Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1,  348 02  Bor
Č. jednací        : 1794/2008/OVÚP/3                                                          v Boru dne 6.10.2008
Vyřizuje           : Říha
Telefon : 374 756 128                                                      
 E
-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

Česká pošta s.p. (IČ 47114983), Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1              - žadatel                                                                                 
Miloslav Brada – projektování v oboru kanalizace, vodovody (IČ 72207311),  U Českého dvora 3, 326 00 Plzeň                                                                                    - zástupce žadateleMěstys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor   

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání         

      Dne 1.10.2008 podal Miloslav Brada – projektování v oboru kanalizace, vodovody (IČ 72207311),  U Českého dvora 3, 326 00 Plzeň, zastupující na základě plné moci Českou poštu s.p. (IČ 47114983), Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Stráž u Tachova, objekt České pošty, kanalizační přípojka“, na st.p.č. 116, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 v k.ú. Stráž u Tachova.

            Kanalizační přípojka pro odvádění splaškových a dešťových vod objektu České pošty, PVC DN 150 a kamenina DN 150, začíná napojením na stávající betonovou kanalizaci DN 400 mm, vedenou v silnici č. II/195 ( p.p.č.3348/3), cca 0,50 m od obrubníku. Dále je trasa přípojky vedena v chodníku (p.p.č. 3348/1) a vstupuje do průjezdu v objektu České pošty (st.p.č. 116) .

        

             Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 zákona odst.1, písm. f) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst.1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání předloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  

                    6. listopadu 2008 v 9:00 hod. 

se schůzkou pozvaných na místě samém.  

             Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto

-     2     - 

účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.     
           
Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviskadotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

  Doručí se : Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
-   Miloslav Brada – projektování v oboru kanalizace, vodovody (IČ 72207311),  U Českého dvora 3, 326 00 Plzeň                                                                                    
-    Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor Dotčené orgány :
-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
-         Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
-         Okresní ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov 

  Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.    
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm  stavebního zákona: Vlastníci pozemků a staveb :
-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
-         Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
-     Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-      RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
-           Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07,  Karlovy Vary 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
-     Zdeněk Martinec (nar. 20.4.1963), Stráž 4, 348 02 Bor
-     Miloslav Němec (nar. 17.12.1948), Krátká 401, Chodová Planá, 348 13 Chodová Planá
-     Martina Veselá (nar. 23.8.1971), Nerudova 1132, Starý Plzenec , 332 02 Starý Plzenec
-     František Němec (nar. 10.11.1966), Stráž 289, 348 02 Bor
-   Hana Homolová (nar.16.7.1960), Zvonková 296/7, Červený Hrádek, 312 00 Červený Hrádek
-     Bohumír Šejba (nar. 25.3.1959), Stráž 258, 348 02 Bor 

-     3     - 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu:
-   Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň 
-   Občanské sdružení SPUP o.s. (IČ 28552407), Jindřichovice pod Smrkem 357, 463 66  Jindřichovice pod Smrkem
      

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.                                                                                                                                                                                 
Ing. Václav Říha
                                                                                   
vedoucí odboru výstavby a ÚP
                                                                
MěÚ Bor

       Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí žadatel  do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 6.11.2008.     Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. 

Vyvěšeno dne :  6.10.2008                                                                   Sejmuto dne : 21.10.2008