Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor číslo jednací : 00764/08

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse StrážI. Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

1) byt číslo 271/2 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 271 a na stavební parcele číslo 414 o výměře 240 m2 v k.ú. Stráž u Tachova. Jedná se o 1 byt o velikosti 1+1.


2) byt číslo 279/2 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 279 a č.p. 280 a na stavebních parcelách číslo 421 o výměře 246 m2 a 422 o výměře 246 m2 v  k.ú. Stráž u Tachova. Jedná se o 1 byt o velikosti 1 + 1.

Na bytu vázne právo nájmu, doba nájmu : neurčitá , regulované nájemné.


3) byt číslo 302/11 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 302 a čp. 303 a na stavebních parcelách číslo 475 o výměře 270 m2 a 476 o výměře 272 m2 v k.ú. Stráž u Tachova. Jedná se o 1 byt o velikosti 2 + kk.

Na bytu vázne právo nájmu, doba nájmu : neurčitá , regulované nájemné.

Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov,na listu vlastnictví číslo 1, pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.

Popis bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je proveden v " Prohlášení vlastníka ze dne dne 25.4.2007, 23.7.2007 a 28.1.2008 ". Tato prohlášení je zájemcům k dispozici v sídle Městyse Stráž.

Specifikaci práv nájmu, která váznou na výše uvedených bytech obdrží zájemci v sídle Městyse Stráž.


II. Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo Zastupitelstvo Městyse Stráž dne 14.7.2008. Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.


III. Podle § 22 odstavce 2) zákona o vlastnictví bytů má nájemce při převodu výše uvedených bytů právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 občanského zákoníku.Dosavadní nájemce však musí předkupní právo vykonat do tří měsíců ode dne, kdy mu Městys Stráž doručí nabídku na odkoupení bytu, která musí obsahovat podmínky, za kterých je možno byt prodat třetí osobě.Nevykoná-li nájemce své předkupní právo, může vlastník bytu byt prodat třetí osobě.

IV. Podle § 39 odstavce 1) zákona o obcích, záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

V. Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto :


Termín : do 01.09.2008 do 12.00 hodin

Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži III. etapa "

Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :

- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )

- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit

- nabízená cena v Kč


VI. Nabídky na odkoupení bytů uvedených v článku I. tohoto záměru mohou podat

i nájemci těchto bytů !!!


VII. Nabídky budou vyhodnoceny Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 03.09.2008.

Po-té bude učiněna nabídka číslo II. dosavadním nájemcům za zájemci nabízenou cenu

( nejvyšší nabízenou cenu ) a v případě, že příslušný nájemce za tuto nabízenou cenu byt neodkoupí, byt bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 14.7.2008.

Karel Fišpera - starosta Městyse Stráž


Vyvěšeno dne : 15.07.2008

Bude sňato dne : 02.09.2008