Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací : 1100/2008/OVÚP/7/ÚR-80 v Boru dne 6. srpna 2008

Vyřizuje : Svoboda

Telefon : 374 756 129

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účastníci řízení :


Městys Stráž, Stráž 1, 348 02, Bor - žadatel

Ú Z E M N Í     R O Z H O D N U T Í

(ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)


Dne 16. června 2008 podal Městys Stráž (IČ 00260169), se sídlem Stráž 1, 348 02, Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Klubovny“, umístěné na p.p.č. 2434/1, 3430 a 150/12 v k.ú. Stráž u Tachova.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování , jako věcně příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),


v y d á v á


účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu Městysi Stráž (IČ 00260169), se sídlem Stráž 1, 348 02, Bor, podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,


r o z h o d n u t í   o    u m í s t ě n í    s t a v b y


Klubovny“, umístěné na p.p.č. 2434/1, 3430 a 150/12 v k.ú. Stráž u Tachova.


Účel a rozsah stavby :

Jedná se o zřízení klubovny v nově budovaném parku ve Stráži jako kulturně oddechového místa pro sezónní využití v letních měsících a k příležitostnému využití po zbytek roku k odpočinku a jako místo společenského styku. Stavba bude napojena na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a sjezdem na místní komunikaci.

Stavba klubovny je navržena do půdorysného tvaru L, kdy vnější obvodové stěny budou o rozměrech 7,1 m x 7,1 m, vnitřní obvodové stěny o rozměrech 4,5 m x 4,5 m, šířka budovy bude 2,6 m. Zbývající vnitřní část bude vyplněna pergolou tak, že se stavba bude celkově opticky jevit jako stavba čtvercového půdorysu. Výška ve hřebeni bude 4,35 m. Vnitřně se stavba člení na víceúčelovou místnost, WC ženy, WC ženy + bezbariové, WC muži. Stavba bude provedena z porobetonových bloků a tvárnic, strop bude dřevěný se sádrokartonovým podhledem. Střecha je navržena sedlová s krytinou z plechových šablon.

Elektrická přípojka bude vedena v zemi z rozvaděče u domu č.p. 291. Povede protlakem pod místní komunikací a dále ve společném výkopu s vodovodní přípojkou. Vodovodní přípojka bude vedena ze stávajícího vodovodního řadu uloženého v pozemku p.č. 150/12. Vodoměrná šachta bude umístěna na hranici pozemku p.č. 150/12 a 3430. Odpadní vody budou svedeny do přečerpávací jímky, ze které bude vedena kanalizační přípojka. Kanalizační přípojka bude zaústěna na hranici pozemku p.č. 150/12 a 3430 do stávajícího kanalizačního řadu. Povrchové vody budou svedeny do stávajícího řadu se zaústěním do Úhlavky. Vytápění bude řešeno příležitostně krbem.

2


Přístup ke stavbě bude zajištěn sjezdem z místní komunikace č. 2c.

Zastavěná plocha stavby bude 50,4 m2. Manipulační a přístupová plocha bude 133,6 m2. Celkem tak zastavěná a zpevněná plocha bude 184 m2.


Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace se stanoví tyto podmínky :

 1. Stavba „Klubovny“, bude umístěna na p.p.č. 2434/1, 3430 a 150/12 v k.ú. Stráž u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 2. Odstup stavby od hranice s pozemkem p.č. 150/15 bude 13 m, od hranice s pozemkem p.č. 3430 bude 4,2 m. Přečerpávací jímka bude umístěna na hranici pozemků p.č. 2434/1 a 3430.

 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována autorizovanou osobou dle ustanovení § 158 stavebního zákona.

