Městský úřad Bor,odbor výstavby a územního plánování,náměstí Republiky 1, 348 02 Bor

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Telefon : 374756130 v Boru dne 7.10.2008

Vyřizuje : Petrášek

č.jednací : 1821/2008/OVÚP/4


Doporučeně na doručenku

———————————————————————

Lenka Koktová, Stráž čp. 228 - navrhovatelOznámení o zahájení územního řízení  veřejnou vyhláškou

                       a pozvání k ústnímu jednání


Dne 6.10.2008 podala Lenka Koktová, nar. 27.11.1971, bytem Stráž čp. 228 u zdejšího odboru výstavby a ÚP žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby " kolny na dřevo ve Stráži ", na st.p.č. 383/4, v k.ú. Stráž u Tachova.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímřádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b)zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednánípředloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den   

                                       14.11.2008 v 10.00 hod.


se schůzkou pozvaných na místě stavby.


Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni,jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.Navrhovatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno, v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 ve výši 1.000,- Kč, uhradí stavebník ve lhůtě do 14.11.2008 poštovní poukázkou nebo hotovědo pokladny Městského úřadu v Boru.

Ing. Václav Ř í h a, vedoucí odboru výstavby a ÚP, B O R


Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

----------------------------------------------------------------

- Městys Stráž


Dotčené orgány :

----------------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov


Ostatním účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.


Vyvěšeno dne : 7.10.2008

Sejmuto dne : 24.10.2008