Zveme vás na 26. veřejné zasedání
Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,
které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,
ve středu dne 3. 9. 2008 od 17.00 hod.  

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytů ve Stráži.        
3. Finační náležitosti.
4. Prodej a pronájem majetku městyse.       
5.
Úprava nájemného ve smyslu z.č. 107/2006 Sb.
6. Projednání dodatku smlouvy na opravu chodníku 
    ve Stráži.
7. Smlouva o dílo s firmou Václav Bureš Zednictví na 
    opravu bytového domu ve Stráži čp. 279.                 
8. Různé a diskuse.