Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

     Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného                                                                                                       dne  22.10. 2008  

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 9. 2008.
2. Žádosti o přidělení bytu.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2008 dle předložených § a položek.
4. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 30.9.2008.
5. Žádost  o zrušení nabídky na převod bytu:    Prodej bytu  č.p. 279/5
    ve Stráži,  (schváleno dne 28.5.2008).
6.
Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 279/5 ve Stráži s nájemníkem ke dni 30.9.2008.
7. Poskytnutí dotace na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.
8. Žádost na podání informace k hospodaření
    Strážské obchodní  společnosti
s.r.o.
9.
Neposkytnutí dotace na opravu kaple v Jadruži a zařazení na seznam náhradníků dotace.
10. Zprávu kontrolního výboru.
11. Uzavření školní družiny v době podzimních prázdnin 27. a 29.10. 2008. 12.
      Uzavření základní školy dne 30.10. 2008 z důvodu přerušení dodávky el. energie.
13. Uzavření mateřské školy dne
      30.10. 2008 z důvodu přerušení dodávky el. energie.
14. Plánované termíny uzavírání MŠ Stráž ve škol. roce 2008
      – 2009:
           
    
Podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2008
           
    
Vánoční prázdniny: 22.12. 2008 – 4.1. 2009
           
     
Jarní prázdniny : 23.2. – 1.3. 2009
           
    
Velikonoční prázdniny : 9.4. a 10.4. 2009
           
     
Letní prázdniny: 13. 7. – 16. 8. 2009
15. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 26.11. 2008.
  

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 271/2 ve
    Stráži  za částku   351.000,- Kč.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.7/2008 dle předložených § a položek.
4. Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2008.
5. Finanční příspěvek ve výši 5.050,- Kč na činnost pečovatelské služby Polikliniky Bor.
6. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Bernartice na činnost oddílu kopané.
7. Finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu  kopané.
8. Finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu  ledního hokeje.
9. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na bigbeatový večer, který se   bude  konat dne
    16.11.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na pronájem sálu.
10. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice  p.č. 1679/2 o
     výměře 2932 m2, lesní pozemek,  p.č. 1680 o výměře 517 m2, ostatní plocha,  p.č. 1694/3 o výměře  6545  m2, 
    
lesní pozemek, p.č. 1707 o výměře 1798  m2, lesní pozemek, p.č.1729 o výměře 324  m2, lesní pozemek a 
     p.č. 1922/2 o výměře  82  m2,  lesní pozemek za cenu 298.000,- Kč společnosti  LUKON  Investment, a.s.,
     Jindřicha Plachty 28, Praha 5 s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady  
      spojené s prodejem   pozemků dle
     zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.
11. Odkoupení pozemku p.č. 643/1  o výměře 4864 m2, trvalý
     travní porost v k.ú. Bernartice  u Stráže za cenu 8.510,- Kč od  BK II., s.r.o., Strážská 483, Bor  do vlastnictví
     Městyse  Stráž.
12. Odkoupení pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/13 o výměře 65 m2, orná půda a
      p.č. 441/10 o výměře 38 m2, trvalý travní porost za cenu 190,- Kč od  EKOS III s.r.o.,  Strážská 483, Bor  do
     vlastnictví Městyse Stráž.
13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Borek u Tachova části p.č.
    
781/41, ostatní plocha, části p.č. 969, ostatní plocha a části p.č. 971, ostatní plocha (po rozdělení pozemků
     geometrickým plánem).
14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemků v k.ú. Borek  u Tachova p.č.
    186/1 díl D) o výměře 50 m2, lesní pozemek a p.č. 186/1 díl I) o výměře 50 m2, lesní pozemek   
za účelem
     výstavby individuální rekreační chaty v RS Sycherák.
15. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu   
     
pozemku p.č. 2464/12 o výměře 20 m2 v  k.ú. Stráž u Tachova.
16. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji
     nemovitého majetku ve vlastnictví Městyse  Stráž.
17. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
     Stráž v domě č.p. 279 ve Stráži.

18. Dodatek č. 5 smlouvy č. 273002V005 s firmou ČEZ energetické služby k zajištění veřejného osvětlení.
19. Rozšíření bodů veřejného osvětlení o 1 ks v obci Bernartice, 1 ks v obci Stráž a ubrání 1 ks  v obci
      Bonětice.                      
20. Objednání průzkumů a rozborů vnitřních a vnějších omítek kostela sv. J. Křititele ve  Stráži restaurátorem ak.m. J.
      Ratajem.
21. Povolení výjimky z počtu děti v Základní škole Stráž na školní rok 2008 – 2009.
22. Přísedícího Okresního soudu
      v Tachově.
 

 3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Stížnost na III. kolo prodeje bytů ve Stráži k projednání v měsíci prosinci 2008.  

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Kulturní komisi do příštího jednání zastupitelstva upřesnit kalendář kulturních a
    společenských akcí na rok 2009 včetně podrobnějšího návrhu finančního krytí.
   

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse K. Fišperu podpisem dodatku č. 5 smlouvy č. 273002V005.
2. Starostu městyse K. Fišperu  k projednání možnosti opětovného odkoupení veřejného  osvětlení od  ČEZ
    DISTRIBUCE a.s. se sídlem v Ostravě.
3. Starostu městyse K. Fišperu k vyžádání písemného stanoviska od JUDr. Libové ke stížnosti na III. kolo prodeje bytů
    ve Stráži. 
  

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. V plném rozsahu bod Usnesení 2/24 z 26. veřejného jednání zastupitelstva ze dne 3.9.2008.

                                Karel Fišpera                                       Věra Koktová     
        
                            starosta                                              místostarosta
 

Vyvěšeno dne: 23.10. 2008

Sejmuto dne: 10.11. 2008