Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                              nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1691/2008/OVÚP/10/ÚR-121                                  v Boru dne 31. října 2008

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Účastníci řízení :

 

 

Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň

Olga Nosková, nar. 26.4.1968, Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

            Dne 16. září 2008 podali Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olga Nosková, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ domovní kopané studny", umisťované  na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. Tato studna bude zdrojem pitné i užitkové vody pro budoucí rodinný dům, který bude umístěn na témže pozemku.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon "), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád "),

v y d á v á

 

účastníkůmu řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Jaroslavu Karnoldovi, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olze Noskové, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

domovní kopané studny na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. 

 

            Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně PD se stanoví tyto podmínky :

 

 • 1. Stavba domovní kopané studny bude umístěna na p.p.č. 8/2 vk.ú. Dehetná tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení. Domovní kopaná studna bude umístěna vjihozápadní části parcely p.č. 8/2, cca 10 m jihozápadně od projektovaného domu, ve vzdálenosti cca 14 m od západního a 4 m od jižního oplocení pozemku. Od septiku bude vzdálena více než 20 m. Umístění studny splňuje podmínky ČSN 75 5115. Studna bude hluboká 11 m. Jako výstroj budou použity betonové skruže o průměru 1 m
 • 2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 stavebního zákona.
 • 3. Při výstavbě studny nedojde ke vstupu, nebo jakémukoliv zásahu do sousedních pozemků.
 • 4. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.

 

 

Odůvodnění

 

            Žadatelé Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, bytem Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň a Olga Nosková, nar. 26.4.1968, bytem Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň, podali dne 16. září 2008 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ domovní kopané studny" na p.p.č. 8/2 v k.ú. Dehetná. Tato studna bude zdrojem pitné i užitkové vody pro budoucí rodinný dům, který bude umístěn na témže pozemku.

 

Stavební úřad svým opatřením ze dne 22. zářáí 2008 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den  30. října 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

 

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení.

 

            Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

 

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

 

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, závěr zjišťovacího řízení.

 

 

 

Další účastníci řízení:

 • - Ing. Petr Tregler, nar. 4.4.1945, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Jana Treglerová, nar. 13.2.1947, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Ing. Radek Vach, nar. 12.5.1975, Sladkovského 639/29, 326 00 Plzeň - město
 • - Jana Vachová, nar. 24.5.1943, Tomanova 2536/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 • - Lesy ČR s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

 

 

 

 

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

 

 

 

 

           

                                                                                                          Ing. Václav Říha

                                                                                              Vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                               MěÚ Bor

 

 

 

 

 

Územní rozhodnutí obdrží:

 

11.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Jaroslav Karnold, nar. 20.10.1963, Pod Švabinami 938/48, 312 00 Plzeň
 • - Olga Nosková, nar. 26.4.1968, Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 • - Ing. Petr Tregler, nar. 4.4.1945, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Jana Treglerová, nar. 13.2.1947, U Vody 1403/1, 170 00 Praha - Holešovice
 • - Ing. Radek Vach, nar. 12.5.1975, Sladkovského 639/29, 326 00 Plzeň - město
 • - Jana Vachová, nar. 24.5.1943, Tomanova 2536/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 • - Lesy ČR s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

 

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   3.11.2008                                                            Sejmuto dne :  19.11.2008