Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                   číslo jednací : 00765/08Z á s a d y

prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž

v domě č.p. 271, 279 a 302 ve Stráži

I. Předmět prodeje :

1) byt číslo 271/2 ve Stráži

2) byt číslo 279/2 ve Stráži

3) byt číslo 302/11 ve Stráži


Specifikace nemovitostí je provedena v záměru Městyse Stráž ze dne 14.7.2008


II. Kritéria hodnocení nabídek :
- v souladu se schváleným záměrem Městyse Stráž vyvěšeným dne 15.7.2008
- nabídky vyhodnotí Zastupitelstvo Městyse Stráž na jednání zastupitelstva
- nejvyšší nabídnutá cena zájemcem, zájemce může podat nejnižší nabídku ve výši 
  
stanovených minimálních cen dle bodu III. těchto zásad
- žadatelem může být jen osoba mající trvalý pobyt na území Městyse Stráž, která zároveň
   
má podanou žádost o byt a nevlastní nemovitost určenou k bydlení
- žadatel nesmí mít vůči Městysi Stráž žádné závazky


Městys Stráž si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku na odkoupení
nemovitostí zveřejněných v záměru Městyse Stráž dne 15.7.2008 !!!


III. Nejnižší nabídnuté ceny musí činit :


1) byt číslo 271/2 ve Stráži
     nejnižší nabídka : 310.000,- Kč


2) byt číslo 279/2 ve Stráži
    
nejnižší nabídka : 280.000,- Kč


3) byt číslo 302/11 ve Stráž
    
nejnižší nabídka : 260.000,- Kč


IV. Veškeré náklady spojené s prodejem bytů hradí Městys Stráž a jsou zahrnuty do celkové kupní ceny. Městys Stráž hradí daň z převodu nemovitostí.


V. Termín pro úhradu kupní ceny : do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy smluvními stranami.
V případě, že kupní cena bude hrazena z úvěru, obdrží zájemce návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky pro účely vyřízení úvěru. Sepis kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden na základě předložené podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu úvěru.

VI. Způsob úhrady kupní ceny :

- bezhotovostní na účet dle dispozic prodávajícího - Městyse Stráž.

VII. Všechny ostatní záležitosti spojené s prodejem bytů se řídí zákonem o vlastnictví
bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění.

VIII. Tyto zásady prodeje bytů a nebytových prostor byly schváleny Zastupitelstvem
Městyse Stráž dne 14.7.2008.


Karel Fišpera
starosta Městyse Stráž
 

Vyvěšeno dne : 15.07.2008
Bude sňato dne : 02.09.2008