Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městský úřad Bor

Odbor  výstavby a územního plánování                               nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č.jednací         : 1799/2008/OVÚP/7/P-162                                  v Boru dne 10. listopadu 2008

Vyřizuje           : Svoboda

Telefon : 374 756 129

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

Josef Dolák, Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně                                      - stavebník

                                       

R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 1. října 2008 žádost Josefa Doláka (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavby k rekreační chatě č.e.33 - sklad+chemické WC", umístěné na p.p.č. 186/47 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.

            Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád"), rozhodl takto :

 

 • 1. Na základě posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí zhledisek uvedených v § 90 stavebního zákona vydává Josefu Dolákovi (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, podle § 81 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   s t a v b y

 

„Přístavby k rekreační chatě č.e.33 - sklad+chemické WC", umístěné na p.p.č. 186/47 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova.

 

 • 2. Po přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení zhledisek uvedených v § 111 stavebního zákona vydává Josefu Dolákovi (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

 

pro stavbu „Přístavby k rekreační chatě č.e.33 - sklad+chemické WC", umístěné na p.p.č. 186/47 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova.

 

Účel a rozsah stavby :

Jedná se o přístavbu ke stávající rekreační chatě č.e. 33 v rekreační chatové oblasti Sycherák. Přístavba o rozměrech 5,85 m x 2,1 m bude k chatě přistavěna ze severní strany. Výška přístavby u okapu bude 1,95 m. Střecha je navržena pultová s mírným spádem. V přístavbě bude umístěn sklad a chemické WC. Přístavba bude založena na základových pasech, svislé konstrukce a opláštění bude dřevěné.

2

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

 

 • 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu vBoru.
 • 2. Pro provedení stavby budou použity ktrvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
 • 4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou ktomu oprávněnou.
 • 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
 • 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 • 7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (organizací k tomu oprávněnou), která vzejde zvýběrového řízení. Stavebník po vyhodnocení výběrového řízení oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu název a sídlo organizace, která bude stavbu provádět. Současně předloží oprávnění této organizace kprovádění povolených prací.
 • 8. Při realizaci stavby musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden stavební deník. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.
 • 9. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „Stavba povolena" a ponechá jej tam až do dokončení stavby. Štítek obdrží stavebník po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • 10. Před zahájením výkopových prací si necháte zaměřit veškeré podzemní stavby technické infrastruktury a zajístíte jejich ochranu.
 • 11. Případný vybouraný materiál bude uložen na řízené skládce.
 • 12. Veškeré škody vzniklé stavbou na jakémkoliv majetku odstraní stavebník na vlastní náklady.
 • 13. Kontrolní prohlídka stavby bude vzhledem k rozsahu stavby provedena po dokončení stavby. Stavebník je povinen písemně oznámit stavebnímu úřadu tuto fázi výstavby sdostatečným předstihem.
 • 14. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít sužíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení bude učiněno na předepsaném formuláři s potřebnými přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
 • 15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2009.

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 1. října 2008 podal Josef Dolák (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavby k rekreační chatě č.e.33 - sklad+chemické WC", umístěné na p.p.č. 186/47 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost splňuje požadavky uvedené v § 78 odst. 1 stavebního zákona, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

Opatřením ze dne 2. října 2008 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné
3
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 7. listopadu 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a veřejné zájmy účastníků řízení.

            K žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení stavebník předložil projektovou dokumentaci, snímek z mapy kat. nemovitostí, doklad o vlastnictví, doklad o zaplacení správního poplatku a tyto další doklady :

 • Ø Rozhodnutí Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, ze dne 16. září 2008 pod č.j. 2217/2008-OŽP, kterým se povoluje odnětí pozemku plnění funkcí lesa.
 • Ø Nájemní smlouvu na pozemek pod stavbou č. 78CH/03.

 

            Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Další účastníci řízení :
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor
P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude vykonatelné.

            Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

4

 

Příloha pro stavebníka :

 • - Ověřená dokumentace stavby - bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • - Štítek „ Stavba povolena " - bude předán po právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Správní poplatek byl vyměřen podle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč a byl zaplacen bankovním převodem dne 17. října 2008.

 

Rozhodnutí obdrží účastníci řízení :

 

1. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor

 

2. Dotčené orgány - na vědomí :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, oddělení ochrany přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne : 10.11.2008                                                                  Sejmuto dne : 26.11.2008