Obsah nabídkyVeřejná zakázka : Zateplení Základní školy ve Stráži

Zadavatel : Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 1. 1. krycí list nabídky

 2. 2. prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53

 3. 3. prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54

 4. 4. prokázání ekonomických a finančních předpokladů dle § 55

 5. 5. prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56

 6. 6. cenová nabídka

 7. 7. návrh Smlouvy o poskytování činnosti

 8. 8. ostatní údaje, které tvoří nabídku 

Krycí list nabídkyVeřejná zakázka : Zateplení základní školy ve Stráži

Zadavatel : Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor


Uchazeč :

Název

Ulice

Sídlo (místo podnikání) vč. PSČ

Tel.

fax

e-mail

DIČ

spisová značka v obchodním rejstříku


Statutární zástupce :


Osoba oprávněná jednat za uchazeče v záležitostech týkajících se zakázky:Nabídková cena celkem bez DPH :


Samostatně DPH :


Cena celkem včetně DPH :


……………………………….

Razítko a podpis uchazeče


 


č.j.01067/08

Zadávací dokumentace (ZD)

dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách


Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce § 6 dle zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách ( dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.


Název veřejné zakázky : Zateplení Základní školy ve Stráži


Název zadavatele : Městys Stráž


IČ zadavatele : 00260169


Adresa sídla zadavatele: Stráž 1, 348 02 Bor


Kontaktní a poštovní adresa zadavatele : Stráž 1, 348 02 Bor


Osoba zastupující zadavatele : Karel Fišpera


Telefon : 374 780 991

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Klasifikace zakázky : stavební práce


Vymezení předmětu veřejné zakázky :


Stavební úpravy Základní školy ve Stráži v podobě zateplení obvodového pláště a s tím související výměna klempířských konstrukcí, výměna oken, zateplení podstřešních prostor, zateplení střech, oprava podkladů pro tepelnou izolaci /obvodový plášť/, omítková rekonstrukce nezateplených soklů, demontáž stávajícího nefunkčního zateplovacího systému, a to ve lhůtě plnění zakázky od 1.3.2009 do 30.09.2009


Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) :


 1. obchodní podmínky

 2. technické a kvalifikační podmínky

 3. požadavky na varianty nabídek

 4. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 5. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

 6. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

 7. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky


Seznam zadávací dokumentace :

 1. Dokument „Zadávací dokumentace“

 2. Vzor „obsah nabídky“ – příloha č.1

 3. Vzor „krycího listu“ – příloha č.2


     1. Obchodní podmínky


Smlouva o poskytování činností, v tomto případě stavební práce (SOPČ) musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Po předání nabídky jsou změny v návrhu SOPČ ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn o znění smlouvy jednat a požadovat její doplnění nebo změnu, zejména s ohledem na požadavky Státního fondu životního prostředí, v návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná. Smlouva o poskytování činností musí obsahovat zejména:

 1. údaje o uchazeči vč. statutárních zástupců a jejich tel.čísel, faxu

a pod.

 1. záruky

 2. platební podmínky - uplatňování způsobilých výdajů, vynaložených na realizaci zakázky

  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny dle platebních dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Pozastávka části plateb:

Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po dokončení plnění díla.


 1. ve smlouvě bude uvedeno, že prováděcí firma umožní vstup osobám pověřeným k provedení kontroly (pracovníkům Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na staveniště k ověřování plnění podmínek smlouvy o poskytnutí pomoci. Zároveň jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se stavebních a dodavatelských činností.


 • Stavební úpravy budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

 • Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené při provádění stavebních prací, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

 • Záruka za jakost a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce min. 60 měsíců od doby protokolárního předání zadavateli.

 • Úhrada nákladů za dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, bude řešena v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 5% ceny původní veřejné zakázky.


     1. Technické a kvalifikační podmínky

Zpracováním nabídky představuje uchazeč svou schopnost předložit dokonalý písemný materiál s vysokou informační hodnotou. Základní podmínkou technické přijatelnosti nabídky jsou výborné jazykové a stylistické schopnosti uchazeče stejně jako dokonalá formální stránka písemných dokumentů a srozumitelný popis činností.


Požadavky na uchazeče – Zhotovitel bude vykonávat svou činnost samostatně a v místě uvedeném v nabídce. Zhotovitel bude mít určen realizační tým v min. složení stavbyvedoucí, který musí odrážet schopnost plnit veškeré požadované činnosti zakázky. Členové týmu nebo jejich část musí mít zkušenosti a praxi v oblasti provádění staveb tohoto druhu. Realizační tým musí obsahovat minimálně dva experty se zkušenostmi a praxí v oblasti tech. řízení staveb tohoto druhu. V rámci stavebních prací bude zajištěn stavební dozor zadavatelem. Za veškeré provedené práce bude zodpovídat zhotovitel vč. staturních zástupců.


Technické zázemí uchazeče – uchazeč musí předložit způsob poskytování jednotlivých činností (Metodika a postup realizace projektu), a musí mimo jiné doložit reference o provedení a realizaci staveb obdobného charakteru zpětně do 3 let.


