Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Městský úřad Bor
odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Telefon   : 374756130                       v Boru dne 21.10.2008
Vyřizuje  : Petrášekč.jednací : 1906/2008/OVÚP/6 
oporučeně na doručenku

——————————————————————— 
Martina Zelenková, Stráž čp. 254                     - navrhovatel
Martin Lux, Budovatelů 357, Letohrad                 - navrhovatel  

              Oznámení o zahájení územního řízení             
                           veřejnou vyhláškou      
                      a pozvání k ústnímu jednání      

    Dne  20.10.2008  podali  Martina Zelenková,  nar. 26.1.1982,bytem
Stráž čp.
254 a Martin Lux, nar. 5.4.1980, bytem Budovatelů 357,
Letohrad  u  zdejšího  odboru výstavby a ÚP  žádost o vydání
rozhodnutí  
o změně  rozestavěné stavby  " přestavba  hospodářské
budovy  na RD  ve
Stráži,  včetně přípojek ",  na  st.p.č. 508  a
p.p.č. 2528/4, 3570,
238/5, 3450/1, v k.ú. Stráž u Tachova.
     Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
     
    
Městský úřad  v Boru, odbor  výstavby a územního 
plánování,
jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst.
1,
písm. f) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebnímřádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a
jako  místně 
příslušný  podle  ustanovení § 11 odst. 1, písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"),
oznamuje  podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona   zahájení  územního   řízení 
a   současně  k  projednání
předloženého  návrhu  nařizuje  veřejné  ústní 
jednání spojené s
ohledáním na místě na den            

                                    27.11.2008  v 9.00 hod. 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.     

     Vlastníci  (nájemci)  pozemků  a  staveb,  kteří  mohou  býtpředmětem územního
řízení dotčeni,jsou povinni strpět ohledání na
místě  podle §  54 odst.  1
správního  řádu a  k tomuto  účelu je
zpřístupnit.  Do podkladů  rozhodnutí lze 
nahlédnout přede  dnem
ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.    
     Námitky  účastníků řízení  a připomínky  veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při
veřejném ústním  jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Ve stejné lhůtě  sdělí svá
závazná stanoviska dotčené
orgány.  Nechá-li  se  některý  z  účastníků  řízení 
zastupovat,
předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.    

Navrhovatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, žepodal žádost o vydání
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté,
co  bylo  nařízeno  veřejné  ústní 
jednání,  vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku,
a nichž se má
záměr  uskutečnit,  a  to  do  doby  veřejného  ústního  jednání.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru.      
    
Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení,
pokud  oznámí  svou 
účast  do  osmi  dnů  ode  dne,  kdy mu bylo
příslušným  správním orgánem  zahájení
řízení  oznámeno, v  tomto
případě má  postavení účastníka řízení. Dnem  sdělení informace
o
zahájení   řízení  se   rozumí  den   doručení  jejího  písemnéhovyhotovení  nebo  první 
den  jejího  zveřejnění  na úřední desce
správního orgánu způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
    

Správní  poplatek vyměřený  dle zákona  č. 634/2004  Sb., veznění pozdějších předpisů,
položka 18  ve výši 1.000,- Kč
, uhradístavebník ve  lhůtě do 27.11.2008 poštovní 
poukázkou nebo hotově
do pokladny Městského úřadu v Boru. 

Ing. Václav   Ř í h a                                 
vedoucí odboru výstavby a ÚP
                                             
B O R
   

Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
-----------------------------------------------------------------
Městys Stráž
 

Dotčené orgány :
-----------------
Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov


Ostatním  účastníkům  řízení uvedených v § 85 odst. 2  stavebníhozákona  se  doručuje 
dle  § 87  odst. 1  téhož  zákona  veřejnou
vy hláškou. 

Ostatní účastníci :
--------------------
- Pozemkový fond ČR, Luční 1791, Tachov
- Jan a Drahomíra Zelenkovi, Stráž čp. 254
- Ing. Ludmila Nekolová, Pražského 630/31, Praha-Hlubočepy
- ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, Plzeň
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. 

Vyvěšeno dne : 21.10.2008           Sejmuto dne : 7.11.2008