Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1745/2008/OVÚP/7/ÚR-123                                           v Boru dne  3.11.2008

Vyřizuje           : Říha

Telefon : 374 756 128  

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                      

 

 

Účastníci řízení :

 

Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 02 Bor       - žadatel                                                                                 

Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 

 

 

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

    

       

Dne 23.9.2008 podala společnost Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 06  Přimda, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Solární elektrárna s fotovoltaickým systémem, 2. stavba o výkonu 192 kWp",  na p.p.č. 2481/2 v k.ú. Stráž u Tachova.    

       Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování , jako věcně příslušný  podle § 13 odst.1, písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon"),  a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst.1, písm. b)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

 

 

v y d á v á

 

účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, společnosti Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 06  Přimda,  podle § 76 a § 92 stavebního zákona

 

 

rozhodnutí   o   umístění    stavby

 

„Solární elektrárna s fotovoltaickým systémem, 2. stavba o výkonu 192 kWp",  na p.p.č. 2481/2 v k.ú. Stráž u Tachova.    

 

 

Účel a rozsah stavby :

 

      Druhá stavba fotovoltaické elektrárny bezprostředně navazuje na již realizovanou první shodnou stavbu na témže pozemku. V předchozí stavbě provedené oplocení, přípojka VN, trafostanice a existující přístupová komunikace  budou využity pro potřeby druhé stavby.

      Stavbu bude tvořit jeden stavební objekt, a to SO 1 - Fotovoltaická technologie s příslušenstvím.

-     2     -

 

      Pro výstavbu budou použity fotovoltaické panely s jednotkovým výkonem 200 Wp. Bude osazeno celkem 960 ks těchto panelů na pevné konstrukci. Vyrobená elektrická energie bude střídači transformována na parametry 230 V,  třífázovou sítí  vyvedena na trafostanici a přípojkou VN 22 kV dodávána do distribuční sítě ČEZ, a.s.. Předpokládaná roční výroba elektrické energie bude činit 190 000 kWh.

 

 

 

Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně PD se stanoví tyto podmínky :

 

1.     Stavba „Solární elektrárna s fotovoltaickým systémem, 2. stavba o výkonu 192 kWp" bude umístěna na pozemku p.č. 2481/2 v k.ú. Stráž u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

2.      Severní strana fotovoltaického pole se umísťuje do vzdálenosti min. 24 m od osy bližší koleje ČD, západní a jižní strana fotovoltaického pole se umísťuje do vzdálenosti  4 m od hranice p.p.č. 2481/2 a p.p.č. 2541/1, to vše v k.ú. Stráž u Tachova.

3.    Pro účely stavby fotovoltaické elektrárny bude na stávající manipulační ploše vyčleněna plocha o velikosti cca 7 670 m2. Fotovoltaická pole budou tvořena 960 ks panelů na pevné konstrukci. Max. výška technologického zařízení osazeného na podpůrných konstrukcích nepřesáhne 3m.

 • 3. Vyvedení el. výkonu do distribuční soustavy bude řešeno napojením na stávající linku VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., procházející podél západní strany pozemku.
 • 4. Požárně nebezpečný prostor stavby nepřesáhne hranici stavebního pozemku.
 • 5. K přístupu na pozemek a ke stavbě bude užita stávající přístupová cesta umístěná na p.p.č. 3433/2 v k.ú. Stráž u Tachova, ve vlastnictví navrhovatele.

7.      Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována autorizovanou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

 • 8. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Českých drah, a.s. a Správy železniční dopravní cesty, s.o., zastoupených Správou dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, ze dne 7.2.2007, pod č.j: 222/07-21/KOV, a to:
 • 8.1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽDC s.o. a ČD a.s..
 • 8.2. V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nacházejí podzemní vedení a zařízení ve správě ČD TELEMATIKA a.s., Pobočka Plzeň. Stavebník požádá nejpozději 15 dnů před zahájením zemních prací o vytyčení těchto zařízení a zajištění odborného dozoru při provádění těchto prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou těchto vedení.
 • 8.3. Žádost o vytyčení zařízení a o dozor při provádění výkopových prací adresujte objednávkou:
 • - ČD TELEMATIKA a.s., Pobočka Plzeň, Purkyňova 22, 306 02 Plzeň, p. Hurtová č.t. 972524644, fax 972524601.
 • - Popřípadě projednejte ochranu zařízení vzhledem k pravděpodobnosti používání těžké mechanizace nad 3,5t.
 • 8.4. V místě uložení kabelů a nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačených kabelových tras nesmí být k výkopovým pracím použito žádných mechanizačních prostředků. Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, je nutno zajistit jejich ochranu proti mechanickému poškození. Po ukončení zemních prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné fólie (ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce ČD

-     3     -

 

         TELEMATIKA ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.

 • 8.5. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
 • 8.6. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nejpozději 15 dnů před zahájením

-     SDC Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, OPS p. Kovandová č.t. 972 52 2233, fax 972 52 2167 a požádá o zajištění případného občasného nebo trvalého technického dozoru při provádění stavby.

