Č.j. 755/10/LT

Usnesení

52. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva
             městyse Stráž konaného dne 11.8.2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.7. 2010 .
2. Opravu administrativní chyby, kdy v usnesení z 51. ZM Stráž dne
    14.7.2010 byl pod bodem 2/12 schválen dodatek smlouvy
    č. 09/2010 s RRA Šumava - správné znění je dodatek smlouvy
    o dílo č. 10/2010.
3. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení za
    sledované období.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.
2. Opravu povrchu části místní komunikace v Boněticích
3. Firmu Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01
    Horšovský Týn na opravu povrchu části komunikace v Boněticích.
4. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 172/10 s firmou OKNO Pluhař s.r.o.
5. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2010 dle předložených
    závazných ukazatelů.
6. Pronájem pozemku p.č. 186/1 o výměře 10 m2, lesní pozemek
    v k.ú. Borek u Tachova za roční nájemné 250,-Kč od 1.9. 2010.
7. Smlouvu č. 2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
    k pozemkům p.č. 3551 a p.č. 2446/4 v k.ú. Stráž u Tachova
    uzavřenou mezi Městysem Stráž a ČEZ Distribuce, a.s., se
    sídlem Děčín 4, Teplická 874/8.   Předmětem této smlouvy je
    sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení
    věcného břemene na dotčených nemovitostech, jímž
    dojde k zřízení a provozování podzemního vedení NN stavby
    „ STRÁŽ p.č. 199/1, 8 BJ - Kabel NN ".
8. Přičlenění pozemků p.p.č. 287/1, 251 a 289 k.ú. Bernartice u Stráže
    k Honebnímu společenstvu Stráž - pole.
9. Firmu Elektro Ryba a Viterna, Pernolec 39, 348 01 Staré Sedliště
    k rekonstrukci části veřejného osvětlení v obci Bonětice dle nabídky
    do částky 42.000,- Kč.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání dne 11.8.2010.

4/  Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/13 z 47. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne
    24.3.2010 - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
    břemene k pozemku p.č. 3348/8 v k.ú. Stráž u Tachova - akce 
    „ STRÁŽ p.č. 199/1, 8 BJ - Kabel NN ".

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej pozemku p.č. 329/5 o výměře 2590 m2 v k.ú. Olešná.

Karel Fišpera v.r.                            Věra Koktová v.r.
             starosta                                           místostarostka

Vyvěšeno: 12.8.2010

Bude sňato: 30.8.2010