Dále uchazeč doloží:


Výpis z živnostenského rejstříku (kopie). Z výpisu musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, pro živnosti dokladované uchazečem v souvislosti s plněním zakázky. V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou prohlášení. Není-li uchazeč do živnostenského rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce. Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, doloží každá z osob, které podávají nabídku společně, výpis ze živnostenského rejstříku způsobem výše uvedeným.


C. Varianty nabídek


Zadavatel variantní řešení nepřipouští.


D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny


Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena bude uvedena v CZK v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře „Krycí list nabídky“, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákla­dů souvisejících (poplatky, cestovné, předpokládaná rizika apod.) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.


Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění nebo dojde-li k významné změně termínu realizace ze strany zadavatele.

Výši nabídkové ceny je možné překročit v případě, když zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu či kvality prací oproti sjednanému plnění.Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky na základě ocenění :


 • slepého položkového rozpočtu projektu


 • projektové dokumentace v základních částech dělená na textovou část (průvodní a technická zpráva), výkresovou část (grafický rozbor), technické specifikace a výše uvedený rozpočet projektanta


E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a zájemce (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za zájemce jednat.


 • nabídka bude předložena v dvou vyhotoveních – originál a kopie v písemné podobě a v českém jazyce

 • nabídka může být podána v samostatných oddělených slohách, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a textem : „NEOTVÍRAT“ a dále názvem tohoto projektu, názvem uchazeče a adresou uchazeče.

 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

 • všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou

 • nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

 • nabídka bude na titulní straně podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

 • obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č.1 ZD

 • krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č.2 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.

 • doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – doklady budou řazeny v tomto pořadí:

 1. základní kvalifikační předpoklady podle § 53

 2. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 a), b)

 3. ekonomické a finanční předpoklady podle § 55 – Dle § 55 odst.1 písm. b) zákona - poslední zpracovaná rozvaha, kde bude patrný hospodářský výsledek. Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud dosáhl v minulém účetním období kladný hospodářský výsledek, dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - Dodavatel předloží údaje o celkovém obratu dosaženého v posledních 2 účetních obdobích. Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho celkový obrat dosažený v posledních 2 účetních obdobích činil min. 5 mil. Kč/ rok.

  • Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče k realizaci činností podle požadavků uvedených v příloze č.3 zadávací dokumentace

  • Cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v textové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci služeb, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

  • Podepsaný návrh Smlouvy o poskytování činností

 • Ostatní údaje o uchazeči

Nabídka bude obsahovat pojištění odpovědnosti - uchazeč uvede údaj o výši pojištění odpovědnosti za škodu v CZK. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu bude přílohou smlouvy o dílo.F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou (viz dále).  Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky bude provedeno bodovací metodou. Hodnotící komise zohlední jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhy stanovené zadavatelem a uvedené v oznámení zadávacího řízení. Uchazeč ve své nabídce uvede odkazy na místa a stránky, která obsahují popis naplnění kritérií.


Hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je:

1. Nabídková cena– 70 % : je číselně vyjádřitelným kritériem, kde bude stanoveno pořadí nabídek uchazečů. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. V tomto kritériu bude hodnoceno : nejvýhodnější nabídková cena


2. záruka – 20 % : je číselně vyjádřitelným kritériem, kde bude stanoveno pořadí nabídek uchazečů. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. V tomto kritériu bude hodnoceno : Délka záruky na provedené práce


3. lhůta plnění – 10 % : je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu.


Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.


Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.


G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci


V případě, že některý z dodavatelů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 49 odst. 2 zákona. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. 20.10.2008.

Poskytování dodatečných informací


Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě poskytne organizace pověřená zadavatelskou činností uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 49 odst. 2 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací


Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě takto: e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zároveň poštou na kontaktní adresu zadavatele.

Forma vyžádání dodatečných informacíPro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.


Místo a lhůty plnění


Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny

Zahájení : 01.03.2009

Limitní termín dokončení : 30.09.2009

Místem plnění je areál Základní školy ve Stráži, adresa školy Stráž 21, 348 02 Bor, na pozemcích p.č. 90, 388 a 387.


Limitní termín dokončení prací


Pod pojmem limitní termín dokončení prací se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení prací. Dokončením se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky nemohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo po tomto dni.


Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky


Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky s následujícími omezeními:


 • Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.


Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otvírání nabídek budou zveřejňovány informace dle § 71, odst. 9 zákona o veřejných zakázkách.
Termín pro předložení nabídek: 31.10.2008 do 10.00 hod. na Úřadě městyse Stráž
Termín pro otevírání obálek: 05.11.2008 v 10.00 hod. na Úřadě městyse Stráž (prostory kanceláře starosty městyse)

Priorita jednotlivých dokumentů


Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v Oznámení zadávacího řízení.


Změna podmínek zadávací dokumentace


Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.


Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :


 1. ověřit údaje uvedené v nabídce

 2. odmítnout všechny nabídky

 3. nevracet podanou nabídku

 4. zrušit zadávací řízení bez udání důvodu v jakékoliv fázi

 5. jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem

 6. neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem

 7. neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídku


vypracoval : Karel Fišpera

Ve Stráži dne 20.8.2008

Vyvěšeno dne: 13.10. 2008

Sejmuto dne: 31.10. 2008