20.04.2021
Oznámení
 565 letak 21

Vzdělávací program

(představení programu, vzdělávací cíle a záměry, formy a metody práce)

 

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny všeobecně s přihlédnutím k životu na vesnici s důrazem  na rozvoj kulturně estetických dovedností, na kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění prožívání, na vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu a ke kultuře.

S dětmi vystupujeme na veřejnosti a předvádíme kulturní pásma, např. při vystoupení pro seniory, pro místní obec „Baráčníků“ apod. MŠ tak více proniká do života v obci. V MŠ pořádáme besídky, kde se děti mají možnost pochlubit s tím, co se naučily. Usilujeme o to, aby dítě mělo odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Snažíme se podporovat talentované děti. Zvýšenou péči věnujeme i dětem z méně podnětného prostředí. Integrujeme podle možností také děti se zdravotním postižením, i když MŠ není bezbariérová.

Snažíme se, aby první vzdělávací krůčky byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

Učitelky dostatečně stimulují dítě v jeho rozvoji, citlivě podněcují jeho chuť k učení a pozitivně jej motivují k dalšímu úsilí. Iniciují vhodné činnosti, připravují podnětné prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe.

Uvědomujeme si, že první roky mají pro dítě dalekosáhlý význam a že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.

Doplňujeme rodinnou výchovu a v MŠ vytváříme prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji učení. Vzdělávání je vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám jednotlivých dětí. Chceme, aby se každému dítěti dostalo podpory, péče a stimulace v potřebné míře a kvalitě.

Dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Vzdělávací činnosti zakládáme na přímých zážitcích dítěte, které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

Využíváme přirozený tok dětských myšlenek a nápadů, poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity a zajišťujeme dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Pro život i vzdělávání dítěte vytváříme vhodné prostředí - vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Snažíme se, aby dítě mělo možnost prožívat uspokojení z úspěchu, z překonávání překážek a aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Sledujeme tedy při své práci tyto rámcové cíle:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící

na své okolí

 

Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí.

Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činností. Toto spontánní prožitkové učení aplikujeme i ve formách řízeného učení. Vzdělávání by mělo být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, jeho učení by mělo probíhat spontánně.

Chceme, aby se děti cítily svobodné, aby si samy volily činnosti – dáváme dětem možnost rozhodnout o tom, co z nabízeného zkusí, čemu se kdy budou věnovat, s kým si budou hrát, co je zajímá, co chtějí vědět, co je baví. Stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci.

Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené a provázané. V motivovaných didakticky zacílených činnostech je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Využíváme zejména učení prožitkové, interaktivní, problémové a experimentování.

Předškolní vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Pružně a citlivě reagujeme na okamžitou situaci, tvořivě improvizujeme.

Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Mezi nejčastěji používané formy patří: hry, integrované činnosti (výtvarné, grafické, konstruktivní, pracovní a sebeobslužné, pohybové, kognitivní, hudební, literární a jazykové…), experimentování, pozorování, relaxační a odpočinkové činnosti. K velice oblíbeným formám patří také akce pořádané MŠ ve spolupráci s rodinou a veřejností – návštěvy divadelních a hudebních představení, výlety, exkurze, slavnosti, besídky apod.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami vzděláváme dle individuálních vzdělávacích plánů.

Organizační uspořádání je přílohou tohoto ŠVP a je vyvěšeno na Informační nástěnce („Uspořádání dne“).

Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.Uplatňujeme situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí.

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Hlavní témata představují ucelenou, uspořádanou a posloupně navazující řadu tematických celků, které navazují na název Školního vzdělávacího programu. Témata vychází ze života dítěte a umožňují postupné naplňování dílčích cílů stanovených v pěti oblastech Rámcového vzdělávacího programu.

Témata i celé třídní plány jsou pro obě třídy stejné. Rozhodli jsme se tak proto, že ráno i odpoledne, někdy z organizačních důvodů po celý den, jsou děti z obou tříd společně v jedné třídě. Činnosti jsou zaměřené na stejné téma a děti tak nejsou vystaveny násilným změnám.

Ve třídách rozlišujeme pouze náročnost vybraných cílů, způsoby realizace a organizační formy.

Učitelky si vybírají z bohaté vzdělávací nabídky konkrétních činností, které jsou ve Školním plánu uvedeny. Tuto nabídku průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Školní plán je otevřen i zařazení jiných témat, která se mohou neplánovaně vyskytnout.Náš Školní vzdělávací program s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“ obsahuje16 základních témat a tato základní témata obsahují zpravidla 2 až 4 tematické části.SOUBOR TÉMAT A TEMATICKÝCH ČÁSTÍ

 

MOTTO ŠKOLY: „JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

 

1. Téma: TĚŠÍM SE DO ŠKOLKY ( 2 týdny )

Seznamujeme se. Moje školka.

2. Téma: DARY PODZIMU ( 4 týdny )

Jdeme na houby. Sklízíme ovoce a zeleninu. Co ještě uzrálo v přírodě.

3. Téma: BAREVNÝ PODZIM ( 4 týdny )

Ten můj drak. Listí žloutne, poletuje. Dny rozsvícených dýní.

4. Téma: MŮJ MALÝ SVĚT ( 3 týdny )

Já. Já a moje rodina. Tady žiji.

5. Téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY ( 4 týdny )

Advent. Mikulášské čertoviny. Naše Vánoce.

6. Téma: BÍLÁ ZIMA ( 4 týdny )

Co zima umí. Zimní království. Kamarád sněhulák. Zima u zvířátek.

7. Téma: PODIVUHODNÝ SVĚT VĚCÍ ( 3 týdny )

Moje hračky. Domeček. Co všechno potřebujeme.

8. Téma: KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK ( 2 týdny )

Máme rádi pohádky. Tři medvědi.

9. Téma: MASOPUST ( 1 týden )

10.Téma: ZIMO, ZIMO TÁHNI PRYČ ( 3 týdny )

Sluníčko se směje. Jaro ťuká na vrátka. Dobré jitro kytičky.

11.Téma: VESELÉ VELIKONOCE ( 3 týdny )

Velikonoční chystánky. Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka. Velikonoční zvířátka.

12.Téma: KUK NA SVĚT ( 2 týdny )

Dvorek ožívá. Slepička a kuřátko.

13.Téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ MAMINKA ( 1 týden )

14.Téma: KDYŽ ROZKVETE SAD, NA SVĚTĚ JSEM RÁD ( 2 týdny )

Rozkvetlé jaro. Jaro na zahrádce.

15.Téma: MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA ( 3 týdny )

Hurá do ZOO. Motýl Emanuel a jeho přátelé. Kamarádi veverky Zrzečky.

16.Téma: LÉTO, MILÉ LÉTO ( 5 týdnů )

S baťohem na zádech. Když je léto, horké léto. Hurá, prázdniny.

Tato řada témat a tematických částí reflektuje přirozený vývoj a život dítěte a umožňujepostupné naplňování dílčích cílů stanovených v pěti oblastech Rámcového vzdělávacího programu ( dále jen RVP ):

Oblasti předškolního vzdělávání

  1. Dítě a jeho tělo

  2. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Sebepojetí, city, vůle

  1. Dítě a ten druhý

  2. Dítě a společnost

  3. Dítě a svět