 • 8.7. Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
 • 8.8. Během stavby nezasahovat do průjezdního průřezu železniční tratě.
 • 8.9. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
 • 8.10. Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu.
 • 8.11. Veškeré zemní práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění zemních prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen zemní práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit SDC. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
 • 8.12. Zřízením stavby v ochranném pásmu dráhy si je stavebník plně vědom všech negativních důsledků plynoucích z provozu ČD, především otřesů. S tímto vědomím bude také stavbu provádět.
 • 8.13. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat ustanovení §11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
 • 8.14. Při provádění zemních a montážních prací nesmí dojít k neplánovanému přerušení železničního provozu nebo k ohrožení jeho bezpečnosti. Pokud vznikne taková situace, budou veškeré náklady spojené s odstraněním vzniklých překážek účtovány investorovi stavby.
 • 8.15. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
 • 8.16. Upozorňujeme, že dokumentaci (ve dvojím vyhotovení) je nutné doložit k žádosti o vydání souhlasu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy. Žádost adresujte Drážnímu úřadu, sekci stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v ochranném pásmu dráhy zahájena.
 • 9. Budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení zpracovaného Jiřím Kupilíkem dne 11.9.2008.

   

 

 

-     4     -

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, Lesní společnosti Přimda, a.s. (IČ 45351899), se sídlem nám. Republiky 110, 348 06 Přimda, podala u zdejšího odboru výstavby a územního plánování návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Solární elektrárna s fotovoltaickým systémem, 2. stavba o výkonu 192 kWp",  na p.p.č. 2481/2 v k.ú. Stráž u Tachova.  Stavební úřad svým opatřením ze dne 21.2.2007 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31.10.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními účastníků řízení.                    

      Stanoviska, připomínky a vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí. Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Stráž.

       K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, výpis společnosti z obchodního rejstříku snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta stavby a tato stanoviska, sdělení, vyjádření a souhlasy:

  -  Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, ze dne 23.1.2007, pod č.j. ŽP/937/07.

 • - Vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, Rokycanova 1, Tachov, ze dne 16.10.2008, pod č.j. 2375/2007-OŽP.

-    Stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov, Pobřežní 140, Tachov, ze dne 31.10.2008, uvedené do protokolu z veřejného ústního jednání.

-     Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. a Správy železniční dopravní cesty, s.o., zastoupených Správou dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, ze dne 7.2.2007, pod č.j: 222/07-21/KOV.

-    Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, Schwarzova 27, Plzeň, ze dne 23.1.2007, pod č.j.: 165-2/6.22/07/15.7.

-     Usnesení 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stráž, konaného dne 24.1.2007, kterým se schvaluje výstavba fotovoltaické elektrárny.

-    Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 11.9.2008, k žádosti o připojení.

 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

 

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 06 Přimda
 • - ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Luční 1791, 347 01 Tachov
 • - České dráhy a.s. (IČ 70994226), Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň

-     Správa železniční dopravní cesty s.o. (IČ 70994234), Stavební správa Plzeň, Purkyňova 22, P.O.Box 188, 304 88 Plzeň

-     5     -

 

-     ČD Telematika a.s. (IČ 61459445), Purkyňova 22, P.O.Box 216, 305 16 Plzeň

-     Lesy České republiky s.p. (IČ 42196451), Husitská 27, 347 01 Tachov

-     Josef Andrejch (nar. 2.3.1948), Stráž 75, 348 02 Bor

-     Ing. Jan Klain (nar. 9.12.1955), Školní 395, Zruč-Senec, 330 08 Plzeň-sever

-     České dráhy (70994226), Nové Město, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha

-     Eva Slabihoudková (nar. 14.5.1948),Xavierova 2735/11, 150 00 Praha

-     Zdeněk Baculík (nar. 22.12.1964), Aloise Jiráska 263, 261 01 Příbram

 

P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže bude v této lhůtě podána žádost o stavební povolení.

 

 

 

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se :

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

-    Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 02 Bor      

-    Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 

 

Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
 • - Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

-     6     -

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 92 odst. 3 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

     

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm  stavebního zákona:

 

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Lesní společnost Přimda a.s. (IČ 45351899), nám. Republiky 110, 348 06 Přimda
 • - ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Luční 1791, 347 01 Tachov
 • - České dráhy a.s. (IČ 70994226), Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň

-     Správa železniční dopravní cesty s.o. (IČ 70994234), Stavební správa Plzeň, Purkyňova 22, P.O.Box 188, 304 88 Plzeň

-     ČD Telematika a.s. (IČ 61459445), Purkyňova 22, P.O.Box 216, 305 16 Plzeň

-     Lesy České republiky s.p. (IČ 42196451), Husitská 27, 347 01 Tachov

-     Josef Andrejch (nar. 2.3.1948), Stráž 75, 348 02 Bor

-     Ing. Jan Klain (nar. 9.12.1955), Školní 395, Zruč-Senec, 330 08 Plzeň-sever

-     České dráhy (70994226), Nové Město, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha

-     Eva Slabihoudková (nar. 14.5.1948),Xavierova 2735/11, 150 00 Praha

-     Zdeněk Baculík (nar. 22.12.1964), Aloise Jiráska 263, 261 01 Příbram

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne : 3.11.2008                                                 Sejmuto dne : 19.11.2008

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen dne 3.11.2008.