Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 Obecně závazná vyhláška Městyse Stráž č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Zastupitelstvo Městyse Stráž se na svém zasedání dne 14.7.2008 usnesením číslo 2/12 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


1. Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních

pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient, kterým se

násobí základní sazba daně takto:

stanovený koeficient: název části obce:

1,6                           Stráž

1,4                           Bernartice

1,0                           Strachovice, Olešná, Souměř,

                                 Bonětice, Bonětičky, Jadruž,

                                 Valcha, Borek, Dehetná


2. Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a

ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům s výměrou přesahující 16 m2

zastavěné plochy, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient, kterým

se násobí základní sazba daně takto:

stanovený koeficient: název části obce:

1,6                           Stráž

1,4                           Bernartice

1,0                           Strachovice, Olešná, Souměř,

                                 Bonětice, Bonětičky, Jadruž,

                                 Valcha, Borek, Dehetná


3. Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u bytů a u ostatních

samostaných nebytových prostor včetně podílů na společných částech stavby, stanoví

koeficient, kterým se násobí základní sazba daně takto:

stanovený koeficient: název části obce:

1,6               Stráž

1,4               Bernartice

1,0               Strachovice, Olešná, Souměř,

                     Bonětice, Bonětičky, Jadruž,

                     Valcha, Borek, Dehetná


 

4. Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb pro individuální

rekreaci a u staveb , které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, dále pak u

samostaných garáží a u staveb pro podnikatelskou činnost, stanoví koeficient, kterým se

násobí základní sazba daně takto:

stanovený koeficient: název části obce:

1,5                     Stráž, Bernartice, Strachovice,

                          Olešná, Souměř, Bonětice, Bonětičky,

                          Jadruž, Valcha, Borek, Dehetná


5. Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u samostaných nebytových

prostorů využívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže a

dále u staveb samostaných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí

příslušného stavebního úřadu využívaných na podnikatelskou činnost, stanoví koeficient,

kterým se násobí základní sazba daně takto:

stanovený koeficient: název části obce:

1,5         Stráž, Bernartice, Strachovice,

               Olešná, Souměř, Bonětice,Bonětičky,

               Jadruž, Valcha, Borek, DehetnáČl. 2

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Stráž č. 2/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.Čl. 3

Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška Městyse Stráž nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
..................................... ........................................

Věra Koktová                              Karel Fišpera

místostarostka                               starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.7.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 31.7.2008