Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č.jednací : 1301/2008/OVÚP/4 v Boru dne 21. července 2008

Vyřizuje : Svoboda

Telefon : 374 756 129

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účastníci řízení :


Mgr. Věra Masopustová, Tolstého 115, 346 01, Horšovský Týn - stavebník

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 16. července 2008 podala Mgr. Věra Masopustová (nar.23.3.1959), bytem Tolstého 115, 346 01, Horšovský Týn, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavba k rekreační chatě č.e. 119“, umístěné na p.p.č. 186/41 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.

Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.


Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.


Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den


4. září 2008 v 9:00 hod.


se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, byl zaplacen dne 14. července 2008.


Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor


 


Obdrží a k účasti se zvou :


1. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

  • Mgr. Věra Masopustová (nar.23.3.1959), Tolstého 115, 346 01, Horšovský Týn

  • Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor


3. Dotčené orgány :

  • Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

  • Městský úřad Tachov, OŽP, oddělení ochrany přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství, Rokycanova 1, 347 01, Tachov


4. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

  • Mgr. Věra Masopustová (nar.23.3.1959), Tolstého 115, 346 01, Horšovský Týn

  • Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne : 21.7.2008                                     Sejmuto dne : 6.8.2008