Městys Stráž, Stráž č.p. 1                                                                                             číslo jednací : 00524/08

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse Stráž


I. Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

1) byt číslo 271 / 2 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu

č.271 a na stavebních parcelách číslo 414 o výměře 240m2 v k.ú.Stráž u Tachova.

Jedná se o 1 byt o velikosti 1+1.

2) byt číslo 279 / 9 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu

č.279 a 280 a na stavebních parcelách číslo 421 o výměře 246 m2 a 422 o výměře 246 m2

v k.ú.Stráž u Tachova. Jedná se o byt o velikosti 4+ 1


3/ byt číslo 302 / 11 ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu

č. 302 a 303 a na stavebních parcelách číslo 475 o výměře 270 m2 a 476 o výměře

272 m2 v k.ú. Stráž u Tachova. Jedná se o byt o velikosti 1+1.

Na bytu vázne právo nájmu , doba nájmu : neurčitá , regulované nájemné.


Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví číslo 1, pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.


Popis bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je provedena v " Prohlášení vlastníka ze

dne 25.4.2007 ,23.7.2007 a 28.1.2008 ".Toto prohlášení je zájemcům k dispozici v sídle Městyse Stráž.


Specifikaci práv nájmu, která váznou na výše uvedených bytech obdrží zájemci v sídle Městyse Stráž.


II. Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo zastupitelstvo Městyse Stráž dne 29.05.2008.

Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.


III. Podle § 22 odstavce 2) zákona o vlastnictví bytů má nájemce při převodu výše uvedených bytů právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 občanského zákoníku.

Dosavadní nájemce však musí předkupní právo vykonat do tří měsíců ode dne, kdy mu Městys Stráž doručí nabídku na odkoupení bytu , která musí obsahovat podmínky, za kterých je možno byt prodat třetí osobě.

Nevykoná-li nájemce své předkupní právo, může vlastník bytu byt prodat třetí osobě.


IV.Podle § 39 odstavce 1) zákona o obcích,záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

V. Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto :

Termín : do 4.7.2008 do 12.00 hodin

Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži II. etapa "

Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :

- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )

- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit

- nabízená cena v Kč


VI. Nabídky na odkoupení bytů uvedených v článku I. tohoto záměru mohou podat

i nájemci těchto bytů !!!


VII. Nabídky budou vyhodnoceny zastupitelstvem Městyse Stráž dne do 16.7. 2008

Po-té bude učiněna nabídka číslo II. dosavadním nájemcům za zájemci nabízenou cenu

( nejvyšší nabízenou cenu ) a v případě, že příslušný nájemce za tuto nabízenou cenu byt neodkoupí, byt bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

Tento záměr byl schválen zastupitelstvem Městyse Stráž dne 28.5.2008


Vyvěšeno dne : 29.05.2008                                                     Karel Fišpera

Bude sňato dne : 16.06.2008                                             starosta Městyse Stráž