20.04.2021
Oznámení
 565 letak 21

Školní řád MŠ

(Zpracovaný v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.)

Mateřská škola Stráž je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Městys Stráž.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hodin. MŠ je dvoutřídní. V 1.třídě jsou mladší děti z prvého a druhého ročníku a ve 2.třídě jsou starší děti z druhého a třetího ročníku MŠ. Ráno od 6.30 asi do 7.30 jsou třídy spojeny, stejně tak odpoledne od 12.00 do 16.00 hodin. Je to proto, že v MŠ pracují jen 3 učitelky.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Dále je MŠ uzavírána o jarních, velikonočních, podzimních a vánočních prázdninách (ve stejných termínech jako ZŠ). Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznamuje ředitelka rodičům nejméně 2 měsíce dopředu. Termíny uzavření jsou vyvěšeny na informační nástěnce.

Přijímací řízení do Mateřské školy Stráž

 • ředitelka MŠ stanoví po projednání  se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým („Zápis“- plakáty, rozhlas, Informace OÚ - u nás to bývá v jarních měsících přímo v MŠ)

 • přijímáme děti ve věku od tří do šesti let, děti mladší tří let jen výjimečně

 • můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 • ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (to může být v případě, není-li zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy)

 • v průběhu školního roku přijímáme dítě k předškolnímu vzdělávání pouze výjimečně

 • při přijímání dětí, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky, předloží zákonní zástupci Rozhodnutí o odložení školní docházky

 • do dvou měsíců od podání žádosti obdrží rodiče Rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ

 KRITERIA, ke kterým se přihlíží při přijímání dětí:

 • dítě spádově patří do MŠ

 • přednost má dítě s denní docházkou před dítětem s omezenou docházkou

 • dítě starší tří let má přednost před dvouletým

 • u dvouletých dětí s omezenou docházkou rozhoduje datum narození

 

 Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, změnu zdravotního stavu dítěte apod.

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnémuzástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zástupcem dítěte nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. MŠ se v 8.00 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká.

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, vyplní příslušný formulář nebo zaznamenají tuto skutečnost do Evidenčního listu dítěte. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školky.

Dítě v MŠ potřebuje: celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, bačkorky (z bezpečnostních důvodů ne pantofle), pláštěnku, holínky, kapesníky, starší děti – kraťasy na cvičení, mladší děti dostatek rezervního prádla. Je dobré, když mají děti všechny své věci označené, podepsané.

Konzultační hodiny: telefonicky nejlépe v době od 11.00 do 12.00 hodin, osobně se všemi zaměstnanci MŠ po předchozí domluvě. Rodiče se také mohou o svém dítěti informovat při předávání dítěte. Podněty, oznámení, stížnosti k práci mateřské školy podávejte u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
TELEFON MŠ: 374 780 912

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je stanovena vždy  k 1. září příslušného kalendářního roku. Rodiče ji platí přímo na účet MŠ do 15. dne v měsíci. Podrobnější informace jsou vyvěšeny na informační nástěnce (viz.„Stanovení“ výše úplaty). Děti, v posledním ročníku MŠ, mají vzdělávání bezúplatné.

Výše stravného je určena na 24,-Kč denně (dopolední svačina: 6,-Kč, oběd: 13,- Kč, odpolední svačina: 5,- Kč). Stravné se platí složenkami na účet ŠJ MŠ nejpozději do 20. dne v měsíci. Opakované neuhrazení plateb za stravování nebo za vzdělávání je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě nepřítomnosti dítěte je nutno nejpozději do 8.00 hodin stravné odhlásit! Pokud tak není učiněno, dítěti je stravné účtováno. Podrobnější otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí školní jídelny, která má kancelář v ZŠ.
TELEFON : 374 780 989

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. MŠ s rodiči spolupracuje s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho pokrocích v rozvoji učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte.

Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. Informační nástěnka).


Ukončení docházky do MŠ – přestup do ZŠ

 • povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce

 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15.ledna do 15.února kalend. roku v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

 • není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře; začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Platnost Školního řádu: od 2.1. 2008                         Irena Chavíková (ředitelka MŠ Stráž)