 4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 25. dubna 2008 pod č.j. 50802/08/CPN/000 :

 1. chovat se k SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. je povinností každého : sítě, která je zajišťována ve veřejném zájmu, a je chráněna právními předpisy; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení,

 2. při činnostech v blízkosti NVSEK respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.); manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykovávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m; hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK,

 3. výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability; pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům; a taková zařízení nepřemísťovat ani jakkoliv jinak s nimi manipulovat,

 4. v případě stavebních úprav v objektu nebo na něm provést průzkum technické infrastuktury – vnější i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č.3 kap. XII. čl.1.),

 5. při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí; potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeným ochranou sítě,

 6. obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“) Pavel Švarc (tel. 377 143 412), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK,

 7. každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

 1. Budou dodrženy podmínky souhlasu Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, ze dne 16. června 2008 pod č.j. 1428/2008-OŽP, kterým se povoluje travalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu :

 1. na základě projektové dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení,

 2. skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé ploše odnímané zemědělské půdy; po dobu výstavby bude uložena na dohodnutém pozemku, na kterém žadatel doloží stavebnímu úřad; celkové množství půdy bude využito k terénním úpravám mimo plochy trvalých záborů,


3


 1. o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním, bude veden pracovní deník s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelného využití půdy,

 2. stavbou nesmí být narušeny hydrologické a odtokové poměry v území,

 3. v průběhu terénních prací učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,

 1. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 25. dubna 2008 pod č.j. HSPM-130-2/TA/SPD-2008 :

 1. podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace,

 2. prováděcí projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.

 1. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. ze dne 26. května 2008 pod č.j. 3153/08 :

 1. vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT 100 mm; těsně za napojení na stávající vodovodní řad bude osazena zemní souprava s uzávěrem; napojení bude provedeno navrtávkou,

 2. vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna těsně za napojení na vodovodní řad; osazení vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě musí respektovat ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky,

 3. vodovodní přípojku doporučujeme označit vytyčovacím vodičem (min. 4 mm2), který bude uložen pod potrubí a bude vyveden do všech poklopů na vodovodních armaturách a jehož funkčnost bude před přejímkou prokázána zkouškou vytýčení,

 4. na vodovodní přípojce budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s.,

 5. splaškové odpadní budou svedeny do navrhované čerpací jímky a odtud přečerpávány tlakovým potrubím do stávající veřejné kanalizační stoky KT 300 mm (napojení do dna stávající lomové šachty),

 6. doporučujeme tlakové potrubí kanalizační přípojky uložit v souběhu s vodovodní přípojkou do jednoho výkopu, aby nebylo znehodnoceno stávající potrubí oužitelné pro odvádění srážkových vod,

 7. vypouštění odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem,

 8. do zahájení kolaudačního řízení je investor povinen uzavřit s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary a.s. novou, případně upravit stávající smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování,

 9. investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat na Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.,

 10. veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové křížení sítí technického vybavení,

 11. požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace na Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. k odsouhlasení.

 1. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21. května 2008 :

 1. nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy; u zemních prací je potřeba zejména dbát :

  • u podzemního vedení zákaz používání mechanizace v celém ochranném pásmu (1 metr od krajního kabelu na obě strany); křižovatky a souběhy vedení musí být provedeny v souladu s ČSN 736005; při odkrytí kabelového lože energetického zařízení je nutno před záhozem provést prokazatelnou kontroly trasy (uložení) pracovníkem PPS Horní Bříza, tel. 371103651,


4


  • jestliže nebude možné dodržet nejmenší dovolené krytí a vzdálenosti podzemních sítí je nutno provést přeložku zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s.; při změně charakteru povrchů, zejména snižování výšky, budování přístupových komunikací nebo parkovacích míst musí být zařízení chráněno proti mechanickým vlivům a to chráničkami a hlubším uložením zařízení,

  • nejdéle 14 dní před zahájením zemních prací je potřeba si ověřit přesnou polohu výše uvedeného zařízení na adrese ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, Plzeň, na oddělení Dokumentace.

 1. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 9. května 2008 pod zn. 731/08/173 :

 1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

 2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu; při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

 3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol,

 4. bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

 5. pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

 6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatikcých, elektrických, bateriových a motorých nářadí,

 7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečno proti jeho poškození,

 8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

 9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

 10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,


5


 1. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

 2. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

 3. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

 4. případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

 5. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

 6. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případné přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.


O d ů v o d n ě n í


Dne 16. června 2008 podal Městys Stráž (IČ 00260169), se sídlem Stráž 1, 348 02, Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Klubovny“, umístěné na p.p.č. 2434/1, 3430 a 150/12 v k.ú. Stráž u Tachova.

