Usnesení

14. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 17.10.20071/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Znalecký posudek a prohlášení vlastníka k bytům bytových domů č.p. 279 a 280 ve Stráži.

2. Zprávu o hospodaření ve Strážské obchodní společnosti s.r.o. Stráž.

3. Zprávu o činnosti TJ Sokol Stráž a TJ Sokol Bernartice.

4. Zprávu o činnosti SDH Stráž.

5. Informaci o založení sdružení místních samospráv.

6. Žádost ČSV o účelový příspěvek na vyšetření včelího moru.

7. Probíhající přístupové jednání s partnerskou obcí Tännesberg v SRN.

8. Termín zasedání zastupitelstva – 21.11.2007 od 17.00 hod. v kanceláři starosty.

9. Doplnění kulturní komise o dalšího člena – Alenu Fišperovou.2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

             1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

   2. Zásady a záměr prodeje bytů v č.p. 279 a č.p. 280.

   3. Zpráva o činnosti TJ Sokol Stráž a TJ Sokol Bernartice.

   4. Finanční náležitosti.

  1.  Prodej a pronájem pozemků.

  2. Bytové hospodářství.

  3. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2007.

  4. Výběr firmy na výměnu oken v budově Úřadu městyse Stráž.

  5. Hospodaření Strážské obchodní společnosti s.r.o. Stráž.

  6. Zpráva o činnosti SDH Stráž.

  7. Různé, diskuse.

2. Peněžní dar ve výši 5.000,- Kč Michaele Masaříkové za titul mistryně ČR ve střelbě z malorážky juniorů na mistrovství ČR 2007.

3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2007 dle předložených § a položek.

4. Finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč TJ Sokol Stráž na činnost mládeže oddílu ledního hokeje.

5. Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč TJ Sokol Stráž na činnost mládeže oddílu kopané.

6. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Bernartice na činnost oddílu kopané.

7. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 3348/12 o výměře 62 m2, ostatní

plocha v k.ú. Stráž u Tachova.

8. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 18 N/97 na pronájem pozemku p.č. 2432 o výměře 100 m2, TTP v k.ú.

Stráž u Tachova za roční nájemné 100,- Kč od 1.1.2008.

9. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 34 N/97 ke dni 31.12.2007.

10.Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2/2004 ke dni 31.12.2007.

11.Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 2432 o výměře 475 m2, TTP v k.ú. Stráž u

Tachova.

12.Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 1050/1 o výměře 100 m2,

ostatní plocha v k.ú. Souměř.

13. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1049/1 pod silnicí III/1953 v k.ú. Bernartice u

Stráže z majetku Městyse Stráž do vlastnictví Plzeňského kraje.

14. Odkoupení pozemků v k.ú. Bonětičky p.č. 697/1 o výměře 1674 m2, ostatní plocha a p.č.

17/2 o výměře 396 m2, ostatní plocha za cenu dle znaleckého posudku 72.000,- Kč od

Státního statku Jeneč, s.p. do vlastnictví Městyse Stráž.

15. Zpracování privatizačního projektu na bezúplatné převody pozemků – komunikací z

majetku PF ČR do vlastnictví Městyse Stráž: v k.ú. Stráž u Tachovapozemky p.č.

1162/3, p.č. 3355/2, p.č. 3355/3, p.č. 3356, p.č. 3357, 3363/1, p.č. 3363/2, p.č. 3366/3, p.č.

3379/1, p.č. 3379/2, p.č. 3407/1, p.č. 3407/2, p.č. 3407/3, p.č. 3414, p.č. 3415, p.č. 3432,

p.č. 3450/1, p.č. 3453, p.č. 3459/3, p.č. 3467, p.č. 3468 a p.č. 3514, v k.ú. Souměř pozemky

p.č. 1051, p.č. 1052, p.č. 1053, p.č. 1054, p.č. 1057/1, p.č. 1057/3, p.č. 1060, p.č. 1063/1,

p.č. 1063/2, p.č. 1064/1, p.č.1064/5, p.č.1070/5, p.č. 1070/6, p.č. 070/11, p.č. 1070/13, p.č

