Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor


Č. jednací : 2345/2007/OVÚP/7 v Boru dne 9. července 2008

Vyřizuje : Svoboda

Telefon : 374 756 129

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Účastníci řízení :


Městys Stráž, Stráž 1, 348 02, Bor - žadatelOznámení zahájení územního řízení

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 17. prosince 2007 podal Městys Stráž (IČ 00260169), se sídlem Stráž 1, 348 02, Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Odvodnění místní komunikace“, umístěné na p.p.č. 1049/51, 1027/2 v k.ú. Bernartice u Stráže.

Jedná se o odvodnění místní komunikace, kdy toto odvodnění bude sloužit pouze k odvodnění této komunikace. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem jednostranným do 6 ks uličních betonových vpustí a odtud dále do nové dešťové kanalizace DN 300 mm z trub PVC se 7 novými kanalizačními šachtami s napojením v místě stávající vpustě (Š7) do stávající propusti a následně otevřené vodoteče. Nové odvodňovací vpustě budou napojeny do kanalizace přípojkami PVC DN 150 mm. Celkové délka kanalizace činí 142 m.


Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.


Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

26. srpna 2008 v 9:00 hod.


se schůzkou pozvaných na úřadu městyse Stráž, kancelář starosty.Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

2


Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Správní poplatek vyměřený dle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen dne 30. června 2008.


Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor


Doručí se :


Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • Městys Stráž (00260169), Stráž 1, 348 02, Bor


Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

 • Česká republika, Správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, Územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 347 01, Tachov

 • Josef Kubíček (nar.22.11.1947), U Ctiboře 1504, 347 01, Tachov

 • Daniela Kubíčková (nar.3.9.1951), U Ctiboře 1504, 347 01, Tachov

 • Aleš Novák (nar.11.12.1975), Bernartice 7, 348 02, Bor

 • Jaroslav Karnold (nar.20.10.1963), Pod Švabinami 938/48, 312 00, Plzeň

 • Václav Novohradský (nar.28.9.1950), Petra Jilemnického 1807, 347 01, Tachov

 • Jaroslava Novohradská (nar.6.1.1954), Petra Jilemnického 1807, 347 01, Tachov

 • Vlastimil Musil (nar.15.8.1947), Šandova 56, 345 22, Poběžovice

 • Anna Musilová (nar.10.12.1950), Šandova 56, 345 22, Poběžovice

 • Lada Navrátilová (nar.11.7.1967), nám. Republiky 624, 348 02, Bor

 • Roman Haník (nar.28.6.1968), Bernartice 47, 348 02, Bor

 • Alice Haníková (nar.2.1.1962), Bernartice 47, 348 02, Bor

 • Marie Hálová (nar.24.7.1972), Bernartice 7, 348 02, Bor

 • Růžena Komárková (nar.27.6.1933), Borská 526, 348 02, Bor

 • Hana Divíšková (nar.30.9.1963), Budovatelů 389, 345 22, Poběžovice

 • Jan Komárek (nar.20.8.1962), Sokolská 465, 348 02, Bor

 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 • Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

 • ČEZ Distribuce a.s. (IČ 27232425), Guldenerova 19, 303 28, Plzeň

 • Energetika Vítkovice a.s. (IČ 25854712), Výstavní 1144/103, 706 02, Ostrava-Vítkovice

3


Dotčené orgány :

 • Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 • Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 • Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 • Okresní ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01, TachovToto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne : 9.7.2008 Sejmuto dne : 25.7.2008