AGH Blatná s.r.o.

dražební a realitní kancelář

IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 – 420222

www.agh-reality.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

strana 1.

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

vyhlášení opakované dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých vydaná dle § 20 zákona 26/2000 Sb.

číslo: 10 82 OD

Touto vyhláškou oznamujeme konání opakované dobrovolné veřejné dražby souboru nemovitých věcí úpadce dlužníka LUNAR spol. s r.o., IČ 47715995, Stráž 309, 348 02 Bor u Tachova, zapsaných v konkurzní podstatě úpadce a zpeněžované v rámci konkurzního řízení u Krajského soudu v Plzni na základě usnesení pod spis. značkou 54 K 33/2007-28, ze dne 19.9. 2007.1. Dražebník


AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40, J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, okr. Strakonice

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8517, zastoupený Bc. Milanem Holubem – jednatelem společnosti

Vydána koncesní listina ev.č. 330701-16086 Městským úřadem Blatná2. Navrhovatel

 

Ing. Václav Kubeš nar. 19.3.1952 ,bytem V konci 167, 340 37 Měčín, jako správce konkursní podstaty dlužníka LUNAR spol. s r.o., IČ 47715995, se sídlem Stráž 309, 348 02 Bor u Tachova. Konkurs je veden u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 54 K 33/2007-283.Místo, datum a čas zahájení dražby


V bývalé administrativní budově společnosti LUNAR spol. s r.o. na adrese Stráž 309, 348 02 Bor u Tachova, okres Tachov dne 24. května 2008 v  11 oo hodin.

strana 2.


4. Předmět dražbyPředmětem dražby jsou níže uvedené nemovitosti, které se nachází v k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov a jsou zapsány na LV 235 vedeného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov.


  1. nemovitost –pozemek stavební parcela p.č. 615/1, trvalý travní porost o výměře 5362 m2

  2. nemovitost –pozemek parcela p.č. 617, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1397 m25. Tržní ocenění předmětu dražby

 

Předmět dražby soubor věcí nemovitých byl oceněn znaleckým posudkem č.1709-20/2008 Ing. Janou Cihlářovou ze dne 7.2. 2008 na částku 250.000,- Kč. Posudek je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři dražebníka a v den prohlídek nemovitostí.6. Nejnižší podání


Nejnižší podání na soubor nemovitostí dle oddílu 4. Předmět dražby, odstavec a), b), činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských)


Minimální příhoz: 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých)7. Stav předmětu dražbysoubor věcí nemovitých:


Pozemek parc.č.615/1 trvalý travní porost - 5362 m2 – rovinný, zarostlý křovím, porosty, zvodnělý – nachází se v blízkosti Mlýnského potoka , nepřístupný z místní komunikace, ale přes přilehlé pozemky. Biotop pro drobné lesní ptactvo a zvířectvo.


Pozemek parc.č. 617 – Ostatní plocha jiná plocha 1397 m2 přístupný z místní komunikace, zčásti zamokřený. Je rovinný, je možno ho napojit na městské inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn , el. síť.strana 3.


8. Závazky


Dle příslušného listu vlastnictví jsou zapsány na nemovitosti tyto závazky:

List vlastnictví č. 235, vedený u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov :


  • Zástavní právo smluvní ve výši 2 500 000,- Kč, Komerční banka, a.s.,IČ 45317054, Na příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 - Staré Město. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 28.7. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.7. 2005

  • Zástavní právo smluvní ve výši 105.432,70 EUR a 15.288,42 EUR, Komerční banka, a.s.,IČ 45317054, Na příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 - Staré Město. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 16.3. 2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.3. 2006.


Zpeněžením nemovitosti tyto závazky zanikají.9. Dražební jistota


Výše dražební jistoty se stanovuje na částku 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). Dražební jistotu je možno složit v termínu od zveřejnění této dražební vyhlášky na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz).

Dražební jistota musí být složena nejpozději do zahájení dražby a to :

a) v hotovosti v kanceláři AGH Blatná s.r.o., J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná v pracovní dny od 7oo hod. do 14 oo hod. nebo v dražební místnosti v den konání dražby. Lhůta končí zahájením dražby.

b) převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet KB Blatná č.ú. 4195720267 / 0100

jako variabilní symbol uvádějte v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba uvádějte identifikační číslo organizace. Celá dražební jistota musí být připsána na účet dražebníka nejpozději poslední den před konáním veřejné dobrovolné dražby.

c) ve formě bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty za těchto podmínek:

účastník dražby, který použije bankovní záruku je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 10.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník(vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem.