1070/16, p.č. 1070/18, p.č. 1070/20, p.č. 1070/22, p.č. 1075, p.č. 1076, p.č. 1084/2, p.č. 1086 a p.č. 1087,

v k.ú. Jadruž
pozemky p.č. 1057/1, p.č. 1057/2, p.č.1063/1 a p.č. 1063/2, v k.ú. Strachovice u Bernartic

pozemky p.č. 13, p.č. 585, p.č. 588/2, p.č. 588/6, p.č. 609/1 a p.č. 609/2, v k.ú. Bernartice u Stráže

pozemky p.č. 565/2, p.č. 1011/1, p.č. 1013 a p.č. 1030/1, v k.ú. Olešnápozemky p.č. 367/1, p.č. 367/3,

p.č. 367/5, p.č. 484/5 a p.č. 781, v k.ú. Dehetná
pozemky p.č. 805, p.č. 808/2 a p.č. 810, v k.ú. Bonětice

pozemky p.č. 3019/1, p.č. 3035, p.č. 3055 a p.č. 3062/5, v k.ú. Bonětičkypozemek p.č. 723/1, v k.ú.

Borek u Tachova
pozemek p.č. 787/2.

16. Žádost o přidělení bytu o velikosti 1+1 v byt. domě č.p. 280/2 p.

17. Prodej bytu bytového domu č.p. 271 ve Stráži, postavený na st. p.č. 414, který je zapsán

na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 271/6 v II. nadzemním podlaží o velikosti 3+1 za kupní cenu 329.560,- Kč

18. Prodej bytů bytového domu č.p. 303 ve Stráži, postavený na st. p. 476, který je zapsán

na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 303/1 v I. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 351.139,- Kč

19. Prodej bytů bytového domu č.p. 304 ve Stráži, postavený na st. p. 477, který je zapsán na

LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 304/1 v I. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 348.364,- Kč 

20. Prodej bytů bytového domu č.p. 305 ve Stráži, postavený na st. p. 478 , který je zapsán

na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 305/1 v I. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 341.790,- Kč

b) Prodej bytu č. 305/7 ve III. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 246.650,-

21. Zásady a záměr prodeje bytů v bytových domech č.p. 279 a 280 ve Stráži a oznámení

ceny bytů.

22. Provedení montáže větracích mřížek v kuchyňských linkách nástavby domů č.p. 279 a

280 dle cenové nabídky p. Daniela, Stráž.

23. Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2007.

24. Firmu Plastová okna – dveře, Milan Prokop, Vítkov 69, 347 01 Tachov pro výměnu oken

a dveří na budově Úřadu městyse Stráž.

25. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Stráž ve školním roce 2007-2008.

26. Zastupitele M. Timuru, O. Hlouška, L. Květa jako členy komise a zastupitele J. Ježkovou,

V. Koktovou, P. Radoše jako náhradníky do komise pro výběr zhotovitele 8 BJ ve Stráži.

27. Předání spravování obecních bytů Středisku bytového a tepelného hospodářství města

Boru s účinností od 1.1.2008.

28. Předání provozování kotelny ve Stráži Středisku bytového a tepelného hospodářství

města Boru s účinností od 1.1.2008.

29. Smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Elhotou na vyhotovení projektu víceúčelového hřiště ve

Stráži.

30. Smlouvu o dílo s firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. o spravování kanalizace

v obci Bernartice.3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. P. Bubnové zajistit do příštího jednání zastupitelstva u právního zástupce JUDr. Zdenky

Libové návrh smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemek p.č. 3562 v

k.ú. Stráž u Tachova.

2. Členům komise pro výběr zhotovitele 8 BJ ve Stráži zúčastnit se jednání dne 1.11.2007 od

12.00 hod. v kanceláři starosty.

3. Kulturní komisi do konce roku 2007 připravit plán kulturních a společenských akcí na rok

2008.

4. Starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva smlouvy o spravování obecních bytů

a smlouvu o provozování kotelny Střediskem bytového a tepelného hospodářství v Boru.

5. Správci RS Sycherák do příštího jednání zastupitelstva stanovit konkrétní částky na opravy.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu podpisem smlouvy o dílo č 86/07 o spravování kanalizace v obci Bernartice.

2. Starostu podpisem smlouvy o dílo č. 0110/07 o vypracování projektu víceúčelového hřiště

ve Stráži.


5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej pozemku p.č. 25/11 o výměře 472 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova.