Usnesení

23. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 28.5.20081/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2008.

2. Znalecký posudek o obvyklé ceně bytových jednotek č. 271/2, 279/9 a 302/11 ve Stráži.

3. Žádost o zrušení nabídky na převod bytu.

4. Žádost o přidělení bytu.

5. Ukončení nájemní smlouvy k bytu 279/9 ve Stráži dohodou s nájemníkem ke dni 15.5.2008.

6. Nevyužití práva na přednostní nabytí bytu čp. 302/2 ve Stráži.

7. Informaci o přiznání dotace ze SFŽP k zateplení ZŠ ve Stráži.

8. Informaci o podání žádosti na dotaci k opravě kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži z grantu MK ČR Praha.

9. Stížnost k parkování nákladních vozidel ve Stráži.

10. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 18. 6. 2008.2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.2/2008 dle předložených § a položek.

3. Finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč TJ Sokol Stráž - ASPV ženy na pořádání akce „Den dětí“, která se bude konat dne 31.5.2008 ve Stráži. Finanční příspěvek bude použit na nákup cen a občerstvení pro děti.

4. Pronájem pozemku p.č. 2415 o výměře 2000 m2, trvalý travní porost v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 1.000,- Kč od 1.6.2008.

5. Smlouvu o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti parcely číslo 25/11 v k.ú. Stráž u Tachova.

6. Smlouvu č. IP-12-0000622/1 mezi Městysem Stráž a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1049/1 v k.ú. Bernartice u Stráže. Věcné břemeno spočívá v zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k dotčené nemovitosti dle GP č. 148-350/2007. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč.

7. Cenu ve výši 25,- Kč/1 m2/rok za pronájem pozemků pod rekreačními chatami v RS Sycherák od 1.1.2009. Další navýšení od 01.01.2010.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č. 186/1 díl a) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl b) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl c) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl d) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl e) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl f) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl g) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl h) o výměře 50 m2, p.č. 186/1 díl i) o výměře 50 m2 a p.č. 186/1 díl j) o výměře 50 m2 za účelem výstavby individuálních rekreačních chat v RS  Sycherák.

9. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2007 na údržbu veřejné zeleně v obci.

10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 120/2 o výměře 2205 m2, zahrada v k.ú. Stráž u Tachova.

11. Přičlenění honebních pozemků p.č. 329/1, p.č. 333/2, p.č. 2649, p.č. 2662, p.č. 2664/1, p.č. 2664/2, p.č.  2668/1, p.č. 2767, p.č. 2786/2, p.č. 2787 a p.č. 2788 v k.ú. Stráž u Tachova k honitbě Honebního společenstva „Stráž - pole“.

12. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2008 ke dni 31.5.2008.

13. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu budovy č.p. 276 (ubytovna) na st.p.č. 409/1 a budovy bez čp/če na st.p.č. 409/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

14. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví Městyse Stráž.

15. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž v domě č.p. 271, 279 a 302 ve Stráži.

16. Prodej bytu bytového domu č.p. 279 ve Stráži, postavený na st.p.č. 421, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 279/5 ve III. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu 177.360,- Kč

17. Prodej bytu bytového domu č.p. 280 ve Stráži, postavený na st.p.č. 422, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 280/9 ve IV. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 zakupní cenu 265.320,- Kč.

18. Prodej bytu čp. 302/2 ve Stráži za částku 306.000,- Kč a dále předání bytu do 7 dnů po podpisu smlouvy.

19. Smlouva o výpůjčce 4 ks sběrných nádob na papír mezi firmou EKO- KOM, a.s. a Městysem Stráž.

20. Zakoupení obecního rozhlasu.

21. Zhotovitele firmu SOVT-RADIO s.r.o., Železniční 28, 326 00 Plzeň, pro zřízení obecního rozhlasu.

22. Záměr výstavby obytné zóny ve Stráži.

23. Firmu Ingem inženýrská a.s. Plzeň pro přípravu realizace záměru obytné zóny ve Stráži.

24. Firmu Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn pro rekonstrukci  povrchu chodníku ve Stráži.

25. Plán práce kontrolního výboru na rok 2008.

26. Plán práce finančního výboru na rok 2008.

27. Plán práce kulturní komise na rok 2008.

28. Souhlasit jako člen se vstupem Sdružení obcí Borsko do Místní akční skupiny Český les, souhlasit se zněním stanov MAS Český Les a souhlasit se strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Český Les.3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy se SFŽP Praha o čerpání dotace na zateplení ZŠ ve Stráži.

2. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou SOVT- RADIO s.r.o., Železniční 28, 326 00 Plzeň na zhotovení obecního rozhlasu.

3. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou SilniceHoršovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn na rekonstrukci povrchu chodníku ke hřbitovu ve Stráži.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Pronájem pozemku p.č. 830 o výměře 3000 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova firmě Mobilní motokárová dráha, Václav Maule, Bělojarská 1926, Tachov.

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/23 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž dne 19.3.2008 – přičlenění honebních pozemků.6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Prodej pozemku p.č. 77 o výměře 3169m2, trvalý travní porost v k.ú. Bonětičky.


                    Karel Fišpera                       Věra Koktová 

                        starosta                           místostarosta


Vyvěšeno dne: 29.5. 2008

Sejmuto dne: