebo v hotovosti na ÚP PF ČR.


Kauce:

-        Je-li uvedena pro účast ve veřejném výběrovém řízení kauce, je nutné ji složit  na výše uvedené č. účtu, variabilní symbol 249999. Účastník uvede jako specifický symbol rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ). Osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, uvede jako specifický symbol rok, měsíc, den narození a číslo 1111 jedná-li se o muže, číslo 2222 jedná-li se o ženu  a to ve tvaru RRMMDD…. (příklad: specifickým symbolem muže narozeného dne 16.2.1970 je číslo  7002161111; specifickým symbolem ženy narozené dne 16.2.1970 je číslo 7002162222). Kauce musí být zaplacena do data uvedeného ve vyhlášení soutěže a zaplacením kauce se rozumí připsání uvedené částky na shora uvedený účet PF ČR. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Úhrada v hotovosti není možná.

-        Účastníku VVŘ, jehož nabídka byla přijata,  se kauce započte na úhradu kupní ceny, část kauce převyšující kupní cenu se mu vrátí. Ostatním  účastníkům  bude kauce vrácena nejpozději do 10 pracovních dnů od konání VVŘ na účet, který účastník písemně sdělí Pozemkovému fondu ČR při prezenci účastníků VVŘ, nebo složenkou na jím uvedenou adresu.

Jestliže účastník VVŘ, jehož nabídka byla přijata, kupní smlouvu neuzavře, propadne kauce ve prospěch Pozemkového fondu  ČR.


Prohlídka nemovitostí na místě samém:       dne 25.11.2008 v 10.15 hod.


Prezence zájemců  o účast ve veřejném výběrovém řízení pro všechny nemovitosti:          dne 11.12.2008

v sídle územního pracoviště Pozemkového fondu ČR:  v 7.30-8.00 hod..

Při prezenci zájemci předloží doklad o převzetí charakteristiky předmětných nemovitostí.


Konkrétní místo a čas zahájení VVŘ bude stanoveno bezprostředně po ukončení prezence.


Upozornění:
V případě, že výběrové řízení na prodej některé z výše uvedených nemovitostí nebudou úspěšná, vyhlašuje se tímto opakované výběrové řízení v dalším termínu 6.1.2009 za stejných podmínek, včetně dob prohlídek a prezencí. Prohlídky nemovitostí na místě samém se uskuteční dne 17.12.2008. Kauci je nutné uhradit do 23.12.2008. Ostatní podmínky výběrového řízení se nemění.


Informaci o tom, že nemovitosti nebyly ve veřejném výběrovém řízení prodány a zda se tedy opakované výběrové řízení uskuteční, vyvěsí územní pracoviště PF ČR ve svém sídle bezprostředně po skončení neúspěšného veřejného výběrového řízení.

 

Podmínky VVŘ na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb.

Obecné podmínky veřejného výběrového řízení (dále jen "VVŘ"):

1. Řád VVŘ vydaný v souladu s §2a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zájemcům k dispozici bezplatně na každém územním pracovišti Pozemkového fondu ČR (dále jen "ÚP PF ČR") a na internetové adrese: www.pfcr.cz.

2. Předmětem VVŘ je určení osoby, která bude mít právo na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude nemovitost (popř. nemovitosti) ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR (dále jen "nemovitosti"). Nemovitosti, k nimž vzniká účastníku VVŘ, jehož nabídka byla přijata, právo je koupit, jsou určeny níže v připojeném konkrétním vymezení VVŘ.

3. Okruh účastníků:
3.1. Účastníkem VVŘ může být:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
- právnická osoba se sídlem v České republice,
- obec,
- občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.

3.2. Účastníkem VVŘ nemůže být:
- osoba, která na základě smluvního vztahu spravuje pro PF ČR majetek nabízený ve VVŘ

3.3. Účastníkem opakovaného VVŘ nemůže být osoba, která nabyla k nemovitostem, jež jsou předmětem tohoto VVŘ, již v minulosti právo na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 11 Řádu VVŘ, avšak podmínky § 11 nesplnila a kupní smlouvu proto neuzavřela.

3.4. Účastník VVŘ nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním dokladem (občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU). Kromě toho je zástupce účastníka jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doložit písemný souhlas účastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů PF ČR na dobu 10 let, v němž se účastník zároveň zaváže, že po tuto dobu tento souhlas neodvolá. V případě, že je účastník zastoupen advokátem, který předloží plnou moc k právním úkonům spojeným s účastí na soutěži, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci.
Jestliže jedna osoba zastupuje více samostatných účastníků nebo vystupuje současně jako účastník i jako zástupce dalšího účastníka na základě plné moci, jde o střet zájmů, pro který se nemůže zúčastnit VVŘ.

Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem, musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu.

Zástupce obce je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabízené nemovitosti do vlastnictví obce.

3.5. Jestliže bude chtít nabýt nabízené nemovitosti do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast ve VVŘ musí splňovat každá z nich.

3.6. Účastník je povinen uhradit kauci, je-li stanovena, dle podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže.

4. Hodnotící kritérium VVŘ:
Nejvyšší nabídnutá kupní cena, vyjádřená v Kč, a to bez jakýchkoli podmínek.

5. Průběh a podmínky VVŘ
- VVŘ se realizuje obálkovou metodou nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech, která se uskuteční v jednom dni.
- Realizaci VVŘ organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den realizace VVŘ tříčlenná komise složená ze zaměstnanců PF ČR.
- Nabídkovou cenou pro první kolo VVŘ je cena stanovená znaleckým posudkem podle současně platného právního předpisu o oceňování majetku.
- Nabídkovou cenou pro druhé kolo VVŘ je cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo.
- Nabídková cena pro třetí kolo VVŘ musí být rovna alespoň ceně zastavěného pozemku, zjištěné podle současně platného právního předpisu o oceňování majetku, prodává-li se pozemek současně s budovou nebo stavbou. Prodává-li se pouze budova nebo stavba bez zastavěného pozemku, nemůže být nabídková cena nižší než 1 % nabídkové ceny z prvního kola VVŘ.
- Účastník VVŘ, jehož nabídka kupní ceny byla přijata, je povinen uhradit kupní cenu v plné výši ještě před podpisem kupní smlouvy, jinak právo na uzavření kupní smlouvy ztratí.

6. Charakteristika nabízených nemovitostí:
Charakteristiku včetně příloh zájemce získá v sídle toho ÚP PF ČR, které VVŘ realizuje podle připojeného konkrétního vymezení VVŘ, a to po zaplacení zde uvedené částky buď v hotovosti v sídle tohoto územního pracoviště nebo bezhotovostním bankovním převodem
Převzetí charakteristiky nemovitostí je jednou z podmínek pro účast ve VVŘ.

7. Prohlídka nabízených nemovitostí:
Prohlídky se může zúčastnit každý zájemce, který předloží doklad o převzetí charakteristiky nemovitostí.


PF ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo veřejné výběrové řízení zrušit.

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.11.2008

Sejmuto dne: