Městys Stráž

Stráž čp. 1

348 02 Bor

___________________________________________________________________________


 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad oznamuje v souladu s § 9, odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění posudku o vlivech na životní prostředí záměru

VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR – Hora sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“

Do podkladů lze nahlédnout na Úřadě městyse Stráž. Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz), kód záměru MZP 168.

Své písemné připomínky k posudku může každý zaslat ve lhůtě do 30 dní ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Plzeňského kraje.


                                                                                                                     Karel Fišpera
                                                                                                                   starosta městyse

vyvěšeno dne: 16. 6. 2008

sejmuto dne: 2. 7. 2008