Stavební úřad svým opatřením ze dne 4. července 2008 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5. srpna 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Žádost byla doložena stanovisky dotčených orgánů.

Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

V územním řízení nebyly vzneseny takové námitky, o kterých by musel stavební úřad rozhodovat.

Bylo zjištěno, že předložená žádost při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K žádosti žadatel doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, doklad o zaplacení správního poplatku, dokumentaci k územnímu řízení a tyto další doklady :

 • Rozhodnutí Úřadu městyse Stráž ze dne 28. července 2008 pod č.j. 709/801/08, kterým se povoluje připojení sousední nemovitosti sjezdem.

 • Rozhodnutí Úřadu městyse Stráž ze dne 26. května 2008 pod č.j. 455/539/08, kterým se povoluje zvláštní užívání místní komunikace.

 • Vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, ze dne 5. ledna 2008 pod č.j. 3916/07-OŽP/208.1, ze dne 5. května 2008 pod č.j. 1284/2008-OŽP.

 • Vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 23. července 2007 pod ZN. 2007/44327/342-Ka, ze dne 6. května 2008 pod zn. 2008/26313/342/Kai.

 • Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 14. prosince 2007 pod zn. OPV/TC/1201/07.

 • Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17. července 2007, ze dne 21. května 2008.

 • Stanovisko ČEZnet a.s. ze dne 11. července 2007, ze dne 24. dubna 2008 pod zn. 10898/B/08.

 • Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 26. července 2007 pod č.j. 125157/07/CPN/000, ze dne 25. dubna 2008 pod č.j. 50802/08/CPN/000.


6


 • Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. ze dne 24. července 2007 pod č.j. 01/240707, ze dne 26. května 2008 pod č.j. 3153/08..

 • Vyjádření Západočeské plynárenské a.s. ze dne 17. července 2007 pod č.j. ZČP-KT-070717-0333/LOK.

 • Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 9. května 2008 pod zn. 731/08/173.

 • Souhlas Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, ze dne 16. června 2008 pod č.j. 1428/2008-OŽP, kterým se povoluje trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

 • Vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 25. dubna 2008 pod č.j. 691/2008-OÚPRR.

 • Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 25. dubna 2008 pod č.j. HSPM-130-2/TA/SPD-2008.

 • Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 13. května 2008 pod č.j. 21/9916/1212/316/08.

 • Zápis o jednání s účastníky řízení.Další účastníci řízení :

 • Karel Soukup (nar.2.11.1959), Stráž 291, 348 02, Bor

 • Jitka Soukupová (nar.23.4.1964), Stráž 291, 348 02, Bor

 • David Donoval (nar.15.5.1974), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Vladimír Petřivalský (nar.14,11.1941), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Miluška Petřivalská (nar.24.2.1942), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Karel Fišer (nar.19.9.1960), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Jiřina Fišerová (nar.23.2.1963), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Daniela Petřivalská (nar.21.11.1974), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Alena Masaříková (nar.29.9.1943), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 • ČEZ Distribuce a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 28, Plzeň


P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor


7


Územní rozhodnutí obdrží :


1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor


2. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

 • Karel Soukup (nar.2.11.1959), Stráž 291, 348 02, Bor

 • Jitka Soukupová (nar.23.4.1964), Stráž 291, 348 02, Bor

 • David Donoval (nar.15.5.1974), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Vladimír Petřivalský (nar.14,11.1941), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Miluška Petřivalská (nar.24.2.1942), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Karel Fišer (nar.19.9.1960), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Jiřina Fišerová (nar.23.2.1963), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Daniela Petřivalská (nar.21.11.1974), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Alena Masaříková (nar.29.9.1943), Stráž 294, 348 02, Bor

 • Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 • ČEZ Distribuce a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 28, Plzeň


3. Dotčené orgány a ostatní – na vědomí:

 • Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 • Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01, Tachov

 • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Pobřežní 140, 347 01, Tachov

 • Povodí Vltavy s.p. (IČ 70889953), Denisovo nábř. 14, 304 20, Plzeň

 • Úřad městyse Stráž, Stráž 1, 348 02, Bor


Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 92 odst. 3 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne : 6.8.2008 Sejmuto dne : 22.8.2008

Správní poplatek byl vyměřen podle přílohy zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen hotově dne 5. srpna 2008.