Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                              nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1691/2008/OVÚP/10/ÚR-121                                  v Boru dne 31. října 2008

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Účastníci řízení :

 

 

Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň

Olga Nosková, nar. 26.4.1968, Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

            Dne 16. září 2008 podali Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olga Nosková, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ domovní kopané studny", umisťované  na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. Tato studna bude zdrojem pitné i užitkové vody pro budoucí rodinný dům, který bude umístěn na témže pozemku.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon "), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád "),

v y d á v á

 

účastníkůmu řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Jaroslavu Karnoldovi, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olze Noskové, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

domovní kopané studny na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. 

 

            Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně PD se stanoví tyto podmínky :

 

 • 1. Stavba domovní kopané studny bude umístěna na p.p.č. 8/2 vk.ú. Dehetná tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení. Domovní kopaná studna bude umístěna vjihozápadní části parcely p.č. 8/2, cca 10 m jihozápadně od projektovaného domu, ve vzdálenosti cca 14 m od západního a 4 m od jižního oplocení pozemku. Od septiku bude vzdálena více než 20 m. Umístění studny splňuje podmínky ČSN 75 5115. Studna bude hluboká 11 m. Jako výstroj budou použity betonové skruže o průměru 1 m
 • 2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 stavebního zákona.
 • 3. Při výstavbě studny nedojde ke vstupu, nebo jakémukoliv zásahu do sousedních pozemků.
 • 4. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.

 

 

Odůvodnění

 

            Žadatelé Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olga Nosková, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, podali dne 16. září 2008 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ domovní kopané studny" na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. Tato studna bude zdrojem pitné i užitkové vody pro budoucí rodinný dům, který bude umístěn na témže pozemku.

 

Stavební úřad svým opatřením ze dne 22. zářáí 2008 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den  30. října 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

 

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení.

 

            Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

 

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

 

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, závěr zjišťovacího řízení.

 

 

 

Další účastníci řízení:

 • - Ing. Petr Tregler, nar. 4.4.1945, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Jana Treglerová, nar. 13.2.1947, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Ing. Radek Vach, nar. 12.5.1975, Sladkovského 639/29, 326 00 Plzeň - město
 • - Jana Vachová, nar. 24.5.1943, Tomanova 2536/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 • - Lesy ČR s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

 

 

 

 

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

 

 

 

 

           

                                                                                                          Ing. Václav Říha

                                                                                              Vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                               MěÚ Bor

 

 

 

 

 

Územní rozhodnutí obdrží:

 

11.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň
 • - Olga Nosková, nar. 26.4.1968, Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 • - Ing. Petr Tregler, nar. 4.4.1945, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Jana Treglerová, nar. 13.2.1947, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Ing. Radek Vach, nar. 12.5.1975, Sladkovského 639/29, 326 00 Plzeň - město
 • - Jana Vachová, nar. 24.5.1943, Tomanova 2536/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 • - Lesy ČR s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

 

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   3.11.2008                                                            Sejmuto dne :  19.11.2008