Nesmí také obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být splatná minimálně 30 dnů po skončení nejpozdější lhůty pro úhradu kupní ceny.

Dražebník bude v záruční listině označen následně:

strana 4.


AGH Blatná s.r.o. J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, IČ 25 18 70 40

Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce.

Dokladem o složení dražební jistoty je potvrzení vystavené dražebníkem.

Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří se nestali vydražitelem, neprodleně vrácena po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena.

Je – li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby a zbývající část bude vrácena vydražiteli.10. Identifikace účastníka dražby

 

a) Je-li účastníkem dražby právnická osoba, musí předložit výpis z OR (v případě právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku aktuální výpis z jiné zákonem stanovené evidence). Osoby vykonávající působnost statutárního orgánu právnické osoby, popř. jiného zákonem upraveného orgánu, jsou povinny předložit platný OP.

Jedná-li za právnickou osobu zástupce, je povinen předložit kromě OP plnou moc k zastupování. Povinnost předložení plné moci k zastupování má rovněž zástupce účastníka dražby, pokud je tímto účastníkem více právnických osob s cílem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví.

b)Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je povinna předložit platný OP, fyzická osoba podnikatel je povinna kromě OP předložit své oprávnění k podnikání. Pokud je účastníkem dražby jeden z manželů, je vyžadován souhlas druhého manžela se souhlasem stanovením maximální nabídky podání v dražbě a sohlas se získáním předmětu dražby a v případě zúženého společného jmění manželů doklad o této skutečnosti.

c)Jedná-li za fyzickou osobu zástupce (jak na základě zákona, tak na základě plné moci), je povinen své oprávnění k zastupování doložit. Povinnost předložení plné moci k zastupování má dále zástupce účastníka dražby, pokud je tímto účastníkem více fyzických osob s cílem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví.

Plná moc musí být speciální, tzn. musí být jednoznačně, určitě a srozumitelně uvedeno o jakou konkrétní dražbu se jedná a kterého předmětu dražby se týká a do jaké výše může být činěna nabídka. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

 

 

11. Lhůta k úhradě ceny dosažené vydraženímNení-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby.

Je-li vydražená cena vyšší než 200.000,- Kč a nižší nebo rovna 500.000,- Kč je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty, a to buď v hotovosti v kanceláři dražebníka nebo převodem na účet KB Blatná č.ú. 4195720267 / 0100.

strana 5.


Je-li vydražená cena vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen do 35 dnů ode dne skončení dražby, uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty převodem na účet KB Blatná č.ú. 4195720267/0100.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozích podmínkách a dražebník pak bez zbytečného odkladu je povinen mu vrátit záruční listy.

Cenu, dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem. Platba směnkou je nepřípustná.

Jestliže vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, dražba se stává zmařenou. Vydražitel nenabývá vlastnictví předmětu dražby a dražební jistota jím složená se použije na náklady zmařené dražby, popř. koná-li se opakovaná dražba na náklady opakované dražby a zbývající část bude vrácena vydražiteli12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby


  1. prohlídka dne 14. května 2008 od  13 oo hod. do 14 oo hod. Sraz účastníků prohlídky před vstupem do výrobního areálu LUNARU spol. s r.o., Stráž u Tachova 309.


  1. prohlídka dne 20. května 2008 od  15 oo hod. do 16 oo hod. Sraz účastníků prohlídky před vstupem do výrobního areálu LUNARU spol. s r.o., Stráž u Tachova 309.


Kontaktní telefon při prohlídkách +420 724 077880 Bc. Milan Holub


Případné prohlídky mimo stanovený termín je nutné dohodnout na mob.tel. 724 077 880.13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.


strana 6.

14. Závěrečné ustanovení

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. a dražebním řádem dražebníka, který je k nahlédnutí na internetových stránkách www.agh-reality.cz a bude k dispozici k nahlédnutí v den prohlídek a v den konání dražby.V Blatné dne 5. května 2008

------------------------------------------- -----------------------------------------

za navrhovatele za dražebníka

Ing. Václav Kubeš Bc. Holub Milan

správce konkurzní podstaty jednatel AGH Blatná s.r.o.