Městys Stráž, Stráž č.p. 1                                      číslo jednací : 00523/08


Z á s a d y

prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž

v domě č.p. 271, 279 a 302 ve Stráži

I. Předmět prodeje :

1) byt číslo 271 / 2 ve Stráži

2) byt číslo 279 / 9 ve Stráži

3) byt číslo 302 / 11 ve Stráži

Specifikace nemovitostí je provedena v záměru Městyse Stráž ze dne 29.05.2008


II. Kritéria hodnocení nabídek :

- v souladu se schváleným záměrem Městyse Stráž vyvěšeným dne 29.05.2008

- nabídky vyhodnotí zastupitelstvo Městyse Stráž na jednání zastupitelstva

- nejvyšší nabídnutá cena zájemcem, zájemce může podat nejnižší nabídku ve výši

   stanovených minimálních cen dle bodu III. těchto zásad

- žadatelem může být jen osoba mající trvalý pobyt na území Městyse Stráž , která zároveň

   má podanou žádost o byt a nevlastní nemovitost určenou k bydlení

- žadatel nesmí mít vůči Městysi Stráž žádné závazky


Městys Stráž si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku na odkoupení

nemovitostí zveřejněných v záměru Městyse Stráž dne 29.05.2008 !!!


III. Nejnižší nabídnuté ceny musí činit :

1) byt číslo 271 / 2 ve Stráži

nejnižší nabídka : 310 000.-Kč


2) byt číslo 279 / 9 ve Stráži

nejnižší nabídka : 550 000.- Kč


3) byt číslo 302 / 11 ve Stráži

nejnižší nabídka : 260 000.-Kč

IV. Veškeré náklady spojené s prodejem bytů hradí Městys Stráž a jsou zahrnuty do celkové kupní ceny. Městys Stráž hradí daň z převodu nemovitostí.


V. Termín pro úhradu kupní ceny : do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy smluvními stranami.

V případě, že kupní cena bude hrazena z úvěru, obdrží zájemce návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky pro účely vyřízení úvěru. Sepis kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden na základě předložené podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu úvěru.


VI. Způsob úhrady kupní ceny :

- bezhotovostní na účet dle dispozic prodávajícího - Městyse Stráž

 

VII. Všechny ostatní záležitosti spojené s prodejem bytů se řídí zákonem o vlastnictví

bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění.


VIII. Tyto zásady prodeje bytů a nebytových prostor byly schváleny zastupitelstvem

Městyse Stráž dne 28.05.2008.


                                                                        Karel Fišpera

                                                                 starosta Městyse StrážVyvěšeno dne : 29.05.2008

Bude sňato dne : 16.06.2008