Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                                
náměstí Republiky čp. 1,
348 02, Bor           

Č.jednací         : 1996/2008/OVÚP/4                                                  v Boru dne 10. listopadu 2008

Vyřizuje           : Svoboda

Telefon : 374 756 129

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

Městys Stráž, Stráž 1, 348 02, Bor                                                                               - stavebník

INGEM inženýrská a.s., Barrandova 366/26, 326 00, Plzeň                      - zástupce stavebníka

 

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

 

Dne 31. října 2008 podala společnost INGEM inženýrská a.s. (IČ 63504006), se sídlem Barrandova 366/26, 326 00, Plzeň, zastupující na základě plné moci Městys Stráž (IČ 00260169), se sídlem Stráž 1, 348 02, Bor, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby „8 bytových jednotek - Městys Stráž", umístěné na st.p.č. 199/1, 199/6, 199/10, p.p.č. 126/2, 3551, to vše v k.ú. Stráž u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.

            Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

 

Stavba obsahuje :

 

 • 1. Bytový dům o osmi bytových jednotkách

Bytový dům obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 16,65 m x 11,50 m, s výškou ve hřebeni 11,8 m. Zastavěná plocha bude 193,50 m2. V I.NP bude umístěn byt 1+1 (bezbariérový), byt 2+kk a dále společné prostory (sklepní kóje, prostor pro kočárky a kola) a místnost pro kotel a ohřev TUV. Ve II.NP bude umístěn byt 1+1, byt 2+kk a byt 2+1. Ve III. NP bude umístěn byt 1+1, byt 2+kk a byt 2+1. Stavba bude založena na základových pasech, příčné nosné zdi jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm-30 AKU a Porotherm, obvodové zdivo z porobetonu Ytong tl. 37,5 cm. Vnitřní příčky budou z porobetonu Ytong tl. 10 a 15 cm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z betonových prefa panelů tl. 18 cm, strop na úrovní III. NP bude ze sádrokartonových desek. Střecha je navržena sedlová s vytaženými vikýři s taškovou krytinou Bramac. Vytápění objektu a ohřev TUV je navržen plynovým kotlem Viadrus.

Umístěný na st.p.č. 199/1 a 199/10.

 • 2. Přípojka splaškové kanalizace

Samostatná přípojka splaškové kanalizace bude provedena z PVC DN 150 a bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace BT 400 procházející mezi stávajícími bytovými domy. Na trase přípojky budou osazeny dvě revizní šachty DN 600. Celková délka přípojky splaškové kanalizace bude 58,7 m.

Umístěna na st.p.č. 199/1 a p.p.č. 126/2.

 • 3. Přípojka dešťové kanalizace

Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizační přípojkou PVC DN 150 do stávající dešťové kanalizace DN 200 procházející podél stávajícího bytového domu. Na trase přípojky bude osazena jedna revizní šachta DN 600. Celková délka přípojky dešťové kanalizace bude 28 m.

Umístěna na st.p.č. 199/1 a 199/10.

2

 

 • 4. Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka bude provedena z PE 50 x 4,6 a bude napojena na stávající vodovodní řad LT DN 100 procházející v chodníku podél navrženého objektu. Vodoměrná sestava bude umístěna uvnitř objektu v technické místnosti. Přípojka bude sloužit i pro zásobování objektu požární vodou. Celkové délka vodovodní přípojky bude 6 m.

Umístěna na st.p.č. 199/6, 199/10 a p.p.č. 3551.

 • 5. Plynovodní přípojka

Navržená plynovodní přípojka PE 32 bude napojena na stávající STL plynovod PE 50, který probíhá v komunikaci před navrženým objektem a ukončena bude v nice objektu. Celková délka plynovodní přípojky bude 7 m.

Umístěna na st.p.č. 199/6 a 199/10.

 • 6. Telefonní přípojka

Navržená telefonní přípojka bude napojena před objektem na stávající sdělovací kabel.

Umístěna na st.p.č. 199/1.

 • 7. Zpevněné plochy, nezpevněné plochy a parkovací stání

Potřeba vytvoření nových parkovacích stání bude řešena rozšířením stávajícího parkoviště se 4 parkovacími stáními o dalších 10 parkovacích stání. Z nově navržených 10 stání je 1 vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Komunikace i vlastní stání jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Po obou stranách parkoviště  je navržen chodník šířky 2 m z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Pro vlastní přístup do bytového domu bude zřízen chodník délky cca 5m a šířky 2 m vedený ze stávajícího chodníku. Odvodnění zpevněných ploch bude do nově navržené přípojky dešťové kanalizace. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travní směsí. Stávající parkoviště je napojeno sjezdem na stávající komunikaci. 

Umístěné na st.p.č. 199/1, 199/6 a 199/10.

 

            Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

 

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

18. prosince 2008 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři starosty městyse Stráž.

           

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

3

 

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. i) v celkové výši 4.000,- Kč, zaplatí stavebník (resp. zástupce stavebníka) přiloženou poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo hotově ve lhůtě do 18. prosince 2008.

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                  vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                   MěÚ Bor

 

 

 

Obdrží a k účasti se zvou :

 

1. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor

 

2. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

 • - ČEZ Distribuce a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 03, Plzeň
 • - RWE Distribuční služby s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02, Brno
 • - Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary
 • - Marie Karbanová (nar.23.4.1947), Stráž 140, 348 02, Bor
 • - Státní statek Jeneč s.p. (IČ 00016918 ), U Topíren 2, 170 41, Praha 7

 

3. Dotčené orgány a ostatní:

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Okresní ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01, Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Pobřežní 140, 347 01, Tachov
 • - Úřad městyse Stráž, Stráž 1, 348 02, Bor

 

4. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor
 • - ČEZ Distribuce a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 03, Plzeň
 • - RWE Distribuční služby s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02, Brno
 • - Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary
 • - Marie Karbanová (nar.23.4.1947), Stráž 140, 348 02, Bor
 • - Státní statek Jeneč s.p. (IČ 00016918 ), U Topíren 2, 170 41, Praha 7

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 12.11.2008                                                                      Sejmuto dne : 28.11.2008